ما همه وقت محتاج دعا هستیم + فیلممحسن اسماعیلی، درک دانشکده تهران، به رویداد ماه مبارک رمضان، در سلسله مباحثی همراه خود عنوان «راه اندازی شد منبر علی علیه السلام» محصول نمایندگی ایکنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب خوب نوار ویدئویی. دوازدهم همراه خود عنوان وجوب نماز:

نماز زیباترین حالت انسان است. مناجات همراه خود خدا رهایی روح انسان است، ولی ما به خطا معتقدیم کدام ممکن است دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعا در مواقع تنگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر گاه به اشکال بر می خوریم به دعا متوسل می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اجتناب کرده اند جهل خداوند زشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لجباز است. .

ما باید همراه خود توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده، در سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلی، همراه خود لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحتی دعا کنیم. امام باقر (علیه السلام) می فرماید: صادق است مؤمن در حالی کدام ممکن است مشکلی ندارد خدا را عبادت تنبل، شبیه به گونه کدام ممکن است خداوند در هنگام گرفتاری او را عبادت می تنبل.

قرآن چندین بار این نمونه را تکرار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می فرماید: این مشرکان وقتی سفر کشتی می شوند (را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن هنگام در امواج خطر می افتند) همراه خود اخلاص مناسب در دین تنها همراه خود خدا دعا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگامی کدام ممکن است آنها را اجتناب کرده اند خطر نجات می دهد. اجتناب کرده اند اقیانوس (یک بار دیگر به خدای یگانه). مشرک شدند» (عنکبوت / ۶۵) قرآن کریم می فرماید چرا در وقت آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشایش حالت رجعتی را ندارید کدام ممکن است در هنگام حادثه داشتید.

امام علی (علیه السلام) می فرماید: «اگر به او مصیبتی رسید، مؤمن مباش، دعای سختی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر شکایت تنبل روز را پیش خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضورشان برایشان اشکال است. خواهد خورد.»

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر