شناسنام ۴۷۰ نوروز خراسان جنوبی مزین به نامهای حسین و ابوالفضل و قالی


علیرضا مهرور، مدیر اثبات شرایط خراسان جنوبیبه گذرش ایکنا با انتقال لینک های عمومی تایید شرایط خراسان جنوبی علی رضا مهرور مدیر استاندار تثبیت شرایط خراسان جنوبی امروز ۱۶ اسفندماه گفت: از ابتدای امسال ۱۸۱ نوزاد توسط نام حسین ، ۲۳۴ نوزاد به نام نم سجاد بهبال ۱۳ به نام عباس نامقری شادند.

بیانیه داریم اینک دار ۱۱ ماه گازتا ۷۱۰۸ نوزاد پسر در خراسان جنوب شهر خراسان متولد جنوب کشور اعلام کرد: تکنون ۴۰ هزار و ۵۷۷ نفر به نام مبارک حسین، ۱۲ هزار و ۹۳۲ نفر به نام ابو الفضل، ۱۲ هزار بهزار و عباس ۵۰۷ هزار و ۱۶۸ نفر نیز به نعم سجاد دور آستان نامگزاری شدند.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر