نمایشگاه قرآن کریم – استان البرز
به‌رویداد ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف ترویج را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد سنت قرآن، نمایشگاه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت در سالن نمایشگاه‌های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری اداره سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی البرز برپا ‌شده است. این نمایشگاه اجتناب کرده اند ششم به همان اندازه دوازدهم اردیبهشت ماه اجتناب کرده اند ساعت ۱۹ به همان اندازه ۲۳ میزبان کنجکاوی‌مندان است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر