نسبت ۴ هزار طلبه به امام صادق (علیه السلام) اشتباه است


ردا استادی به گزارش ایکنا ؛ آیت الله رضا استادی، درک بخش خارج اجتناب کرده اند بخش علمیه، ۲۰ فروردین ماه پس اجتناب کرده اند سلسله مباحث اخلاقی در محل کار مقام معظم مدیریت در قم اظهار داشت: علمای قرن هشتم.

وی همراه خود خاص اینکه این کتاب منصفانه سلسله روایی است، اظهار داشت: کتاب ارشاد القلوب کدام ممکن است کتاب فوق العاده خوبی است کدام ممکن است هشتاد سال پیش چاپ شده شد. مرحوم علامه شعرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبدالمنافی آن را تصحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه ای اجتناب کرده اند چاپ هر کتابی کدام ممکن است ایشان چاپ شده می کرد ممنوع شد. کدام ممکن است کتاب هایی چون مفاتیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری آثار شیخ عباس قمی را چاپ شده کرد.

وی افزود: اجتناب کرده اند جمله روایات این کتاب اینجا است کدام ممکن است امام صادق (علیه السلام) یکی اجتناب کرده اند شاگردان شخصی (کدام ممکن است مدتها در محضر امام (علیه السلام) درس خوانده است) خطاب کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز چنین است. منصفانه شیعه اظهار داشت: چی؟اجتناب کرده اند من آموختی؟اظهار داشت: دیدم هر عزیزی زمانی اجتناب کرده اند آنچه {دوست دارد} کنار شد چه (فرزند، شریک زندگی، خانه، حیاط پشتی، مکان های اجتماعی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید…) پس عمرم را وقف چیزهایی کرده‌ام کدام ممکن است به هیچ وجه اجتناب کرده اند من کنار نمی‌شود انیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیامت تنهام، یعنی کار خیری کدام ممکن است در هر مکان واحد همراه خود انسان در همه عالم است جمله امام (علیه السلام) اظهار داشت: چه خوشایند کدام ممکن است چنین چیزی یاد خریدی.

یکی اجتناب کرده اند اساتید اظهار داشت: درک کردن این نکته برای ما {مفید است} کدام ممکن است فراگیری ساده فراگیری فقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروس در ملک نیست; آموختن امتیازات فقهی خوشایند است، با این حال اجتناب کرده اند این س را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ معلوم تبدیل می شود کدام ممکن است علاوه بر این رویکردهای فقهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولی، باید اجتناب کرده اند منظر عکس نیز کنار هم قرار دادن باشیم. انسان باید قدر جایگزین مسکن شخصی را بداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایی را انجام دهد کدام ممکن است به نفع اوست. اجتناب کرده اند تذکر قرآن هر کس کمترین نیکی تدریجی همراه خود اوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام ممکن است کمترین بدی تدریجی همراه خود اوست.

وی افزود: روزی کدام ممکن است انسان به این ادراک اعتقاد داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن شخصی را بر این مبنا قرار دهد، کل مسکن اش تنظیم می تدریجی.

نسبت ۴ هزار طلبه به امام صادق (علیه السلام) اشتباه است

درک خارج اجتناب کرده اند بخش افزود: اینکه معلوم نیست امام صادق (علیه السلام) ۴ هزار طلبه داشته است، اینها راوی بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی یکی ۲ روایت را نقل کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی اجتناب کرده اند آنها را نقل کرده اند، مناسب نیست. روایات عکس نیز اجتناب کرده اند آن حضرت وارد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها چنین نبوده است. شیعه

درک فرمودند: دومین چیزی کدام ممکن است شاگرد امام در نقل این کتاب اجتناب کرده اند ایشان آموختند اینجا است کدام ممکن است دیدم عده ای به مقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال شخصی خوشحال از می کنند، با این حال متوجه شدم کدام ممکن است این کارها برای انسان خوشحال از نیست. به آموزش داده شده است برخی اجتناب کرده اند علما: آنچه اجتناب کرده اند انسان کنار تبدیل می شود شرافت ندارد.

وی اظهار داشت: متأسفانه این امتیازات دقیق است ۹ غریب.

بیایید دنیا را منصفانه تفریحی نگیریم

درک بخش علمیه اظهار داشت: تقوا مایه خشنودی خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت علیهم السلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایه سعادت انسان است، اظهار داشت: سومین چیزی کدام ممکن است شاگرد امام اجتناب کرده اند ایشان آموخت اینجا است کدام ممکن است افراد را در جاری نواختن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواختن می دید. شاد بودن، حتی وقتی راه رفع باشد، یعنی دنیا برایشان تفریحی است. متنوع اجتناب کرده اند افراد واقعاً این را دوست دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینگونه مسکن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دنیا شناخته شده به عنوان منصفانه تفریحی کودکانه رفتار می کنند از هر چیزی کدام ممکن است انسان را اجتناب کرده اند خدا غافل تدریجی منصفانه تفریحی است. آن شخص خاص اظهار داشت: چون چنین حالتی را دیدم سعی کردم اجتناب کرده اند هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای نفس دوری کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را تکرار کنم به همان اندازه همراه خود اطاعت خدا برطرف شود.

اسدی اظهار داشت: اگر این سخنان بر گوینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنونده تأثیر نگذارد، ملاک روشنی به انسان می دهد به همان اندازه جاری او را همراه خود آنچه {باید باشد} ارزیابی تدریجی. این واقعاً {مفید است} کدام ممکن است دائماً به انسان طرفدار تبدیل می شود کدام ممکن است نزد وعاظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطیبان برود. انسان خودش را {دوست دارد} پس به سادگی متوجه خطا شخصی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را نمی پذیرد. ما شبیه چیزی هستیم کدام ممکن است دوست داریم، دوست ندارم آنچه کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن متنفریم، بلافاصله به ایده ها آن پی می بریم، پس باید به خواستگاری برویم.

درک املاک همراه خود خاص اینکه چون حاضر به اعتراف به نقطه ضعف شخصی نیستیم، انتقاد را دوست نداریم، افزود: اجتناب کرده اند این رو ما را به مطالعه کتاب های اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه کردن به موعظه دعوت می کنند به همان اندازه شخصی را بیش اجتناب کرده اند آنچه هستیم ندانیم. «خوشایند است کدام ممکن است انسان خطبه را گوش تدریجی، حتی وقتی خوشایند باشد، مسکن کرده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مورد چهارم اینجا است کدام ممکن است دیدم هر خصوصی چیزی باارزش دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محافظت آن می کوشد، ولی دیدم کدام ممکن است خداوند می فرماید: کیست کدام ممکن است به خدا کار خیری قرض دهد به همان اندازه خانوار اش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گربه ها ۲ برابر می شوند؟ هر کدام ممکن است اجتناب کرده اند خدا بر مال ارجمندتر باشد، یعنی اگر آن را به او قرض دهی، خداوند به او پاداش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر او می افزاید. خیلی اجتناب کرده اند ما اگر پول داشتیم جز پیر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای روی حیله و تزویر، با این حال این یکی می اظهار داشت من بهتر از جا را برای جلوگیری از هدر رفتن نزد خدا می دانم.

درک خارج بخش اظهار داشت: وقتی شاگرد امام صادق (علیه السلام) این هشت مورد را مطرح کرد، امام (علیه السلام) فرمود: ایده دین این سخنان است کدام ممکن است انسان را مذهبی می تدریجی. در واقع این به معنای نفی تحصیل علوم نیست، اما علاوه بر این علم دقیق همین اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات است.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر