ناکارآمدی مسکن {به دلیل} نقطه ضعف قوانین است


ناکارآمدی مسکن به دلیل ضعف قانون استبه گزارش آیکنا اجتناب کرده اند یزد، حجت الاسلام محمود دهقان نیری در مخلوط افراد این شهرستان در لحظه ۲۰ فروردین ماه سال جاری در برابر این حرم حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) ذکر شد: هفته: منصفانه جنایتکار کفرآمیز حریم اهل بیت را تجاوز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۳ روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خادمان حمله کرد جهادگران ۲ نفر را کشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه نفر را زخمی کردند.

وی شکسته نشده داد: شکی نیست کدام ممکن است پایین صحنه این حادثه بازو دشمن است. دشمن در جستجوی تحمیل ناامنی در ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل درگیری مذهبی در موجود در ملت است. دشمن قصد دارد همراه خود این کار روابط جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگانش را تیره تنبل. آنچه ممکن است این توطئه تلخ را خنثی تنبل، بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیاری مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده های مومن است.

دهقان النیری همراه خود ردیابی به ۲۱ فروردین ماه سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ذکر شد: امام راحل این مجمع خیریه حال را ساختمان کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون داشته است. آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات فوق العاده به همان اندازه کنون».

وی همراه خود تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیم به همه جهادگران جهان مسکن ذکر شد: بدست آوردن به مسکن یکی اجتناب کرده اند نیازهای اقامت انسان است چرا کدام ممکن است مسکن انسان را اجتناب کرده اند سرما، از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آسیب ها مصون می دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه اوقات فراغت انسان را می دهد. چون آن است خداوند متعال در آیه ۸۰ سوره نحل فرمود:

دهقان نیری افزود: در اسلام مسکن به قدری ضروری است کدام ممکن است اجتناب کرده اند دیون مستثنی می باشد. امام راحل در نامه ای ذکر شد: این یکی اجتناب کرده اند حداقل حقوق هر شخص خاص است کدام ممکن است باید خانه داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هیچ سطح ای اجتناب کرده اند ملت محرومیت اجتناب کرده اند خانه جایز نیست. با این حال چه دلیلی دارد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تحویل داد چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سال اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی ادامه دارد متعدد اجتناب کرده اند افراد بی خانمان هستند کدام ممکن است ممکن است توضیحات مختلفی داشته باشد.

وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند جمله این چیزها می توان به نقطه ضعف قوانین ردیابی کرد، از نقطه ضعف قوانین اینجا است کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند خانه ها تمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی بی خانمان هستند، نقطه ضعف قوانین اینجا است کدام ممکن است منصفانه نفر یک دسته کامل خانه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها خانه به دوش.” . «نقطه ضعف قوانین اینجا است کدام ممکن است یکی منصفانه هکتار پایین دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ۱۰۰ متر پایین محروم است.

دهقان نیری به بی تدبیری مقامات ها شناخته شده به عنوان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عناصر ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: وقتی هر دولتی روی کار می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از اصلاح ایرادات، قالب مقامات در گذشته را مزخرف می خواند، وضعیت مسکن افزایش نمی یابد.

وی تناقض بین مراجع ذیربط را مورد تولید دیگری برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را منصفانه ضرر غول پیکر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نامه این اداره مورد قبول هیچ اداره عکس نیست، باید اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی اتهامی وارد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس آنها نیاز دارند همراه خود آن موافقت تنبل به همان اندازه پذیرفته شود. .

امام جمعه شهیدیه افزود: عدم مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد مورد تولید دیگری است، امام راحل فرمودند: مقامات باید در زمینه تامین آب، انرژی الکتریکی، آسفالت، بار، دانشگاه، گزینه ها اجباری را متعهد شدن تنبل. کلینیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیازهای کلی این اصل امام است کدام ممکن است به هیچ وجه اجرا نشد.

وی ذکر شد: در لحظه می بینیم کدام ممکن است در کار هر دو حرکت گروه سراسری مسکن، نظام مهندسی، شهرداری، آب، انرژی الکتریکی، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات، اداره دارایی سهم شخصی را اجتناب کرده اند افراد به همان اندازه ریال آخر می برد به همان اندازه نکنند. مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده را تصویب کنید. این امر مسکن اقدام سراسری را گرانتر می تنبل. افراد اجتناب کرده اند حساب صد امام غافل نشوند پس باید اجتناب کرده اند پول شخصی برای مسکن محرومان خرج کنند کدام ممکن است بهتر از بقیه صالحان است.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر