عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارا محله را اصلاح می تنبل


رضا استادی به گزارش ایکنا ؛ آیت الله رضا استادی، درک خارج اجتناب کرده اند بخش علمیه، ۱۵ فروردین ماه در سلسله کلاس ها اخلاقی محل کار رئیس معظم انقلاب در قم، همراه خود ردیابی به اشارات متعددی کدام ممکن است در آیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات بر آن تاکید شده است، اظهار داشت: «مثبت است کدام ممکن است ۱۵۰ نفر اجتناب کرده اند آن ها به خوبی استفاده می کنند. خدا را دارند، معمولاً خدا را یاد می کنند، مگر افرادی که به خدا ایمان ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را نمی شناسند، با این حال در روایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیات اشاره کردن بیش از حد است ۹ ساده یاد خدا. اظهار داشت: اشاره کردن خدا در کریا.

وی افزود: «اگر یکی اجتناب کرده اند ما به گناه افتادیم به {این دلیل است} کدام ممکن است خدا را به یاد نمی آوریم از انسان {نمی تواند} همزمان خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناه را به یاد بیاورد هر دو خدا را به یاد آورد، با این حال به {این دلیل است} کدام ممکن است همه وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا نیست. گناه.” در روایاتی وارد شده کدام ممکن است خطاکار به خدا ایمان ندارد، لذا به کثرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم اشاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد خدا طرفدار می کنیم.

آیت الله اسدی همراه خود خاص اینکه برخی چون همه وقت به یاد خدا هستند، خداوند آنها را دستگیر نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقام بعدی می رسند، معصوم هستند، افزود: تا حد زیادی اوقات ما به یاد خدا نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر این کدام ممکن است یاد نمی کنیم. ما را تحمل تاثیر قرار دهد. در گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روایتی اجتناب کرده اند امام صادق علیه السلام آمده است: چه چیزی برای مؤمن اجتناب کرده اند این سه نفر دشوارتر است هر دو به تعبیر تولید دیگری: این سه حرکت بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدترین اعمال است. تسلی اول در مال یعنی گذاشتن مال بر دیگران. دوم اینکه منصف باشیم. خیلی ها در نظر گرفته شده می کنند عادل هستند، با این حال باید {تجدید نظر} کنند، سوم اینکه یاد خدا بیش از حد باشد.

درک فرمودند: امام در رئوس مطالب توقف اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل تسبیح اجتناب کرده اند صبح به همان اندازه عصر ردیابی نکرده است; چون این کار سختی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزو بهتر از کارها نیست، گرچه خیلی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی خیلی هم سرراست نیست. پس منظور حضرت اشاره کردن اینجا است کدام ممکن است اقامت انسان باید همراه خود اشاره کردن خدا در کنار باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاره کردن خدا در هر کاری مشروع را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرام شمرده شود. پس هر کدام ممکن است خطا تنبل در آن دوم خدا را یاد نمی شود.

درک بخش اظهار داشت: را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روایت تولید دیگری سه عامل تولید دیگری را شناخته شده به عنوان افضل آثار وارد کردم. اول بخشش دیگران است کدام ممکن است اگر این تحویل داد در محله افزایش پیدا تنبل متنوع اجتناب کرده اند مشکلات محله رفع تبدیل می شود. دوم: شفقت بر برادران دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم، یاد خدا فراوان است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روایت سوم سید سه امید دارد: اول عدالت همراه خود مردمان یعنی بدون در نظر گرفتن برای شخصی {دوست داری} دیگران هم دوست بدارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس. اگر دختری را به خانوار ای راه اندازی شد می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهیم همراه خود او خوشایند رفتار کنیم، باید همراه خود عروس هایمان خوشایند رفتار کنیم.

اهمیت عدالت

وی افزود: اگر می خواهیم کالای خوشایند را همراه خود قیمت صحیح بخریم باید کالای خوشایند را همراه خود قیمت صحیح به دیگران بفروشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا دیگران کلاه نگذاریم. اگر می خواهیم وارد اداره ای شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمان آغاز شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک نشویم، زودتر کار مردمان را آغاز کنیم. ضرر محله همانطور که صحبت می کنیم اینجا است کدام ممکن است همه دوست دارند همراه خود آنها عادلانه رفتار شود با این حال خودشان منصف نیستند. روزی کدام ممکن است فردی عکس به مقامی می رسد، او را برای آن مکان نامناسب می دانند، با این حال روزی کدام ممکن است کاری کدام ممکن است لیاقتش را ندارد به آنها راهنمایی تبدیل می شود، به سادگی آن را می پذیرند. اگر چیزی خطرناک باشد، برای همه خطرناک است.

این درک دانشکده همراه خود ردیابی به موضوع مجوزهای بازرگانی افزود: متنوع اجتناب کرده اند معطلی ها در امور مردمان ناشی اجتناب کرده اند رفتار نامناسب ما همراه خود دیگران است کدام ممکن است بعد از همه در برخی اسبابک ها مبانی با کیفیت حرفه ای است. عدالت روی حیله و تزویر است، با این حال آنقدر مفید است کدام ممکن است ممکن است عالی ملت را مناسب تنبل. اگر همه به حقوق شخصی راضی باشند محله را به وجود می آورند.

تمایز بین برابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلی

وی همراه خود ردیابی به تمایز مساوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری، افزود: مساوات به معنای قطع اموال همراه خود دیگران است، با این حال دلداری به معنای بالا گذاشتن دیگران است. مثلاً اگر عالی نفر در صف نانوایی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان اجتناب کرده اند بین گذشت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی امشب نان بخواهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس برای فردا، نفر دوم به نفع اولی می گذرد. اگر منتظر دکتر باشیم بالقوه است شخص خاص همراه خود بیماری روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیدتر وارد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین جا خوشایند است کدام ممکن است او را در میل قرار دهیم.

درک فرمود: را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم: یاد خدا را همه وقت قرار داد کدام ممکن است بعد از همه روی حیله و تزویر است ولی فوق العاده گرانبها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر انسان همراه خود آن کار تنبل به افسران برتر می رسد. عالی بعد عصمت معصوم اینجا است کدام ممکن است چون دائماً به یاد خدا هستند، به هیچ وجه خطا نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این معنا نیست کدام ممکن است {نمی توانند} خطا کنند. بعد از همه چون آن است آگاه شد اشاره کردن بیش از حد ساده الحمدلله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبحان نیست اما علاوه بر این انسان باید در همه عامل به خدا ظاهر شد تنبل.

آفت غفلت

را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک بخش علمیه افزود: غفلت مصیبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ادعیه می خوانیم کدام ممکن است خداوند ما را اجتناب کرده اند غفلت نجات می دهد کدام ممکن است سیگنال غفلت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدای ناکرده دچار غفلت می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه برخی گرفتار می شوند گرچه بالقوه است. این کار را نکن.آدم بدی باش.به این دعا ظاهر شد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینیم سطح بی احتیاطی کدام ممکن است ما را حقیر کرده است،باید سعی کنیم اگر اشاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکرگزاریم روز {به روز} بر آن بیفزاییم.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر