فیلم | کتاب معرفی بازار هرات


مجموعه نمایشنامه «بازار هرات» نوشته عبدالرضا فریدزاده نمایشنامه نویس کشوری که با زبانی ساده و به دور از استعاره و توهمات زبانی به فرهنگ مردم در بستر سنت حداد حسین و باورها و باورهای جاری می پردازد. در زیر مقدمه این کتاب به روایت محمدمهدی رسولی نویسنده و کارگردان را مشاهده می کنید.


بیشتر ببین:


انتهای پیام