شورای علمای فلسطین نشست نقاب را محکوم کرد


شورای علمای فلسطین نشست روال سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند روابط همراه خود رژیم صهیونیستی را گامی در جهت تضییع حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدسات افراد فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراب کردن به احساسات افراد عرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی محکوم کرد. این شورا علاوه بر این هرگونه روال سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

این شورا در ادعا ای پس اجتناب کرده اند نشست شخصی، روز پایین را نمادی برای خشمگین نگه از گرفتن شعله از دوام در جان فناوری های مختلف فلسطینی برای آزادسازی سرزمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدسات شخصی اجتناب کرده اند اشغال صهیونیست ها توضیح دادن کرد.

شورای علمای فلسطین همراه خود استقبال اجتناب کرده اند از دوام قهرمانانی کدام ممکن است در فلسطین عملیات جهادی انجام می دهند، نیازمند اتحاد همه نیروها برای مقابله همراه خود تمامی قالب های روال سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی شد.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر