قرآن متنی برای صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی است


قرآن متنی برای صلح و امنیت استبه مبایعه نامه خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت الاسلام والمسلمین علی شفیعی، سرپرست گروه فقه استفاده شده پژوهشکده تمدن، شامگاه ۲۰ فروردین ماه در نشست دیجیتال همراه خود موضوع «قرآن است. متنی برای صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی.» وی ذکر شد: قرآن شناخته شده به عنوان منصفانه محتوای متنی الهی دارای مشخصه های مهمی است کدام ممکن است درهم آمدن است استخراج برخی اجتناب کرده اند این مشخصه ها اجتناب کرده اند محتوای متنی است. به معنای واقعی کلمه هستند همین محتوای متنی مقدس نقشه های قابل توجهی به انگشت داد کدام ممکن است در همین جا شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند نقشه های مهم این مقاله خواهد آمد به آن است ردیابی می کنم.

وی ذکر شد: به معنای واقعی کلمه هستند قرآن گاهی برای شخصی موقعیت هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی موقعیت تفسیر قائل است، با این حال موقعیت مهم عکس کدام ممکن است قرآن در جهت هدایت برای شخصی قائل شده دعوت به صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح.”

سرپرست گروه فقه استفاده شده پژوهشکده تمدن اسلامی یکپارچه داد: این در حالی است کدام ممکن است در آیات متعددی همراه خود این رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشخصه عالی مواجه هستیم. در همین جا می توان به آیه ۱۶ سوره مائده ردیابی کرد کدام ممکن است خداوند {در این} آیه شریفه می فرماید: «جماعت احاطه آن شخص خاص است».

شافعی افزود: به عبارت تولید دیگری قرآن کریم {در این} آیه شریفه سیگنال هدایت انسان را صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی تولید دیگری از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو هر ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شخص خاص کدام ممکن است مدعی پیروی اجتناب کرده اند این مقاله خواهد آمد باشد. نتیجه اینجا است کدام ممکن است رفتار او خشونتی است کدام ممکن است {نمی تواند} باشد.» این شخص خاص شخصی را پیرو از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این مقاله خواهد آمد هدایت تبدیل می شود.

فرمود: شبیه به گونه کدام ممکن است قرآن کریم در سوره قریش به برخی اجتناب کرده اند برکاتی کدام ممکن است بر گروه پیرامون رسول خدا نازل تبدیل می شود، اجتناب کرده اند جمله ایمنی ردیابی کرده است، چنان کدام ممکن است اجتناب کرده اند برکات این مقاله خواهد آمد در ایمنی آمده است.

سرپرست گروه فقه استفاده شده پژوهشکده تمدن اسلامی ذکر شد: در واقعیت در آیات متعددی متوجه می شویم کدام ممکن است قرآن کریم اجتناب کرده اند صلح شناخته شده به عنوان منصفانه واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه واقعیت انسانی حفاظت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را بیش اجتناب کرده اند پیش به انزجار اجتناب کرده اند درگیری فرا می خواند. ظلم به رحمت، صلح، عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت در نظر گرفته شده می تنبل. وقتی خداوند در آیاتی به پیامبر اسلام (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) اصل می دهد، وقتی دشمنان، مشرکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفار سریع صلح می دهند، این سریع را بپذیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را رد نکنید.

شافعی تاکید کرد: متعاقباً آنچه اجتناب کرده اند ترکیبی آوری آیات قرآن کریم به انگشت می آید اینجا است کدام ممکن است قرآن محتوای متنی صلح، اوقات فراغت، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی است، ۹ محتوای متنی خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتنه. را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنی برای تحمیل سوراخ بین مردم.»

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر