مودت مهمترین جنبه کلام خداوند در خوشنویسی است


مودت مهمترین جنبه کلام خداوند در خوشنویسی است

به گزارش ایکنا، دوازدهمین نشست اجتناب کرده اند سلسله نشست‌هاى تخصصى کمیته بین‌الملل نمایشگاه قرآن، شامگاه (چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱) همراه خود موضوع «قرآن کریم، میراث مشترک جهان اسلام در آیینه خوشنویسی در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

شهاب شهیدانی؛ خوشنویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استادیار دانشکده لرستان، غلامرضا راهپیما؛ درک دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشنویس، علیرضا هاشمی‌نژاد؛ سرپرست گروه پژوهش‌های آثار هنری پژوهشکده سنت اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران دانشکده شهید باهنر کرمان، احمد دیاب؛ سوار خوشنویس اجتناب کرده اند لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک محسن سلیمانی؛ سوار نقاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشنویس اصفهان اجتناب کرده اند ایران به‌عنوان سخنران {در این} نشست حضور داشتند.

حاضران {در این} نشست همراه خود تأکید بر منشأ قرآنی آثار هنری خوش‌نویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابت، این آثار هنری را فصل مشترکی در این کره خاکی اسلام توضیح دادن کردند کدام ممکن است می‌تواند شناخته شده به عنوان بستر مهمی برای بهبود دیپلماسی قرآنی مورد ملاحظه قرارر گیرد.

شهیدانی، خوشنویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استادیار دانشکده لرستان اظهار داشت: در حالی کدام ممکن است قرائت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شد به کلام خدا میتواند تبعات داشته باشد هر دو در نتیجه اختلاف در این کره خاکی اسلام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی اجتناب کرده اند اختلافات در این کره خاکی اسلام هم ناشی اجتناب کرده اند تفسیرهای خاص است، کم مشکل ترین بخش قرآن، بخش هنرهای قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخصوصا خوشنویسی است.

شهیدانی همراه خود دقیق اینکه روزی کدام ممکن است روش‌های مختلف خوشنویسی خلق شد تحمیل مودت کرد، اظهار داشت: مهمترین جنبه‌های کلام خدا در بخش خوشنویسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید آن را کف دست کم گرفت.

شهیدانی یکپارچه داد: همراه خود وجود اختلافات سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش خوشنویسی در کتابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتیبه، اشتراکات انقدر بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هم تنیده است کدام ممکن است اشتراکات بر اختلافات سبکی غلبه می‌تنبل.

کم مشکل‌ترین بخش قرآن، بخش هنرهای قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشنویسی است

وی اظهار داشت: اختلافات سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش به اشتراکات منجر می‌شود. در تجزیه و تحلیل سبک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش‌ها در قلمروهای شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومیتی جهان همچنان اشتراکات دیده می‌شوند.

شهیدانی دقیق کرد: انتخاب سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش‌ها باعث بالندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به نگارش کلام خدا شده است.

وی اظهار داشت: در پیشینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبار خوشنویسان در رساله‌های فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی هیچ وقت به اختلافات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضادهای عقیدتی کدام ممکن است خوشنویس‌ها داشتند، ردیابی نشده است.

وی اظهار داشت: هر سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش‌ای کدام ممکن است در کتابت کلام خدا اتفاق می‌افتاد ارزان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاتب آن به لحاظ عقیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرایشهای مذهبی تعیین مقدار نمی‌شود.

شهیدانی همراه خود دقیق اینکه در دیپلماسی قرآنی اجتناب کرده اند قرآن‌های زیبا برای ارائه شده است استفاده می‌شد، اظهار کرد: قرآن های زیبا در دوران مختلف حتی برای دلجویی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی فرستاده می‌شد.

وی یکپارچه داد: اگر به بحث دیپلماسی قرآنی اجتناب کرده اند تذکر آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشنویسی ظاهر شد کنیم انقدر سبک {در این} حیطه است کدام ممکن است خوب ارزش دارد کمیته‌ای تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای ویژه‌ای انجام دهیم.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر