ملاحظه به کرامت ذاتی انسان جزء افتخارات قرآن است


محمدعلی ایازیبه گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی ایازی، درک دانشکده آزاد اسلامی، هشتم اردیبهشت، در نشست آموزشی «کرامت انسان در قرآن» کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی سرای سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن هاشمی رفسنجانی برگزار شد، همراه خود دقیق اینکه کرامت به معنای ارجمندی، جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان است، ذکر شد: در برابر این آن اهانت، ذلت، خواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی آموزش داده شده است شود کرامت کسی رعایت نمی‌شود، یعنی در جایگاه شخصی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترامی کدام ممکن است خوب او هست {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی تحقیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهین معنای ضدکرامتی دارد.

وی افزود: در بحث کرامت یکبار آن را حقیقتی در ذات انسان می‌دانیم معادل حیات انسان ولی گاهی اجتناب کرده اند تخصص کرامت در انسان سخن به میان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قرآن در هر ۲ مورد سخن آموزش داده شده است شده است؛ در جایی کدام ممکن است سخن اجتناب کرده اند وجود کرامت است لقد کرمنا به کار گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به تولید دیگری اجتناب کرده اند واژه ان اکرمکم بهره برده است. 

درک دانشکده آزاد اسلامی همراه خود دقیق اینکه مفسران آموزش داده شده است‌اند اکرمیت برای شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمنا برای بودن است، تصریح کرد: پاسخگویی‌پذیری، ذهن، نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید .. مؤیدی برای این موضوع استفاده شده است کدام ممکن است کرامت در وجود انسان امری جبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذاتی است. علامه فضل الله معتقد است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آیه لقد کرمنا بنی آدم می‌فهمیم کدام ممکن است مفاد آیه حضوری در فقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام دارد بعد از همه بحث بنده اینجا است کدام ممکن است چه حقوقی به تبعیت اجتناب کرده اند این حق ذاتی برای انسان تحمیل می‌شود.

فرمایش علامه طباطبایی کسب اطلاعات در مورد کرامت ذاتی انسان

ایازی دقیق کرد:  نکته تولید دیگری تعبیر اجتناب کرده اند بنی آدم است؛ علامه طباطبایی معرفی شده است است چرا خدا فرموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لقد کرمنا بنی آدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفرمود ولقد کرمنا المسلمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لقد کرمنا المتقین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نفرمود ولقد کرمنا الانسان؛ ایشان معتقد است مراد خداوند اجتناب کرده اند این تعبیر کدام ممکن است در اکثریت اینها کرامت، جنسیت، نژاد، جهان جغرافیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید لر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… {در این} کرامت تأثیری ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان صرف تذکر اجتناب کرده اند اینها، کرامت دارد. 

درک بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده تصریح کرد: نکته تولید دیگری با اشاره به کرامت اینجا است کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند آن کدام ممکن است بحث اجتناب کرده اند وظیفه شود برای انسان حقوقی رئوس مطالب شده است. اجتناب کرده اند آیت‌الله بروجردی پرسیدند کدام ممکن است ممکن است چرا وقتی کسی نزد ممکن است نیست باز ۲ زانو می‌نشینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان فرموده بود کدام ممکن است چون خودم کدام ممکن است هستم. اجتناب کرده اند امام صادق(ع) روایت داریم کدام ممکن است خداوند همه عامل انسان را به شخصی واگذار کرده است جز ذلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت او را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان حق ندارد اجتناب کرده اند هر کسی چیزی طلب تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را نزد دیگران تحقیر تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این منزلت انسانی هم بر عهده شخصی شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اطرافیان او هست.

ایازی همراه خود ردیابی به بحث کرامت اجتماعی، اضافه کرد: قرآن کریم خیلی اجتناب کرده اند سنن شخصی را ناظر به گروه رئوس مطالب کرده است؛ مثلاً وقتی کسی همراه خود گروه حرف می‌زند اگر طرز نامناسبی در سخن ادعا کردن داشته باشد به کرامت کلی لطمه زده است حتی وقتی خبر دروغ به جمعه داده شود کرامت آنها خدشه‌دار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اعتقاد افراد سوء استفاده شده است هر دو اگر مسئولی ۲ رو باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفاق داشته باشد، باعث زیرسؤال برداشتن کرامت افراد شده است. علاوه بر این مقیاس مالی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید …مطرح است مثلا اگر جایگزین‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها مالی را {در سراسر} ملت {به درستی} تخصیص نکنیم تعدی به حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت انسانی است.

ایازی همراه خود ردیابی به کرامت خانوادگی، اضافه کرد: یکی اجتناب کرده اند چیزهایی کدام ممکن است حقوق منصفانه خانوار است پرکردن صحیح اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاأمین نیازهای مذهبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر مورد دیگر به کرامت خانوار آسیب وارد شده است. در یکی اجتناب کرده اند کشورهای اتحادیه اروپا صحبت اجتناب کرده اند این بود کدام ممکن است کسانی هستند کدام ممکن است {به دلیل} نقص عضو وقتی اوج کار می‌الگو دیر یا زود حاضر نمی‌شوند به همین دلیل امتحان شده شده امکاناتی در اختیار آنان باشد به همان اندازه کرامت آنها محافظت شود.

درک دانشکده آزاد اسلامی همراه خود ردیابی به کرامت جنسیتی اظهار کرد: علی الاصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرف تذکر اجتناب کرده اند محدودیت‌های قانونی، یکسری محدودیت‌ها برای دختران موجود است؛ مثلا اگر پسری بخواهد در یک روز واحد اجتناب کرده اند شهری به شهر تولید دیگری بازدید تدریجی کسی کاری همراه خود او ندارد ولی به ۱ خانم اجازه داده نمی‌شود ولی برخی محدودیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها با بیرون وجه حقوقی سبب تشییع کرامت دختران است اجتناب کرده اند جمله اینکخه دستمزدهای پایینی به آنها داده می‌شود.

کرامت دگراندیشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرمین

ایازی همراه خود ردیابی به کرامت دگراندیشان، تصریح کرد: یکی اجتناب کرده اند مشکل‌های همه جوامع مشکل اقلیت‌های نژادی، مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی است؛ برخی ملت ها شاید تا حد زیادی رعایت بکنند ولی در مجموع در تمامی ملت ها این مشکل موجود است.

وی اضافه کرد: موضوع تولید دیگری کرامت مجرمین، متهمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانیان است. خواه یا نه ما می‌توانیم به بهانه اینکه شخص خاص مجرم است آبروی او را ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیر کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه جرمش ملایم نشود علنی کنیم؟ {کسی که} در زندان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکوم می‌شود خواه یا نه حق داریم هر برخوردی همراه خود او داشته باشیم؟ حتی شخص خاص پیش فرض اعدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصاص شود باید حق او رعایت شود. نقل است قنبر منصفانه ضربه تا حد زیادی شلاق به ۱ مجرمی زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام(ع) او را قصاص کرد.

ایازی دقیق کرد: خواه یا نه {کسی که} دشمن است حق داریم هر طور همراه خود او حرف بزنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نوع رفتاری همراه خود او داشته باشیم ولو خلاف عدالت باشد؟ خداوند فرموده است کدام ممکن است دشمنی سبب نشود به همان اندازه ممکن است اجتناب کرده اند عدالت خارج شوید. 

حق حیات

وی اظهار کرد: در قرآن کریم دسته‌ای اجتناب کرده اند آیات به صورت عام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیم کرامت را معین کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی به صورت غیرمستقیم؛ یکی اجتناب کرده اند این آیات کدام ممکن است مؤید کرامت انسان همراه خود موضوع حق حیات است آیه شریفه ۳۲ سوره «مائده»؛ «مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ » است از برخی می‌گویند کافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشرک حق حیات ندارند.   

وی افزود: نکته حقوقی آیه اینجا است کدام ممکن است کشته شدن انسان معادل کشته شدن منصفانه حیوان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی خون منصفانه نفر به ناحق ریخته شود گویی همه بشریت کشته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این حق حیات هیچ قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیصی ندارد جز قصاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاتله. کاملاً برعکس هم اگر اجتناب کرده اند کشتن کسی جلوگری شود گویی به همه بشریت حق حیات داده شده است.

نیکی به دگراندیشان دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیدتی

ایازی شکسته نشده داد: آیه تولید دیگری کدام ممکن است اجتناب کرده اند محکمات قرآن کریم است آیات ۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ سوره ممتحنه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرموده افرادی که همراه خود ممکن است نمی‌جنگند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد ندارند همراه خود آنان نجنگید(لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ). اما علاوه بر این همراه خود آنان همراه خود نیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی رفتار کنید. یعنی دگراندیشان دینی هم صاحب کرامت هستند در صورتی کدام ممکن است وارد مبارزه، نا امنی، تعرض را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاتله را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم ارائه می دهیم نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام علی(ع) عملا چنین سیره‌ای را داشتند.

وی افزود: برخی آموزش داده شده است‌اند آیات سیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید قتال، آیات لا اکراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید .. را نسخ کرده ولی اولاً آیه در گذشته کدام ممکن است نمی‌تواند آیه بعد را نسخ تدریجی ضمن اینکه آیه لا اکراه به تعبیر علامه طباطبایی جنبه خبری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ انشایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنس دین اینجا است کدام ممکن است عقیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین اکراه‌پذیر نیستند. ما حق نداریم حقوق شهروندی غیرمسلمین را زیرپا بگذاریم.

اجازه ندهیم فضای فحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسزا در گروه رواج یابد

ایازی دقیق کرد: آیه ۱۰۸ «انعام» فرموده است: را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَلَا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدًا بِغَیْرِ عِلْمٍ کَذَلِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّهٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّئُهُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ؛ افرادی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید چون آنها هم به خدا دشنام می‌دهند؛ برخی مفسران «فا» در «فَیَسُبُّوا» را دلیل برای گرفته‌اند ولی مفسران تولید دیگری آموزش داده شده است‌اند در صدد دقیق تعلیل نیست اما علاوه بر این به کارکرد ردیابی دارد، از اگر فضای فحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشنام در گروه رایج شد به سنت تغییر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کسی {در این} گروه احترام نیست.

درک بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده همراه خود ردیابی به رعایت عدالت حتی در برخورد همراه خود دشمن، تصریح کرد: در آیه هشتم سوره مائده؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ أَقْرَبُ لِلتَّقْرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَى را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» فرموده است کدام ممکن است مبادا در مواجهه همراه خود دشمنان بی عدالتی کنید؛ یعنی حق ندارید به ناموس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال او تعرض کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهمت به او بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چیزی را به او نسبت دهید.

وی {تأکید کرد}: در بحث کرامت ۲ موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فایده مطرح است؛ اول چشم انداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبینی قرآن کدام ممکن است به نظر می رسید فرادینی به کرامت انسانی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین باید این موضوع را جزء معتقدات شخصی بگذارند وهمچنین رعایت کرامت گروه است یعنی {کسی که} رعایت قوانین نکند کرامت گروه را زیر پا گذاشته است. فایده دوم هم اعلان به حقوق اشخاص حقیقی است از به همان اندازه وقتی اشخاص حقیقی به حق شخصی آگاه نباشند درصدد مطالبه آن هم نیستند.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر