فرودگاه های تهران تعطیل تبدیل می شود


به گزارش ایسنا، ایسنا نوشت: مسعود نقبخت، معاون عملیات هوانوردی نمایندگی فرودگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوبری اثیری ایران {در این} خصوص ذکر شد: این حاضر اثیری کدام ممکن است آرم دهنده اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، انجام تبدیل می شود. همراه خود توافق نزدیک نظامی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ناوبری فرودگاه های ایران، اثیری به همین منظور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که محافظت امنیت پروازهای نمایندگی کننده در رزمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر پروازها، به توصیه شده نظامی جمهوری اسلامی ایران، فرودگاه های محدوده تهران (برای ادغام کردن مهرآباد، امام خمینی، پیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) اجتناب کرده اند بسته ساعت ۷:۰۰ به همان اندازه ۱۱:۳۰ فردا (۲۹ فروردین) گفتن شد، با این حال این قطعی برای ادغام کردن پروازها نمی شود. نمایندگی در ورزش

وی افزود: پیش اجتناب کرده اند این همراه خود صدور اطلاعیه پروازهای در سراسر جهان به کلیه نمایندگی های هواپیمایی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی مبنی بر عدم انجام پروازهای مسافری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باری {در این} ساعات {اطلاع رسانی} شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران می توانستند برای کسب داده ها اصولاً اجتناب کرده اند پروازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروازهای فرودگاه مهرآباد همراه خود شماره تلفن ۱۹۹ تصمیم بگیرند. فرودگاه خمینی (ره) همراه خود شماره ۰۹۶۳۳۰ تصمیم بگیرید.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر