مبلغ زکات فطریه سال ۱۴۰۱ ادعا شد


زکات فطریه

به ایکنا اجتناب کرده اند کردستان، بر مقدمه فتاوای صریح ائمه مذهب امام شافعی(رضی الله عنهم)، میزان فطریه به ازای هر نفر خوب صاع اجتناب کرده اند قوت غالب هر شهر، برابر ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم کیلو خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان فدیه انصراف روزه، خوب سبک اجتناب کرده اند شبیه به قوت برابر همراه خود خوب چهارم صاع ( کمتر اجتناب کرده اند خوب کیلوگرم) برای {هر روز} میباشد .

{در این} خصوص ملاحظه به ایده ها ذیل تمیز اجتناب کرده اند فایده نخواهد بود:

اولا: بر مقدمه فتاوای جمهور متقدمین (شافعیه، مالکیه، حنابله) مسلمانان بایستی عین قوت غالب را به فقرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان صنوبر نمایند.با این حال امروزه {به دلیل} تنظیمات بنیادین در اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز تحولات اساسی در نحوه تهیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارک وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم امکان استفاده غذائی اجتناب کرده اند گندم نپخته، صنوبر قیمت بجای عین قوت، برای مؤدیان آسانتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فعلی نیازمندان سودمندتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقاصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غایات تشریع(اغنائهم عن المسأله فی هذا الیوم)کدام ممکن است همانا اغناء فقرا در روز عید است، نزدیکتر است.

ثانیا: بر مقدمه تجزیه و تحلیل‌های به حرکت آمده در استان کردستان ، قوت غالب ساکنان این استان همچنان گندم ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوسط قیمت هرصاع آن همراه خود لحاظ هشدار ، ۳۰۰۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت خوب سبک آن برای صنوبر نقدی فدیه ۸۰۰۰ تومان است.

میزان فدیه انصراف روزه در مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله نیم صاع گندم معادل۱۷۰۰ خوب و دنج هر دو خوب صاع عراقی اجتناب کرده اند سایر اقوات است. هم اکنون قیمت نیم صاع گندم (حدودا ۲۰ هزار تومان) است با بیرون شک احوط برای مؤدیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفع برای فقرا همین است.

ثالثا: خانوار‌های متمکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر {افرادی که} قوت غالب بر سبد غذائی آنان برنج است ، بیشتر است (هم در فطریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در فدیه انصراف روزه) بجای گندم برنج هر دو قیمت آن را محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر کنند.

رابعا: قضای روزه رمضان برسالخوردگان ونیز بیمارانی کدام ممکن است امیدی به درمانی آنان نمیرود، واجب نیست. این اشخاص حقیقی بایستی به ازای {هر روز} روزه فوت شده، مقدار خوب سبک اجتناب کرده اند قوت غالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو وجه آن را به تفصیلی کدام ممکن است دقیق گردید به مستمندان (ساده فقرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساکین) صنوبر نمایند اگر ماه رمضان امسال ۲۹ روزه باشد صنوبر ۲۹ سبک هر دو قیمت آن کفایت میکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ماه مناسب باشد صنوبر ۳۰ سبک قوت حیاتی {خواهد بود} (صنوبر حد اقل ۲۴۰ هزارتومان برای هر نفر در سال ۱۴۰۱)

خامسا: صنوبر فدیه افطار بر خانم‌های باردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مرضع (شیر ده) کدام ممکن است بدلیل اولویت اجتناب کرده اند به خطر افتادن سلامت شخصی، روزه نگرفته‌اند ، واجب نیست ، این اشخاص حقیقی ساده مکلف به قضای روزه شخصی خواهند بود. سایر اشخاص حقیقی چنانچه در ایام رمضان سودآور به روزه نشدند ، مکلفند به همان اندازه پیش اجتناب کرده اند حلول رمضان سال بعد، روزه شخصی را قضا نمایند، در هر مورد دیگر علاوه بر این قضای روزه‌های فوت شده، بایستی فدیه تأخیر را به تفصیلی کدام ممکن است دقیق گردید، به نیازمندان صنوبر نمایند.
سادسا: تعجیل در صنوبر فدیه خلاف هشدار است از فدیه {هر روز} همراه خود {طلوع آفتاب} شبیه به روز واجب میگردد بهمین جهت بیشتر است مؤدیان احترام فدیه خوب ماه مناسب را در فینال روز ماه مبارک رمضان صنوبر نمایند .

سابعا: تعجیل در صنوبر فطره هر چند در مذهب فقهی امام شافعی رضی الله عنه جایز است ، با این حال همراه خود ملاحظه به اینکه زکات فطره ساده عیدانه ای برای نیازمندان است ، فلذا بیشتر است کدام ممکن است مؤدیان صنوبر آن را به همان اندازه روزهای پایانی رمضان به تأخیر اندازند به همان اندازه نیازمندان وجوه دریافتی را صرفا برای روز عید شخصی ارزش نمایند.

{در این} فتوا به اقل مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ، اکتفا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصلحت مؤدیان نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است، با این حال بیشتر است برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران گران حسب توان وتمکن شخصی برای فطریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدیه بخشها هر دو مبالغی در تذکر بگیرند کدام ممکن است به هشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورع نزدیکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فعلی نیازمندان سودمندتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تلفیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تتبع رخص دورتر باشد. مستحضرید کدام ممکن است در سالهای جدیدترین اجتناب کرده اند درآمد متعدد اجتناب کرده اند ساکنان گران بدلیل شیوع بیماری کرونا ومشکلات مالی ناشی اجتناب کرده اند تحریم کاسته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان محله ما در آستانه عید سعید فطر به دستان سخاوتمند برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران متمکن شخصی توجه دوخته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فی ذالک فلیتنافس المتنافسون .خداوند به همگان توفیق مزید طاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبودیت مرحمت فرماید والسلام

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر