غیر از «یأس» + صدا «یأس» را ورزش کنید


به گزارش ایکنا ؛ عصر دیروز، {بیست و هفتم} فروردین ماه مونتاژ تشریح دعای ابوحمزه الثمالی همراه خود سخنرانی حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سید عباس قائم مقامی، درک دانشکده برگزار شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس سابق وسط اسلامی. وسط هامبورگ

ردیابی کردیم کدام ممکن است خوب قاعده وحدت بخش مهم اینجا است کدام ممکن است دستور علیت را اجتناب کرده اند دستور علیت کنار کنیم. گفتیم کدام ممکن است این برتری پیامدهای شناختی روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دارد. اجتناب کرده اند تذکر روانشناسی، {کسی که} مرتکب گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا تبدیل می شود، به هیچ وجه نباید در نظر گرفته شده تنبل کدام ممکن است به آخر جاده رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت رها شدن تنبل. جدی تر اجتناب کرده اند گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدی تر اجتناب کرده اند خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدی تر اجتناب کرده اند ظلم انسان اینجا است کدام ممکن است انسان اجتناب کرده اند این خطا نتیجه بگیرد کدام ممکن است راه سعادت بر ممکن است بسته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است تمام شده ام.

خداوند متعال در قرآن کریم توده ها می فرماید: «قل اى بندگان انفاق کنندگان اجتناب کرده اند رحمت خدا خارج نشوید». کلید {در این} مرحله اینجا است کدام ممکن است بافت ناامیدی اجتناب کرده اند خداوند فوق العاده خطرناک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گناهی بهتر اجتناب کرده اند ناامیدی نیست. وقتی همراه خود انباشت گناهان شخصی مواجه می شوید، به هیچ وجه در نظر گرفته شده نکنید کدام ممکن است تکرار گناه ممکن است را به بن بست رسانده است. چرا؟ از وقتی بافت می‌کنید به بن‌بست رسیده‌اید، باید بقیه راه را طی کنید، در حالی کدام ممکن است غیرقابل پیش‌سوراخ بینی است کدام ممکن است به همان اندازه مکان نخواهید رسید. اعتقاد کنید خصوصی خوب نفر را کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شخصی می گوید: حالا کدام ممکن است خطرناک احتمالاً انجام دادی، بگذار دیگران را بکشم.

بافت تمام شده در انسان بافت رهایی تحمیل می تنبل، چنین شخص خاص تولید دیگری خوش اخلاق نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرز فراتر {می رود}، پرخاشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخاشگری او توسعه می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ظلم مضاعف می انجامد، دچار «تاریکی در برخی» تبدیل می شود. جاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاهای تولید دیگری در جای دیگر».

انسان تنها مسئله نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط است

دستور توحیدی تفکیک علیت اجتناب کرده اند علیت به ما می گوید کدام ممکن است همراه خود همه انباشتگی گناه، ساده سبب هلاکت، سقوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمراهی را فراهم کرده ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد مشخص نیستی کدام ممکن است دلیل برای محقق شده هر دو ۹. قابل انجام است ادامه دارد راهی برای خروج وجود داشته باشد. این باعث تبدیل می شود کدام ممکن است انسان در هر روزی همراه خود هر پیشینه ای اجتناب کرده اند راه شر بازگردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه توبه را برای شخصی باز پیدا تنبل. هیچ عامل جدی تر اجتناب کرده اند که نخواهد شد کدام ممکن است آدم بافت تنبل تولید دیگری درمانده نیست، کاری به او ندارد، همه عامل را رها کرده، امکان جبران {وجود ندارد}، امکان اصلاح {وجود ندارد}.

خیلی وقت‌ها به خودمان نشاط عقب کشیدن می‌دهیم در حالی کدام ممکن است قرآن می‌فرماید: «شیطان بر فقر ممکن است می‌افزاید». فقر به معنای عدم پولی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر یعنی نداشتن آن، یعنی انسان بنشیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنچه کدام ممکن است ندارد در نظر گرفته شده تنبل، به شکست هایش در نظر گرفته شده تنبل، به شکست هایش در نظر گرفته شده تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نامطلوب در نظر گرفته شده تنبل. این کار شیطان است. تزریق نشاط عقب کشیدن اجتناب کرده اند کار شیطان کدام ممکن است جایگزین تبدیل کردن را خواهد گرفت.

کاملاً برعکس، خداوند به انسان وعده مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت می دهد، خداوند به انسان امید می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند مطلقاً امید است. اینکه هر چیزی جز خدا در مقام دلیل برای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها خدا در مقام دلیل برای است یعنی دستور امید یعنی خداشناسی امید وداع همراه خود یأس. به قول مولانا در صورت ناامیدی باید به امیدی نو {امیدوار بود}. ناامیدی باید به امید اخیر تغییر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید اخیر ساخت شود. آن یک است دستور وحدت بخش است. به هیچ وجه بالا راه نیست، از بالا بازو خداست، «را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ اللَّهُ عَلَیْهِ الشَّیراً».

متعاقباً انسان به هیچ وجه تمام نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید غایت را در شخصی تلقین تنبل. برای دیگران هم همینطور باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید بدهید. این مبنای توحیدی آرم می دهد کدام ممکن است امید دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید آفرینی مبنای وجودی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب بازو خداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدین انجمن امکان تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن همواره موجود است. پس ظالم نباید عصبانی شود، آن یک است اپیدمی عظیم است.

قاعده دستور تاپیک ممنوع!

نکته بعدی اینجا است کدام ممکن است اگر این {اتفاق بیفتد}، هیچکس {نمی تواند} دیگران را بر مقدمه عملکردشان تصمیم گیری تنبل. این جمله کدام ممکن است دیگران را نباید تصمیم گیری کرد، مبنای وجودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توحیدی دارد. وقتی می گوییم شخص همراه خود اشتباهش ناامیدش نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام نکرد، یعنی ممکن است رمز و راز او هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار خطرناک او را می بینید، حق ندارید قاطعانه دانستن درباره او تصمیم گیری کنید، یعنی نمی توانید ماهیتش را تصمیم گیری کنید. اجتناب کرده اند این بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند کدام ممکن است این شخص نجات پیدا نکرده است.

ادعا کردن تصمیم گیری نکن به معنای تصمیم گیری نکردن در ذات آنهاست، از کار خطرناک خطرناک است. این دلیل است است کدام ممکن است قرآن می فرماید: «را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ أَنْ أَعْمَلُکُمْ» یعنی ممکن است اجتناب کرده اند آنچه ممکن است انجام می دهید بیزارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاعل آن را بیزارم. لذا خداوند می فرماید کدام ممکن است تصمیم گیری بسته شدن ساده به بازو خداست کدام ممکن است مسبب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ پیامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامی حق ندارد تصمیم قطعی را صادر تنبل تا خداوند او را اجتناب کرده اند عاقبت کار آگاه تنبل، از پیامبر نیز چنین است. محدود. بر این مقدمه می گوییم لعن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لعن جایز نیست مگر {کسی که} به زبان بی ضرر لعن شده باشد. زبان خداست. پس نکته بعدی اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی اینجا است کدام ممکن است {هیچ کس} {نمی تواند} بر مقدمه تفکیک دستور علیت اجتناب کرده اند دستور علیت تصمیم گیری تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به ماهیت او تصمیم گیری تنبل.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر