طراحی | دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان
خداوند به او طاعت حقیر را عنایت فرماید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در دلش همراه خود مثال مصیبت زده به امان خواهید کرد هر دو امان خواهید کرد خاص تبدیل می شود. خدایا {در این} ماه اطاعت فروتنان را به من می خواهم عطا فرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینه ام را بگشا به همان اندازه به بال بازگردم چون بازگشت فروتنان به امان بیمناکان.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر