مونتاژ نوروزی گروه قرآنی در سال ۱۴۰۱ شمسی برگزار شد


جامعه القرآنبه گزارش ایکنا ؛ هشتمین اجلاس نوروزی گروه قرآنی عصر در لحظه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ همراه خود حضور معدود مدعوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رعایت پروتکل های بهداشتی در خبرگزاری در سراسر جهان قرآن برگزار تبدیل می شود.

اولین اجلاس نوروزی پیشکسوتان، اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران امور قرآنی ملت در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ در ملت برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ساله همراه خود نوک نوروز، این مراسم در خبرگزاری برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استقبال خوبی مواجه تبدیل می شود. تنها وقفه در برگزاری این نشست صمیمی در فروردین ۹۹ لغو کلیه جشن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ها {به دلیل} شیوع ویروس کرونا بود.ایکنا در تذکر دارد در هشتمین سال برگزاری این مناسبت، مکانی را برای حضور اعضای سرزنده گروه قرآنی فراهم تدریجی به همان اندازه ضمن تبادل دانش، سالی بیشتر اجتناب کرده اند سال های قبلی را برای امور قرآنی ملت رقم بزنند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر