شهید صدر جستجو در تحمیل منصفانه این سیستم درسی دینی جدید بود


حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی، رئیس جامعه علمیه حوزه علمیه.

به گزارش ایکنا ؛ حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی، رئیس هیئت مذهبی، عصر پنجشنبه در کنفرانس چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین سالگرد بیانیه سوگند خورده آیت الله محمد باقر صدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهرش شهید بنت اظهار داشت: الهدی ، در گفتمانی فرضی: حاضر تجهیزات کلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفتی آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام نهادن {در این} مسیر درهم آمدن است بازخوانی، بازنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن برای پیروی اجتناب کرده اند فرآیند نوسازی معارف کلامی است.

درک بخش علمیه قم همراه خود ردیابی به علم کلام اظهار داشت: علم کلام تبیین نظام معارف دینی عالم هستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات دقیق انسان است، از علم کلام معرفت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفت جهت گیری نظام مند است، به همین دلیل خداشناسی. معادل سایر علوم انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمو می تنبل.

رئیس محله علمیه بخش های علمیه همراه خود تاکید بر اینکه عبارت ای کدام ممکن است {نمی تواند} در مخاطبین مختلف وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح از ملزومات باشد، اجتناب کرده اند کارکرد آن در اطراف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ معرفتی، اظهار داشت: گروهی تولید دیگری معتقدند اگرچه مشکلات جدید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید نداریم. عبارات {در این} زمینه، ما تنها همراه خود ضرر اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار نداریم، اما علاوه بر این همراه خود اطلاعات جدیدی برخورد با هستیم.

درک بخش علمیه قم همراه خود برشمردن ارکان علم کلام تصریح کرد: فرآیند، موضوع، ساختار، کارکردها، اثربخشی علم، سرزمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده علم اجتناب کرده اند ارکان علم کلام است. در الهیات، ما به اصلاح در شخصی معرفت خواستن داریم، غیر اجتناب کرده اند اصلاح در دشواری.

حجت الاسلام والمسلمین سبحانی اظهار داشت: شهید صدر مردی مذهبی است. جهت گیری اندیشه شهید صدر فلسفی است، با این حال همراه خود نوع مسائلی کدام ممکن است ایشان اشاره کردن کردند، تقلید آن را باید در علمای دین جست وجو کرد، چرا کدام ممکن است شهید صدر در امتداد طرف علمای دین قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نزدیک اجتناب کرده اند او حفاظت کرد.

رئیس محله علمیه شهید صدر بخش علمیه را یکی اجتناب کرده اند عوامل عطف علم کلام دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اگر مسکن ایشان فرصتی می داشت، بی شک همانطور که صحبت می کنیم همراه خود نظام دینی جدیدی در اندیشه شهید صدر مواجه بودیم. صدر، ممکن است در نظر گرفته شده می کنم شهید صدر. در بخش سبک جستجو در تحمیل سبکی جدید در عبارت بود.

وی همراه خود دقیق اینکه شهید صدر منصفانه روحانی، عالم دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالم دینی در واقع است، اظهار داشت: اگر بخواهیم عمق اندیشه شهید صدر را تجزیه و تحلیل کنیم باید او را منصفانه روحانی اخیر شیعه بدانیم. ، همراه خود تحقیق از واقعی آثار آن مرحوم. صدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به زوایا، ابتکارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابداعات او زبانزد خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید عام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملاحظه کار غول پیکر جستجو در نوسازی نظام دینی ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای معارف کلامی ما به سطحی است کدام ممکن است همانطور که صحبت می کنیم بتوان پاسخگو بود.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر