غیر معمول بود در سلوک عارفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمنانه


ابراهیم حاتمی‌کیا برای رحلت غیر معمول طالب‌زاده نوشت:

نادر بود در سلوک عارفانه و مؤمنانهبه گزارش ایکنا؛ ابراهیم حاتمی‌کیا، کارگردان سینما در پیامی درگذشت غیر معمول طالب‌زاده کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوش انقلابی را آسایش اظهار داشت.

{در این} پیام آمده است:

«یالطیف

نادرترین یار

حاج غیر معمول طالب زاده اجتناب کرده اند میان یاران سر خورد.

غیر معمول طالب زاده، نادرترین شخصیتی بود کدام ممکن است در بخش آثار هنری سینما می‌شناختم.

غیر معمول بود در چهره پرنفوذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانش.

غیر معمول بود در اصرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان به آنچه معتقد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همه وجود آن را در رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری به‌کار می‌بست.

غیر معمول بود در زیست غریبش در سرزمین غرب.

غیر معمول بود در سلوک عارفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمنانه.

غیر معمول بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعید می‌دانم کسی به شما گزینه بدهد پوچی او را پر تنبل.

خدایش او را همراه خود اولیاء محشور تنبل.»

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر