مدیری کدام ممکن است به سلامت مردمان اهمیت نمی دهد نباید به کارش یکپارچه دهد


رضا نجاتی نماینده سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان

به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند خوزستان، به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} استانداری خوزستان، رضا نعمتی، مشاور سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری خوزستان در مونتاژ کمیته آب، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های روده (آلتور) کدام ممکن است در امروز ۲۱ فروردین ماه برگزار شد، اظهار داشت: ما شرب می خواهیم. آب به راحتی در دسترس است اشخاص حقیقی مفید

وی بر لزوم مدیریت سلامت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: سلامت بر معامله با انتخاب دارد. اگر بتوانیم مشکلات بهزیستی را مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کنیم، نیازی به معامله با نخواهد بود.

مشاور سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری خوزستان همراه خود ردیابی به وضعیت آب پایین سدها اظهار داشت: امسال وضعیت آب پایین سدها درگیر کننده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار ما را روی حیله و تزویر می تنبل.

وی افزود: در بخش آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب امتحان شده شده است با این حال در شهرستان ها کار با هم کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار های نظارتی باید همراه خود جدیت بیشتری به کار شخصی یکپارچه دهند.

نگاتی اظهار داشت: فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشداران به کلاس ها شورای سلامت یکپارچه دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش های مورد نیاز را اکتسابی کنند. نیروی کار های نظارتی را تصمیم گیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات را اکتسابی کنید.

وی همراه خود ردیابی به وضعیت آب در استان خوزستان، اظهار داشت: کشت برنج به طور درست ممنوع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی ما بر آب شرب است، به همین دلیل باید آب شرب مفید برای افراد تامین شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد کلرزنی در برخی شهرها اظهار داشت: میزان کلر زنی در برخی شهرها رو به کاهش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب باید پیگیری های مورد نیاز را انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت این شهرها را خاص تنبل.

مشاور سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری خوزستان همراه خود ردیابی به ورزش ضعیف مدیران آبفای برخی روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای استان افزود: مدیری کدام ممکن است به سلامت مردمان اهمیتی نمی دهد {به دلیل} سلامت به کار شخصی یکپارچه ندهد. جاده صورتی ما اجتناب کرده اند مردمان است.

نگاتی کسب اطلاعات در مورد وضعیت وبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سل در سال های جدیدترین اظهار داشت: همراه خود مدیریت خوبی کدام ممکن است تکمیل شد، در تعدادی از سال قبلی به وبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید التور مبتلا نبودیم.

وی افزود: روستاها اجتناب کرده اند تذکر بهداشت آب اصولاً کشف نشده خطر هستند از جامعه آب از آنها تمدید شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشداران علاوه بر این شورای بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با مونتاژ ای ویژه در خصوص امتیازات بهداشتی برگزار می کنند.

مشاور سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استان خوزستان اظهار داشت: باید به میزان آب پایین سدها معامله با شود، هیچ دستگاهی {وجود ندارد} کدام ممکن است این کار را انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید بتوانند کار کنند.

وی همراه خود تاکید بر اهمیت ورزش های باکلاس برای خوردن بهینه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه جویی در خوردن آب، اظهار داشت: صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما باید در زمینه صرفه جویی در خوردن آب سنت سازی مورد نیاز را انجام دهد. دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب نیز باید جلساتی را برای تبادل دانش بین ۲ تجهیزات به صورت تخصصی تر برگزار کنند.

نگاتی اظهار داشت: فرمانداران باید نظارت کافی در خصوص پاکی آب شرب ساکنان داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا را به استان منتقل کنند.

شایان اشاره کردن است {در این} نشست موضوعاتی اجتناب کرده اند جمله آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان خوزستان، انواع روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای خرس محافظت آبفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق با بیرون لوله، لایروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهک در مناطق شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی، کلر در مناطق شهری، میزان مطلوبیت آب، وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع آزمایشگاه های مدیریت استاندارد در ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… تعیین مقدار شد.

مورد نیاز به اشاره کردن است در بحث مطلوبیت کلرزنی شهرهای کارون، اهواز، غرب، شرق، باوی، هندیجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهشهر همراه خود وضعیت صورتی خواستن به مداخله بلافاصله دارند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر