ملاحظه به حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد; مهمترین اجزا نماز


به گزارش ایکنا ؛ عصر قبلی اولین مونتاژ تشریح دعای سحر حجه الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی، درک این مؤسسه برگزار شد. {در این} مونتاژ مقدماتی پیرامون اهمیت نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز آن همراه خود تولید دیگری روایات اهل بیت علیهم السلام مطرح شد کدام ممکن است مشروح آن را در شکسته نشده می خوانید.

زبان دعا زبان خاصی است، با این حال ۹ به این معنا کدام ممکن است رمز و راز آن همراه خود رمز و راز روال مشخص باشد. {در این} مورد اختلافی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان در کلید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن همراه خود خدا صحبت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در احادیث تولید دیگری انسان همراه خود انسان صحبت می تنبل، با این حال در عین جاری تمایز غول پیکر عکس نیز در همین جا موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تمایز اینجا است کدام ممکن است در همین جا موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات است. آموزه هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوهای تولید دیگری به این داده ها ردیابی ای نشده است. دعاهایی کدام ممکن است ما داریم کدام ممکن است الگوی آن دعای مناسب، ابوحمزه، شعبانیه، سحر را انتخاب کنید و انتخاب کنید… است، همراه خود احادیث تولید دیگری تمایز زیادی دارد. گرچه ائمه (علیهم السلام) همه اینها را داده اند، با این حال ائمه ما (علیهم السلام) وقتی همراه خود انسان صحبت می کنند اجتناب کرده اند منصفانه ادبیات استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی همراه خود خدا به صورت دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناجات صحبت می کنند اجتناب کرده اند ادبیات عکس استفاده می کنند.

۲ تمایز اساسی نماز همراه خود احادیث تولید دیگری

این نیاز به تحقیق به صورت جداگانه است، با این حال ۲ تمایز بی نظیر موجود است. اولین تمایز اینجا است کدام ممکن است در نماز، معارف بعدی اجتناب کرده اند مرحله عوام دقیق تبدیل می شود. معمولاً ائمه علیهم السلام در اظهار داشت وگو همراه خود اصحاب شخصی در مرحله ایده ها شخصی صحبت می کنند. عبارت ای پرمعنا، هضم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای او یا او قابل دانستن است. رمز و راز عام موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک بیشتر مردم ملاک انواع داده ها است. با این حال وقتی همراه خود خدا مناجات می کنند، چنین محدودیت زبانی {وجود ندارد}; از موضوع به بیشتر مردم حاضر نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به برای درمان درک نهایی نیست. اجتناب کرده اند این رو، متنوع اجتناب کرده اند شکوه های نماز در احادیث عادی کشف شد نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند آموزه های عمیقی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ائمه (علیهم السلام) با اشاره به نماز صادر شده است، در روایات تولید دیگری کشف شد نمی شود. مرتبه نماز کمیل فوق العاده بعدی اجتناب کرده اند مرحله روایات روال است. نماز فجر مرحله نماز فجر متشابه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت هایی کدام ممکن است در سایر اسبابک ها وجود داشت تعمیر تبدیل می شود.

تمایز دوم اینجا است کدام ممکن است ائمه (علیهم السلام) در زبان نماز همراه خود این قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندهای اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی مواجه نیستند. لذا در فضای نماز گاه برخی امتیازات سیاسی را مطرح می کنند کدام ممکن است در احادیث تولید دیگری نمی توان کشف شد. ما قبلاً به این تمایز دوم ردیابی نکردیم. {در این} مونتاژ به این تمایز دوم ردیابی خواهم کرد. مثلاً دعایی کدام ممکن است در قنوت نماز وتر خوانده تبدیل می شود. اجتناب کرده اند آن می توان شناخته شده به عنوان شفاعت مکرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری مؤمنان یاد کرد کدام ممکن است در خلوت بیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراضی خوانده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب است بدانیم کدام ممکن است {در این} میان به خدا چه بگوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او چه بخواهد. تنهایی قابل اشاره کردن است کدام ممکن است شیخ طوسی این دعا را در کتاب المصباح المتهده درمورد به قنوت نماز عصر آخر نقل می تنبل. {در این} تعدادی از سطر دعا منصفانه فلسفه سیاسی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینطور نیست چون انسان در سحر همراه خود پروردگارش خلوت می تنبل، یعنی باید اجتناب کرده اند دغدغه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی فضا بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت محله شخصی را فراموش تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این کار شکسته نشده دهد. متعاقباً. بی عدالتی اجتناب کرده اند چشمانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرسنگی فراموش می تنبل کدام ممکن است محروم است.

آرامش های نیمه عصر نباید ناسالم خلق باشد

این تنهایی آن خلوتی نیست کدام ممکن است انسان را اجتناب کرده اند خلق خدا در اطراف تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب انسان را اجتناب کرده اند این انسان پارسا در اطراف تنبل. شیخ طوسی به این دعا (دعای قنوت اجتناب کرده اند نماز وتر) استناد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون این دعا دعایی است کدام ممکن است احدی نشنیده است، نیمه هایی اجتناب کرده اند آن را اجتناب کرده اند سراج الشیخ نقل کردم به همان اندازه هر ۲ را ببینیم. دغدغه های سحر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شد به توجه اجتناب کرده اند چه زاویه ای به محله ملاحظه کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مکان ظاهر شد کنیم؟ کسانی هستند کدام ممکن است ذره بین را روی مساجد پر هر دو روی محافل تلاوت قرآن قرار می دهند کدام ممکن است این می تواند یک امر غیرمعمول نیست، با این حال آنچه در همین جا اجتناب کرده اند امام علیه السلام می آموزیم عامل عکس است.

در قدیم این دعا اجتناب کرده اند: «خدایا بلندی ۲ برگ گچ، مار نوک تیز، شاخ، اشاره کردن، زخار، تحت سلطه الکن، هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکل، شاهزاده خانم. مین، همک می، را انتخاب کنید و انتخاب کنید امپر لی، ف الاران، امروست، یعنی خدایا غرق در گمراهی وسوسه شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار حیرت بشری ما را فرا گرفته است، {همه ما} را به مشت زدند. بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لگد به {همه ما} زدند.خدایا افرادی که به دین باید اعتقاد ندارند ما را تصمیم گیری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} دین را به حداقل یک طرف می برند.آنچه به آنها ضرر می رساند اجتناب کرده اند دین پنهان می کنند.خدایا آینده کار ما به کف دست عده ای است کدام ممکن است دارند. به گروتسک ترین کارها افتادند.خدایا این بی دین ها زمام امور را گرفته اند.

اینها شاخص های تصمیم گیری در وضعیت محله، شاخص های کنجکاوی به حداقل یک شخص متاهل هستند. این شخص ممکن است این امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت های اجتماعی محل مسکن شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه در اطرافش می گذرد را درک تنبل. اینها اجتناب کرده اند آن جهت است کدام ممکن است معطوف به بیشتر مردم نبوده است، امام (علیه السلام) این حقایق را فوق العاده صریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید صریح دقیق فرموده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دومین نکته ای است کدام ممکن است اشاره کردن کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز زبان دعا همراه خود روایات اینجا است. ۹ تنها در شهرت آنها. زبان عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف است، با این حال متنوع اجتناب کرده اند حقایق اجتماعی کدام ممکن است نمی توان آنها را به همه اظهار داشت در همین جا {فهرست شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جادو باید چنان تأثیر زیادی بر انسان بگذارد کدام ممکن است آنچه را کدام ممکن است در فراگیر او می گذرد بیدار تنبل.

در شکسته نشده نماز فرمود: «خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر برگشته، پس اجتناب کرده اند قطع مهریه را می گیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی بر آن پیروز می شویم…». یعنى خدایا چون یک مال مشترک را به همه اختصاص داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه را نصیب کرده اند، این نیمه را اجتناب کرده اند کار مى اندازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مال را بین شخصی واگذار مى کنند. یعنی قطع متساوی الاضلاع کدام ممکن است خداوند فرموده برای همه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی به آیه هفتم سوره حردر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این: «ما اسبری علی مسکی خدای قریه های سالار اورس القبالی هستیم. سپس امام (علیه السلام) با اشاره به امکانات می فرماید کدام ممکن است خداوند بعد اجتناب کرده اند اینکه حکومت را بر ایده رأی افراد تحمیل کرد، به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را همراه خود امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی تصمیم گیری کرد. سپس امام علیه السلام فرمود: نتیجه اینجا است کدام ممکن است هیچ پناهگاهی برای افراد نیست کدام ممکن است به درد آنها معامله با تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افراد به توجه رحمت بنگرد.

نماز سحر باید بنده را به هر ۲ جهت برانگیزد. همین جا انسان صالحی کدام ممکن است دعای سحر می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناجات به خدا می تنبل اجتناب کرده اند منصفانه جهت به امام اهمیت می دهد، با این حال این دغدغه خدا اجتناب کرده اند درد محله غافل نمی شود، با این حال متاسفانه در محله بلافاصله ما کسانی هستند کدام ممکن است نماز می خوانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی ندارند. برای این را امتحان کنید، برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند درد مبارزه کردن می برند، با این حال اولویت روحی آنها ضعیف است. این دعاها در سحر، روز، عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید… می آید به همان اندازه انسان را همراه خود همه این مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهات شناخته شده تنبل. جذاب اینجاست کدام ممکن است ائمه اطهار علیهم السلام در ۲ سوی این دعا برتر ترین موضوعات را به ما حاضر کرده اند کدام ممکن است جای ملاحظه بیشتری دارد.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر