قنادی ۲۶۹ نیو بیمار


عمار کرونا، آستان پرشیابه نام گذرش در فارس لینک های عمومی روابط عمومی علم و خدمات بهداشتی درمانی شیراز جهت اطلاع و … هستیم.

در قسمت اطلاعات آمده است: «در ابتدای شیوع پدیده بیماری تکنون، میلیون و پانزده هزار و ۲۵۷ آزمایش تشخیصی مولکول و آزمایش سریع آزمایشگاه، آستان، تهیه، شده، کهنه، ۸، هجری قمری انجام دهید. ، ح ۸ ، ق پاریسی ح ۹

مجموع آزمایشات انجام شده، شدت آزمایش، تعداد افراد تکنون، ۶۸۰ میلیون و ۶۸۰ هزار، چهل و هشتمین تست تشخیصی مولکول، بدنه خودرو، ۴۹۶ هزار و ۱۴۹، منبع تثبیت کننده قطعی بیمار تثبیت قطعی زنجیر ۶۸۰ هزار و هشتم تست تشخیص مولکول رپید تست انجم شده ۸۹ هزار و ۶۰۴ بیمار استابیل شانسایی شده آست.

۲۴۹ بیمار جدید ۲۴ ساعته تا شده.

۲۴ ساعت پیش، ۱۷ منبع جدید فوتی کوید ۱۹ دار فرس شدت آن را ثابت کردند و مجموع جانپختگان نشی کووید ۱۹ به عنوان آغاز فرقه بیماری تکنون توسط هفت هزار و ۶۱۸ نفر رشید.

هماشینین از ابتدی شوئین بیماری تکنون ۵۵۶ هزار و ۸۲۱ همستانی خفه کووید ۱۹ بهبود یافته که بیمارستانها تاریخ شده و ای ازوله خانگی خارج از شیده آنند.

وضعیت فعلی، سرشماری کل دوز، زرقا، شدت کرونا، در شهرستان، زیر، گروه دانشگاه، علوم و خدمات بهداشتی درمانی، درمانی، شیراز به عدد ششصد و شصت و هشت. میلیون هزار و ۹۴۲ دی ۸ دی هشتم ماه راشد ۲ سه میلیون ۳۶ هزاره ۷۹۰ دز نوبیت دم ویک میلیون ۳۳۳ هزار و ۶۴۳ دز نوپ سوم و گاو بوده است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر