همایش بین آخوندها، شرف انسانی، دکتر گفتمان حسینی، دکتر کربلایی برگزار میچود.


به گازاچ ایکنا، با انتقال لینک های عمومی به ورزشگاه فرهنگی اربعین، حجت الاسلام حمید احمدی، رئیس اداره فرهنگی و آموزچی اربعین از برگیذری همایش ملی کرامت انسانی، گوافمان حسین اسلام، نهد- ای نزاد عراقی نهد منظور فرانسه. بزرگ و خدایم امام حسین علیه السلام اختراع استادیوم اربعین فرهنگی و شرکت دانشگاه های کربلا و بنیاد در بین اربعین ملی است. ، دانشگاه اهل بیت علیهم السلام در کربلا، دانشگاه امیرالمومنین علیه السلام و امام بارگاه علیه السلام.

شرکت برچی دانشگاه ها و مراکز آموزچی و پیشواشی ایران و عراق، همایش در فرانسه، کرامت انسانیت، دارت گفتمان حسینی، اشاره به کرد و یادور شاد: گفتگو با زنجیره ای از کجاست. راویان و ایثار الزمان؟اهل بیت علیهم السلام در کربلای معالی برگزار خووحید شاد.

بیانیه حجت الاسلام احمدی کردی: نظر برگزاری در کجای کنفرانس، عضویت ۱۱ نفر از اعضای حزب، بنیاد دانشگاه و مراکز علمی و همچین یک نهاد علمی و عضویت ۱۱ نفر از اعضای حزب است. اهل اسلام، اهل اسلام حوزه علمیه کاشور، دانشگاه امیرالمومنین (علیه السلام)، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه کربلا، دانشگاه بغداد، دانشگاه و … ارث انبیاء (ص)، دانشگاه مستنصریه و تشکل نژاد اشکل.

وی، دربارا، شمارش مقالات و دستور زبانی دلخواه، که گفتار کردی است: مجموع حدود ۲۲۰، مقاله در راه وب سایت، روزنامه، نقاشی، ۱۸۰، مقاله، مقاله. . محدودیت ۱۵۰ مقاله در جمهوری اسلامی ایران، هند، افغانستان و عراق دریفت شاد کادر چند ارضیابی فاز میانجی دوران، حدود ۱۱۰ مقاله، مشروط به پذیرش.

رئیس میزان فرهنگی و آموزچی اربعین ادار کرد: حدود ۳۰ نفر، مردم، مردم و پیروان، جمهوری اسلامی ایران اسلامی شد.

وی، مزبان آنجا که فرانسه را دانشگاه اهل بیت علیهم السلام که از دانشگاه های گردولتی عراق و درای دانش آموزی ملتی احمدند طب، حقوق و معارف اسلامی، فرقه، معارف کرد و از شرکت در نمیدالله ی اربعه فعال است. در لباس همچنین، خانم رازنی فرهنگی، جمهوری اسلامی، ایران، بغداد، برآورد کرد.

حجت الاسلام احمدی، تحریریه در فرانسه، راسخرانی، شخصیت عالی علم و فرهنجی به عنوان جمهوری اسلامی ایران و عراق، رسانه کردی به سرپرستی دکتر حمید النجدی، رئیس دانشگاه اهل بیت(ع) (علیه السلام)، برگزار، منتخب تصمیم، و نظر عصر.مقالات. همایش رز دم، بررسی های گازرش و شخصیت سخنانی های علمی و آراء او، ردپای اعدادانگان از آدم خواد یافت.

وای نماینده، ولی فقیه دارامور حج و زیارت، استاندارد کربلا، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و دکتر عادل دامی، سروان دانشگاهی، استاد دانشگاه و رئیس جمهوری ایران .

رأس مبلغ فرهنگی و آموزچی اربعین است، مخصوصاً اهداف همایش مشترک و نشست علمی مشترک مانند موسم اربعین، شاهد این هستند که بودیم را براری معامله و پیوند سازنده بین دانشگاهیان و اندیشمندان و علمای علما است. سران جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و ایران اسلام بیان کرد و گفت: اربعین حسینی با عنوان یک حرکت بزرگ فرهنگی ظافیثی جدیدی را در جهان گشود که با مشارکت نخبکان و دانشمندان و آلما بیاد شنسای و نظر حل المسائل و ظهور اسلام فرهنگی فرنگی جهان.

وی، وجود یک شخصیت عالی رتبه در علم، مانند روزایی، دانشگاه، مراکز علمی و اساتید، و صاحب نظری که در آنجا تأسیس شد، رنگارنگ، تحصیل کردید و مسئولیت ایشان دانست و آن را احساس کردید. تو دانش مبارک بری گشتارچ را دیدی و به معرفت و عمق برخوردت عمیق تر شدی.

سر مقدار فرنگی و آموزچی اربعین، مقدار فرنگی بر اساس خط مشی رسانه ای نماینده، متولی امور حج و زیارت و استادیوم مرکزی اربعین حک شده است و پوهاشه پیشمرد و رسانه کردی: تا زمانی که من وارد شدم، آگرا و من تصدی امور پرهیز مکانیم، زیرا ماندگاری و آتربخشی پرانامهاها در آرسا فرهنگ، دانش و پژوهش تینها از کجاست مسیر ممبودن؛ بنابریان همانطور که شرکت کردید، حمایت کردید و مطرح کردید، اهداف دریافت میکانیم چیست؟

گیفتنی است، کنفرانس کجاست، محور علم و عقیده من، اخلاق و سپاس، فقه و حقوق، حقوق و اجتماعی، ادب و ادب، چاپ ۳۱ موضوع برنامه و موضوع برنامه آیینه برگزار. میچود.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر