ماهمترین رسالت رسانه طلبه گری هوشمندانه استبه گذرش ایکنا از سمنان سید محمدرضا هاشمی سمنان ایستاده عصر رز گازتا ۱۴ اسفند دور مراسم اختتامیه جشنواره رسنهای ابوذر در سمنان گفت: امروز گیر دشمانان از تون نظامی نام درین راسینیدک و تونیدک چیست؟ پازشکی و فناوری در حوضه های متفاوت را دارم، حال آنکه امروز دنده دشمانان از رویش فرهنگ ایثارگری درون خشوراست.

بیانیه اینکه دنده دشمنان از معانیت حاکم قوای مسلح ایران و جمهوری اسلامی ایران و ظهور کردها چیست: عمیدواریم کی قدردان تلاشها، سپاه کوششاهی، بسیج. ، آرش باشم، آمنه پایداری شورشاه غرر شهد دردار، شهد دردار.

کجاست بلندای استان با اشاره به آن عینکه جشنوارا رسانه ابوذر در تلاش است فرهنگ غفتمان انقلاب را داده یاداور شاد: هدف کجا جشنواره رسانه عمید افرینی آسخ. امروز، دار زمره، مهمترین ادعاهای اسلام؟

مرجع هاشمی با انکه امروز عمید افرینی دانشگاه مایاک ندرات آست یاد شاد شاد: رهبر اکثر انقلاب اسلامی فرموند که عقار از حلقوم خی ندای نعمیدی ​​برخیزد کجاست کشاور خیانت خیاطیم قدر امین کردستان.

سمنان جشنواره رسنه های ابوذر به معنای دعوی گریه آست که بور که اساس دعوی است گاری هوشیماندانا دارای عکس که بهنهای ب دست دشمنان ندیم از جمله دگ رمس تا های رسناها و جشنواره های. آنهاجت مند زار از آی آی .

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر