مونتاژ نیمه های دیجیتال تلاوت قرآن ویژه بانوان در دهه دوم ماه مبارک رمضان


محفل مجازی تلاوت و انس با قرآن کریم به گزارش آیکنا اجتناب کرده اند قم، اداره کل زیبایی شناختی دانشکده الزهرا(س) در دهه دوم ماه مبارک رمضان محفل دیجیتال ترتیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزء خوانی قرآن کریم ویژه بانوان را برگزار می تنبل.

این اجتماع جمعی تقریبا همه روزه اجتناب کرده اند ساعت ۱۷ به همان اندازه ۱۸ همراه خود حضور اساتید مجرب دانشکده الزهرا (س) برگزار تبدیل می شود.

کنجکاوی مندان می توانند اجتناب کرده اند طریق لینک https://online.lmskaran.com/ch/422-4836-heyat.school {در این} نشست کتاب خوان نمایندگی کنند.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر