سلسله کلاس ها مباحث روانشناسی در ملایر برگزار می‌شود


کتابخانه‌‎به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند همدان، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اداره کتابخانه‌های ملایر، پرند آزرم پاسخگو برای کتابخانه علامه امینی اجتناب کرده اند برگزاری سلسله کلاس ها آموزشی مباحث استفاده شده روانشناسی {در این} کتابخانه خبر داد.

وی افزود: همراه خود همکاری اداره بهزیستی شهرستان ملایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور سرکار خانم بیات کارشناس احترام بهزیستی اجتناب کرده اند این پس سلسله کلاس ها استفاده شده روانشناسی کدام ممکن است می خواست عموم محله است همراه خود حضور بانوان علاقمند {در این} کتابخانه برگزار می‌شود. مورد نیاز به اشاره کردن است حضور برای عموم بانوان آزاد است.

پاسخگو برای کتابخانه علامه امینی دقیق کرد: این کارشناس در بخش پیشگیری ورزش دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مونتاژ اول این کلاس ها به بحث پیشگیری اجتناب کرده اند آسیب‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر باورهای دینی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی تیز کردن.

وی در رئوس مطالب آسیب‌های اجتماعی هر کار هر دو رفتار چه شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه گروهی کدام ممکن است در محله لجباز است را آسیب اجتماعی راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن جمله به عادت، طلاق، خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید…ردیابی کرد.

بیات کارشناس بهزیستی علاوه بر این افزود: در بحث آسیب‌های اجتماعی پیشگیری فوق العاده پراهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل ملاحظه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه متنوع اجتناب کرده اند رفتارهای ناخوشایند عظیم‌سالی در کودکی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مباحث ویژه روانشناسی کدام ممکن است امروزه در محله به اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز وجودی آن تا حد زیادی تأکید می‌شود می‌توان بلند مدت‌ای بیشتر برای محله رقم زد.

وی در شکسته نشده در رئوس مطالب پیشگیری به مجموعه اقداماتی فوق العاده آسان کدام ممکن است می‌توان در پایان انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بروز اتفاقات عظیم‌تر جلوگیری نمود ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ دسته اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از پیشگیری را راه اندازی شد کرد.

اجتناب کرده اند اولین پیشگیری می‌توان به پیشگیری مقدماتی ردیابی کرد کدام ممکن است پایه‌ای‌ترین نوع پیشگیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی جنبه آگاه‌سازی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مباحث توانایی‌های اقامت می‌پردازد. دومین مورد پیشگیری اولین است کدام ممکن است مشابه واکسیناسیون برای اشخاص حقیقی کشف نشده خطر انجام می‌شود.

اجتناب کرده اند سومین مورد می‌توان به پیشگیری ثانویه کدام ممکن است به بحث غربالگری ردیابی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان پیشگیری ثالثیه کدام ممکن است در مواردی اتفاق میافتد کدام ممکن است همراه خود معضلی روبه رو هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری جستجو در راهکارهایی در جهت کاهش لطمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌های اجتماعی هستیم.

بیات کارشناس بهزیستی در شکسته نشده‌ اجتناب کرده اند اجرایی شدن قالب مادر_کودک در ۲ سال فعلی در ملت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این قالب به مادران باردار اختصاص دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادران باردار کدام ممکن است سن حاملگی آن‌ها تا حد زیادی اجتناب کرده اند سه ماه است می‌توانند تحمل محافظت این قالب قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه سه سال اجتناب کرده اند حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش مشاوران حرفه ای بهزیستی برخوردار شوند. این قالب در جاری حاضر در مناطق کمتر برخوردار به صورت پایلوت اجرا می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه پیدا خواهد کرد.

وی در شکسته نشده اجتناب کرده اند تحمیل دلبستگی ایمن برای بهزیستی انسان‌ها در خانوار شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند قوانین بهره‌مندی اجتناب کرده اند خانوار‌ای سلامت یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مورد را برقراری ارتباط عاطفی مقاوم بین مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک عنوان برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این مورد تأکید فوق العاده داشت. وی در شکسته نشده یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند راهکارهای تحمیل دلبستگی ایمن را حضور معنویت در اقامت اشخاص حقیقی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: هر چیزی علاوه بر این مادیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظواهر کدام ممکن است می‌تواند معنای اقامت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیلی برای خیلی شدن انسان‌ها اجتناب کرده اند خودخواهی‌ها، منیت‌ها، رنگی غیر اجتناب کرده اند خلوص را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکی از گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر آنچه اقامت ما را رنگ خدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسمانی ببخشد می‌تواند معنویت رئوس مطالب شود.

آزرم در طولانی مدت افزود: {در این} سلسله مباحث ادعا به به بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل توانایی‌های اقامت ردیابی شود.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر