طراحی الگوی رهبری تحول آفرین بر الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی


شهاب الجنابی در یادداشتی که به ایکنا ارسال شده است، طرح الگوی رهبری تحول را در مورد الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی مورد بررسی قرار داده است. متن این یادداشت را در زیر می خوانید:

موضوع مهمی که از دیرباز در فرآیند دستیابی به الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت مورد توجه بوده است، چگونگی ایجاد بسترها و سازوکارهای مورد نیاز برای اجرای الگو و هدایت تحول برای رسیدن به آرمان های مطلوب است. بر کسی پوشیده نیست که برای اجرای کامل الگو نیاز به تحول در تصمیم گیری های کشوری و نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی است و نیازمند هماهنگی و انسجام اداری قوای سه جانبه است. نهادهای رسمی دولت و در اختیار داشتن مدلی خاص برای ایجاد تحول مورد نیاز. اهمیت این موضوع در آن است که در بخش‌های مختلف سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، از جمله در مبانی جامعه‌شناسی، ایران‌شناسی و نیز در چند مجموعه، به ضرورت آن پرداخته شده است. در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشی با عنوان «طراحی الگویی برای رهبری تحول آفرین با موضوع الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی» انجام شد.

خلاصه این تحقیق موارد زیر را نشان می دهد:

طراحی الگوی رهبری تحول آفرین یکی از مهم ترین مراحلی است که در روند اجرای الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی باید دنبال شود. از آنجایی که هر یک از مدل ها و روش های ارائه شده برای ایجاد تغییر یا دگرگونی به طور طبیعی بر اساس مبانی نظری و الگوی فکری مورد قبول طراحان آن شکل می گیرد، الزامات و ویژگی های الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ایجاب می کند که نظریه رهبری تحول اول باشد. که مطابق با الزامات این مدل باشد، باید بر اساس آن مدل رهبری تحول آفرین اجرا شود.

بر این اساس، در این تحقیق ابتدا نظریه پایه برگرفته از آیات قرآن کریم در خصوص روش ایجاد تحول مطلوب در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت آماری و سپس الگوی رهبری برای تحول در جامعه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تئوری اساسی که در بالا ذکر شد. روش مورد استفاده در مرحله اول تحقیق، رویکرد تاملی عینی در قرآن کریم و مبتنی بر روش تحقیق کیفی است که بدین منظور طراحی شده است و خلاصه ای از نتایج این تحقیق در قالب ۳۰ ارائه شده است. مبانی، مقدمه و خلاصه در یک صفحه تحول گرایی یک رویکرد پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه رهبری تحول آفرین بر اساس آیات قرآن کریم است و دارای نقش است. عوامل اصلی موثر در ایجاد تغییرات دگرگونی در جامعه را توضیح دهید

مواردی مانند پرداختن به موضوع «نظریه ساخته شده» به جای ارائه مدل بدون توجه به مدل و نظریه زیربنایی آن. تلاش برای ایجاد بستری برای تحول در همه سطوح افراد، خانواده، جامعه، کشور و دولت؛ مفهوم دگرگونی مورد بررسی در این تحقیق; یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های این پژوهش، ارائه مدلی کاربردی برای هدایت تحول جامعه بر اساس نظریه مبانی برخاسته از مبانی اسلامی است که به راهکار اجرایی خاصی رسیده است.

انتهای پیام