منافقین. گروهی که مردم را کشتند!
کارنامه منافقین به عملیات نظامی محدود نمی شود. ترور ۱۷ هزار شهید در اماکن عمومی شهرها، هجوم به کشور، دادن اطلاعات محرمانه به دشمن بعثی و ترور ده ها شخصیت برجسته، تنها گوشه هایی از کارنامه سیاه منافقین است که در حافظه مردم ایران ثبت شده است.