وداع با پیکر شهید مدافع امنیت مهدی زهدلویوداع با پیکر شهید مدافع امنیت مهدی زهدلوی

عصر روز گذشته مراسم وداع با پیکر مدافع امنیت مهدی زهدالوی مجروح و شهید شده در اغتشاشات اخیر با حضور خانواده و دوستان وی برگزار شد.

۱۲/۰۷/۱۴۰۱ – حسین شاه بدکی