نماهنگ | از دوام؛ علاج مشکل فلسطین
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: «بی نظیر‌ترین طرفدار‌ی اینجانب، طرفدار به تداوم نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامان بخشیدن به سازمانهای جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری آنان همراه خود یکدیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش جهان‌ی جهاد در همه‌ی سرزمین‌های فلسطینی است. همه باید ملّت فلسطین را {در این} جهاد مقدّس یاری کنند. همه باید بازو مبارز فلسطینی را پُر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین او را محکم کنند. ما همراه خود خوشحال از، بدون در نظر گرفتن در توان داشته باشیم در این مد انجام خواهیم داد. منصفانه روز تجزیه و تحلیل ما این شد کدام ممکن است مبارز فلسطینی، دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها اشکال او بازوِ تهی اجتناب کرده اند سلاح او است. به هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدد الهی این سیستم‌ریزی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه اینجا است کدام ممکن است موازنه‌ی توانایی در فلسطین دگرگون شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان غزّه میتواند در مخالفت با تهاجم نیروی دریایی دشمن صهیونیست بایستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آن پیروز شود. این تحول معادله در بخش موسوم به سرزمین‌های اشغالی خواهد توانست قضیّه‌ی فلسطین را به گامهای آخرین نزدیک تنبل.»

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر