مروری مختصر بر تشکیل قرارگاه شعارسال در خزر


فرشاد پلیگی، رئیس جهاد دانشگاهی کاسپین

دانشکده در سراسر جهان امام خمینی (ره) حرکت فوق العاده خوبی در سازماندهی ستاد مارک سال انجام داده است کدام ممکن است شخصی موضوعی قابل تقدیر است با این حال اطلاعات مهمی {در این} زمینه باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

اولین نکته اینجا است کدام ممکن است نباید «ساخت» کرد، «اطلاعات‌محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌زایی» را باید صرفاً عالی مانترا تلقی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازه روزی آن عالی ساله باشد، از فواید چنین تکنیک مختصر‌مدت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن است. پیگیری مستمر، همراه خود برای درمان این موضوع، ۲ راه در پیش است.

فرآیند اول اینجا است کدام ممکن است ما باید ساختار نظام آموزشی را ماهرانه جهت دهی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی را به سطحی اجتناب کرده اند توانایی سوق دهیم کدام ممکن است بتوانند مستقیماً وارد بازار کار شوند. ۹ ساده برای به بازو انتقال اطلاعات جدید.

با این حال فرآیند دوم تدریجی به ۳ بخش دانشجویان، اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت باز می گردد. دوست ندارم تصور، فراخوان جهادی فعلی در دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع واحدهای فناور کدام ممکن است امکانات رفع مشکلات صنعت را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه اشتغالزایی در استان خزر شد، اصلا قابل ملاحظه نبود! به همین دلیل باید ابتدا بر ارتقای درجه اطلاعات اطلاعات آموزان شناخته شده به عنوان رهروان این حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور استعدادهای خدمت رسانی در بخش اطلاعات هدفمند شویم.

موضوع بعدی اساتید دانشکده است. اساتید ما در دانشکده ها دانش آموز را ماهر نمی کنند. اگرچه اشکال ساده اجتناب کرده اند اساتید نیست، اما علاوه بر این ساختار آموزش ما را نیز نافی سنت تربیت دانشجویان ماهر نمی شود.

حالا دانشگاهیان ما چه کسانی هستند؟ افرادی که اجتناب کرده اند بالا نامه دکتری شخصی حفاظت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد بخش تدریس می شوند. با این حال اگر وزارت علوم شرط حفاظت اجتناب کرده اند بالا نامه دکتری را رفع مشکلی در شبیه به موضوع اعم اجتناب کرده اند کشاورزی، صنعت، سنت، اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید … قرار دهد، پیوند دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت نیز محقق تبدیل می شود. پس اجتناب کرده اند بدست آوردن به این شرایط برای بچه های دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید، راه حضور در مانترا سال تحریک کردن تبدیل می شود.

همین جا باید بگویم کدام ممکن است صنعت در ملت ما فضای فوق العاده منعطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقاً صنعتگران تشنه اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت هستند. با این حال اشکال اینجاست کدام ممکن است متاسفانه زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی منحصر به فرد است. درک ما اجتناب کرده اند عالی طرف جستجو در آموزش آزمایشگاهی، اثبات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقاتی است، با این حال صنعتگر ما در کارهای نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایشگاهی تعلل نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در راه رفع مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب درآمد است.

اگر بتوانیم همراه خود وزارت صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت به هماهنگی برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را برای وجود گروه های اطلاعات در دل صنعت باز کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تجربیات موفقی قابل مقایسه با جهاد آموزشی برای پیوند این ۲ بهره ببریم. زمینه ها، از اشکال باید به سادگی رفع شود. جذاب کن

بعد از همه مقیاس عکس قابل مقایسه با جو ثابت، چرخ دنده اولین، مشکلات کالا، امتیازات واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات نیز در صنعت موجود است کدام ممکن است قطعا در زمینه اشتغال کارآمد {خواهد بود}، با این حال توضیح دادن آنها {در این} منطقه نمی گنجد.

نظر فرشاد بیلجی، رئیس جهاد آموزشی کاسپین

تأمین: ایسنا

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر