محل کار بزرگداشت سعدی در سال ۱۴۰۱ بسته شد


آیین پایانی دهه بزرگداشت سعدی، آرامگاه سعدیبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند فارس، آیین پایانی دهه بزرگداشت سعدی شامگاه یکشنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه همراه خود حضور جمعی اجتناب کرده اند مسئولان استان فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگوران در جوار آرامگاه شیخ اجل برگزار شد.

سیداحسان اصنافی، شهردار شیراز {در این} مراسم همراه خود خاص اینکه جهان‌گیر شدن زبان شیرین فارسی را مدیون سعدی هستیم، اظهار داشت: در آستانه هفته شیراز هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر شیراز به شبیه سال‌های قبلی، امسال نیز پذیرای مهمانان {در این} فصل است.

وی همراه خود خاص اینکه شناخته شده به عنوان  شهردار شیراز سعدی را پاداش می‌کنم، شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند سعدی درس می‌گیریم از در زمانه‌ای کدام ممکن است بیشتر اوقات شعرا عزلت‌نشین بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی انزوا را پیشه گرفته بودند، سعدی همراه خود رویکرد فوق العاده اجتماعی، سفرها، دیده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده‌ها را روایت کرد.

اصنافی همراه خود تصریح اینکه شاید بتوان اظهار داشت سعدی جهانگردترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا دیده‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سخن‌دان‌ترین شاعر ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارسی زبان است، اظهار کرد: سعدی به درد همه محله شخصی ملاحظه می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا اجتناب کرده اند جدا امتیازات زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات اجتماعی حرکت نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب، ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی به گونه‌ای سخن می‌گوید کدام ممکن است گویا برای در حال حاضر ما سخن می‌گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدل تجویز می‌تدریجی.

شهردار شیراز در نهایت بازگشت به شد: شیراز، پایتخت ادب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری است از در وجود شخصی گوهران بزرگی همچون سعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظ را دارد.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر