علت کاهش درآمد تسهیلات و سود سپرده ها اعلام شد: افزایش ۴۶۱ هزار میلیارد ریالی سپرده های بانک توریشی – پایگاه خبری تحلیلی عقوپ.


به گزارش خبرگزاری آوگ، بانک گردشگری فعال در بازار سرمایه کشور با سرمایه ۱۵ هزار میلیارد ریالی و نماد آن، در نامه ای خطاب به زهرا زری، مدیر نظارت بر ناشران بیش از – بازار تقابل، علت کاهش خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌ها و همچنین عنوان هزینه‌های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل اعلام شد: به گواه عناوین سپرده های مشتریان و حقوق صاحبان سپرده در ترازنامه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ نسبت به مبالغ منعکس شده در مدت مشابه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، حدود ۴۶۱ هزار میلیارد ریال از سپرده های مشتریان افزایش یافته است که منجر به افزایش قابل توجه هزینه های عملیاتی (بهره سپرده ها) و در نتیجه کاهش درآمد خالص تسهیلات و سود سپرده ها.
با توجه به توضیحات مندرج در پاسخ نامه شماره ۹۱۴۳۳۸ مورخ ۱۳ مرداد ماه سال جاری، بر اساس ضوابط گزارش شده از سوی بانک مرکزی (فرم صورت های مالی ویژه بانک ها)، هزینه های تامین مالی در بازار بین بانکی حدود ۸۹۰۰ می باشد. میلیارد ریال تحت طبقه بندی و نمایش مالکیت سود سپرده ها که در اقلام مقایسه دوره مالی سه ماهه قبل انجام نشده است. همانطور که از صورت سود و زیان دوره مشابه سال قبل مشخص است، عنوان هزینه های مالی دارای مانده ای حدود ۵.۵۶۴ میلیارد ریال بوده و در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، مانده این عنوان حدود ۴۲.۸ میلیارد ریال است.
بانک گردشگری همچنین دلیل افزایش خالص اقلام سایر درآمدها و هزینه ها نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل را تاکید کرد: افزایش سایر درآمدها عمدتاً ناشی از شناسایی بخشی از سود آتی است. سال‌های فروش ۱۵ درصد از سهام توسعه‌ای سیهان سرمجین ایران به هولرجی در سال‌های گذشته، در نتیجه تسویه بخشی از مطالبات سه ماهه جاری، در عنوان سایر درآمدها واریز و معکوس شده است.
در عین حال در این نامه دلیل کاهش سرفصل سود سرمایه گذاری بانک گردشگری نسبت به دوره قبل ذکر شده است که مانده ردیف سود سرمایه گذاری در صورت سود و زیان برای یکسان. دوره مالی سال قبل ۴.۵۴۶ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۴.۵۰۰ میلیارد ریال از محل فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت کارگزاری محقق شده است.
بر اساس پاسخ، دلیل افزایش ذخایر و سایر بدهی ها نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ افزایش بدهی های مربوط به وجوه امانی به ارز تعدادی از مشتریان بانک های مندرج در ترازنامه تحت عنوان سایر موارد است. بدهی ها، و برعکس، تحت عنوان موجودی نقدی (کارگزاران صندوق امانی) فهرست شده است.