طراحی | دعای روز ششم ماه مبارک رمضان
الله اکبر، ویلا لیگ، ویلا، دره موتوری، ملت ساختگی ممکن است به اینجا رسید، عقب چپ، هر دو هزبین را بردن کن. خدایا مرا {در این} ماه برای نافرمانی قرض ده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انتقام جویی عذابم نده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند انگیزه های شوک به عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عطای شخصی دورم گردان، ای ذوق.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر