همه باید زمینه تربیت معلم به سبک انقلاب اسلامی را فراهم کنیم


حجت الاسلام محمد حسین برسانی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی.به گزارش ‘انا’ اجتناب کرده اند خراسان رضوی، حجت الاسلام محمد حسین برچانی معاون پرورشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خراسان رضوی در امروز ۲۷ فروردین ماه در مونتاژ تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رئیس آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کاشمر تصدیق شد: بر مقدمه سند اصلاح اساسی به آن است می گویند آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها همراه خود خوب عبارت آموزش مواجه هستیم.

وی ذکر شد: موضوع آموزش شناخته شده به عنوان موضوع اساسی گروه در امروز محدود به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه آموزشی مربوطه نیست، اما علاوه بر این آموزش متعلق به شخصی شخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید کمک کنند.

معاون پرورشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خراسان رضوی ذکر شد: سند تغییر بنیادین اگرچه بالاترین سند در بحث آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب نیز توده ها بر اجرای آن شناخته شده به عنوان سند تاکید کرده اند، با این حال تاکنون این سند را انجام نداده است. به سطوح اجرایی رسیده است که هر یک را ملزم به مشارکت در اجرای آن می تدریجی.

وی ذکر شد: در امروز برخلاف قبلی {در سراسر} سند تغییر بنیادین چیزی به تماس گرفتن تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت نداریم، با این حال همراه خود آموزش تنها همراه خود خوب عبارت مواجه هستیم، {همه ما} باید زمینه ساز تربیت مربیان به سبک نظام باشیم. انقلاب اسلامی».

وی همراه خود خاص اینکه دانشگاه وسط آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش محله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به چهاردیواری محدود نمی شود، افزود: بر مقدمه سند تغییر بنیادین باید بستری را فراهم کنیم که راه را برای خوب مرحله مسکن خوشایند به راحتی کنیم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه سند تغییر بنیادین سند فوق العاده کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید در باور آن کمک کنند، ذکر شد: تمام استعدادهایی که اطلاعات آموز دارد باید متبلور شود.

معاون پرورشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: اگر اطلاعات آموزی در زمینه شکوه شناسی، تربیت زیستی، عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید… تخصص دارد باید سرزنده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه کمک کنند به همان اندازه این مسیر فوق العاده روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدس فراهم شود.

باید قدر نخبگان را دانست

حجت الاسلام جواد طاهری امام جماعت کاشمر {در این} دیدار همراه خود تحسین اجتناب کرده اند زحمات دکتر طاهریان رئیس سابق اداره آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش این شهرستان ذکر شد: انتظاراتی اجتناب کرده اند آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش موجود است که نیازمند خوب شخص خاص چابک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده برای دیدار همراه خود آنها.»

وی افزود: سند تغییر بنیادین نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم هایی توسط دست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها خوب مورد برای اجرای آن موجود است که {در این} مسیر نخبگان زیادی همراه خود تجربیات فراوان در بخش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش حضور دارند.

طاهری ذکر شد: اگرچه نخبگان در آمریکا اجازه مدیریت ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در مدرسه درس انسان تربیت کنند، با این حال در ایران کاملاً برعکس، نخبگان را مدیریت می کنیم که پایین میز بنشینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضا کنند.

وی ذکر شد: باید قدر نخبگان را اصولاً دانست، باید اجتناب کرده اند آنها بخواهیم بلند مدت را در مدرسه درس بسازند، بلند مدت نظام در مدرسه درس نوشته تبدیل می شود.

امام جمعه کاشمر افزود: غربی ها تنها می توانند اجتناب کرده اند ۲۵ به همان اندازه ۳۰ نسبت نخبگان در بخش مدیریت استفاده کنند با این حال این سیستم داریم با این حال به سند تغییر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ملاحظه چندانی نداریم.

سند تغییر بنیادین در نتیجه جریان پویای آموزش تبدیل می شود

امیر دایی الصراف، ولی کشمیر آرزو کرد اجرای سند تغییر بنیادین شد که به پویایی الگو آموزشی منجر شود.

وی ذکر شد: بکارگیری مدرسین برای حاضر فرآیند های نوین در تکنیک آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بهینه اجتناب کرده اند تمامی جایگزین های اجتماعی برای نشاط بخشی به دبیرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به آموزش همه جانبه اطلاعات آموزان حیاتی است.

ولی کاشمر همراه خود ابراز تاسف اجتناب کرده اند نقطه ضعف توانایی‌های اجتماعی اطلاعات‌آموزان، ذکر شد: اگرچه در بخش اطلاعات سودآور بوده‌ایم، با این حال نتوانسته‌ایم در زمینه توانایی به موفقیت برسیم.

او ذکر شد: «مدارس در قرن {بیست و یکم} باید بتوانند توانایی های شخصی را در مسکن دقیق افزایش بخشند.

دایی صراف همراه خود تاکید بر لزوم بازگرداندن نشاط به دانشکده ها افزود: در گروه ای ۲۰ سال بلند مدت همراه خود آن گذراندن هستیم، اثبات موقعیت اول را ندارد، اما علاوه بر این عملکرد هایی قابل مقایسه با خلاقیت، ریسک پذیری است. بالقوه، ارتباط مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره» که تصمیم گیری کننده موفقیت اطلاعات آموز {خواهد بود}.

وی ذکر شد: باید امکانات کارآفرینی اطلاعات آموزان آسانسور شود، اگر اطلاعات آموزان اجتناب کرده اند فاصله ابتدایی همراه خود ایده کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شناخته شده شوند، نرخ بیکاری {در این} شهرستان مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش باید تکنسین تربیت تدریجی.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر