ساماندهی ۱۶۱ معتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی خانمان در سمنان


ساماندهی 161 معتاد و بی خانمان در سمنان

به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند سمنان، سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان عصر دیروز ۱۴ فروردین در نشست تصویری مشترک وزرای ملت، کار، تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیته کاهش امام خمینی (ره) همراه خود استانداران برگزار شد. وی همراه خود دقیق اینکه پاکسازی محلات فرمان اقداماتی برای مقابله همراه خود معتادان متجاهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی خانمان است، تصریح کرد: هدف اجتناب کرده اند این اقدامات تحمیل فضای ایمن برای خانوار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند آسیب های اجتماعی ناشی اجتناب کرده اند عادت است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه طی ۲ ماه قبلی ۱۶۱ معتاد بی سرپناه در استانداری سمنان ترکیبی آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی شد، ذکر شد: نیروی انتظامی، شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته های مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مشارکت خوبی در اجرای این ساختار ها داشتند کدام ممکن است قابل تقدیر است. “

استاندار سمنان همراه خود تایید اینکه همراه خود حمایت گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای ذیربط ۹۵ نفر اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گلخانه اسکان داده شدند، خاطرنشان کرد: ب.

الهاشمی یکپارچه داد: می توان آن را پیشنهادی برای سامانه ای برای یکپارچه سازی رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت ها اطمینان حاصل شود که استفاده حداکثری اجتناب کرده اند توانمندی نهادهای حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید NGO ها دانست.

به آگاه وی؛ اجتناب کرده اند قابلیت اتاق بازرگانی استان نیز می توان استفاده بهینه کرد، از اتاق بازرگانی شناخته شده به عنوان قطب بخش شخصی برای پیشبرد بیشتر امور ممکن است کارآمد باشد.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر