ورزشی یکی اجتناب کرده اند ابزارهای خوب سیستم آموزشی شاد است


یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش

به گزارش ایکنا ؛ به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل وسط، همراه خود خرد کردن روبان نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار اسباب ورزشی هفتمین جشنواره سراسری ورزشی های ملت اجتناب کرده اند سوی وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، این مناسبت به طور مناسب اجتناب کرده اند روز یکشنبه برگزار تبدیل می شود. شامگاه ۲۱ فروردین ماه در وسط خلاقیت های زیبایی شناختی هنری در جاده حجاب تهران افتتاح شد.

{در این} مراسم یوسف نوری وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش. مهدی علی اکبرزاده، سرپرست کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان؛ آیدین مهدی زاده دبیر هفتمین جشنواره سراسری ورزشی ها سخنرانی کرد.

یوسف نوری وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش {در این} مراسم ذکر شد: اجتناب کرده اند برگزارکنندگان هفتمین جشنواره سراسری اسباب ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه کالا اسباب ورزشی های ایرانی تشکر می کنم. علاوه بر این اجتناب کرده اند جناب آقای علی اکبرزاده سرپرست کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان، مدیران نمایشگاه، تهیه کنندگان، بازدیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی کودکان گران تشکر می کنم.

ذکر شد: به طور گسترده تعدادی از موضوع را عرض می کنم. اول اینکه ورزشی ها چندین قالب دارند. یکی اجتناب کرده اند آنها انبساط روحیه انسان است، یعنی اجتناب کرده اند تذکر روانی موقعیت تربیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر اجتماعی موقعیت تربیتی دارد. بخشی اجتناب کرده اند موقعیت روانشناختی ورزشی ها افزایش استعداد های شناختی ما است کدام ممکن است در دسته هوش، خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری قرار می گیرند.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کسب اطلاعات در مورد موقعیت ورزشی ها تصریح کرد: ورزشی برای {همه ما} موقعیت های تقویت می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملموس عکس دارد. ویژه به ویژه ورزشی هایی کدام ممکن است موقعیت اجتماعی دارند، یعنی برای ورزشی های گروهی بازسازی شده اند. اکثریت اینها ورزشی ها داده ها آموزان، کودکان نوپا، کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان را مجبور می تنبل به همان اندازه در ورزش های گروهی نمایندگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یک معنا در چه سنی بلوغ اجتماعی شخصی را به بهتر از نحو آرم دهند هر دو به بلوغ اجتماعی برسند.

به آگاه نوری، چون ورزشی میدانی برای انبساط است، در اسلام نیز آمده است کدام ممکن است کودک باید هفت سال اول مسکن شخصی را ورزشی تنبل.

وی شکسته نشده داد: امروزه ورزشی های تکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی در دنیای آنلاین ما به ورزشی تغییر شده است با این حال هیچ کدام اجتناب کرده اند این ورزشی ها {نمی توانند} جای ورزشی های تعداد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر را بگیرند.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود یادآوری اینکه امسال حضرت آقا شناخته شده به عنوان «ساخت، داده ها بنیان، کارفرما» نامگذاری شدند، تصریح کرد: در بخش صنعت به فرآیند‌های مختلف اجتناب کرده اند جمله مونتاژ، کپی، طراحی، مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس ابزار می‌سازیم. سپس تجهیزات در جایی اجتناب کرده اند صنعت قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری همراه خود آن ارتباطی {وجود ندارد}، با این حال اسباب ورزشی اینطور نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت آموزشی دارد. وقتی کودک خوب عروسک دارد، خودش را در موقعیت آن عروسک می بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت کودک به طور درست در آن پیاده‌سازی شده است. همین جا تولید دیگری خوب وسیله اقتصادی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربطی به کارمندان، مهندسان، خلبانان ندارد، به همین دلیل امروزه می‌بینیم کدام ممکن است بهترین نمایندگی‌های دنیا نیز برای ورزشی‌های عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف ریختنی فیلم می‌سازند.

نوری کسب اطلاعات در مورد نحوه مونتاژ اسباب ورزشی برای جوانان دلیل داد: ابتدا باید اسباب ورزشی ها را اجتناب کرده اند دید کودک ببینیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت هیچ شرایطی نباید کودک را به تعیین کنید خمیر ببینیم. علاوه بر این کودک ۹ تنها موضوعی است کدام ممکن است ما روی آن کار می کنیم کدام ممکن است منفعل است، اما علاوه بر این خوب موضوع پرانرژی است. کودک همراه خود محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شخصی محقق همراهی می تنبل، اگر او را همراهی نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند دید او ورزشی نسازیم، فایده ای ندارد.

صنعت اسباب ورزشی در ملت ما تمدید شده است

به آگاه وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، در هر کاری کدام ممکن است می خواهیم برای کودک انجام دهیم، اگر او را نبینیم، نفهمیم، آرزوهایش را بشماریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخراج نکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد برایش وسیله ای مناسب کنیم، همراه خود این محصول ارتباط برقرار نمی شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد های مورد ملاحظه در صنعت ورزشی را دلیل دهید: نکته تولید دیگری محبوبیت فلسفه خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات ما اجتناب کرده اند این ورزشی است. فلسفه ما چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت مونتاژ این ورزشی چیست؟ اگر این را نمی دانستیم، نمی توانستیم {به درستی} اسباب ورزشی ها را در مزرعه هر دو بازار کار ذخیره کنیم، از {در این} وسط اسباب ورزشی ها شناخته شده به عنوان اسباب ورزشی های سراسری حاضر می شد، با این حال همین الان خبری نیست کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند توضیحات آن عدم تبصره کودک پس اجتناب کرده اند آن برای ورزشی. نکته تولید دیگری ملاحظه به امتیازات زیست محیطی {است تا} این ورزشی آلودگی محیطی نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کودک آسیبی نرساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوا باورپذیر باشد.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کسب اطلاعات در مورد وظایف کانون در قبال تولیدکنندگان اسباب‌ورزشی در ایران ذکر شد: کودک‌های داده ها‌آموز باید توسط کانون هدایت شوند به همان اندازه فلسفه کار {در این} زمینه را دلیل دهند، نیازهای کودکان را بشناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ساخت کنند. بعد از همه ما عزیزانی داریم کدام ممکن است اجتناب کرده اند همین فرآیند استفاده می کنند.

نوری علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد جایگاه ورزشی در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ذکر شد: باید سیستم آموزشی شاد داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تحمیل لذت به ابزارهایی خواستن داریم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها ورزشی است. در سند دگردیسی بنیادین کدام ممکن است مدارس شاد یکی اجتناب کرده اند ارکان ، ورزشی ها موقعیت مهمی دارند.

این عضو کابینه مقامات به اصالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه‌های صنعت اسباب‌ورزشی بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری در ایران ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: صنعت اسباب‌ورزشی در ملت ما تمدید شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ عروسک در ملت داریم کدام ممکن است هر کدام فلسفه‌ای دارند. در مسکن. ما باید فیلمنامه را برای او یا او بازنویسی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات جدیدی اجتناب کرده اند آنها بسازیم.

گروه داده ها بنیان در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تعیین کنید خواهد گرفت

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند صحبت های شخصی کسب اطلاعات در مورد چرخه مالی صنعت ورزشی های جهانی ذکر شد: ورود به پولی جهانی این بخش بیش اجتناب کرده اند ۹۰ میلیارد یورو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ما حدود ۳۰۰ میلیون یورو اجتناب کرده اند این بازار را محافظت می دهد. یعنی تقاضا بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون خودمان این بازار را تهیه نکردیم فارکس را خارج می کنیم. چگونه می توانید آن را معامله با کرد؟ همراه خود گروه داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای داده ها بنیان.

نوری افزود: گروه داده ها در آموزش به طور قابل توجهی در دوران کودکی تعیین کنید خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند نمایندگی های غول پیکر دنیا به صنعت ورزشی روی معرفی شده است اند. این خلأ حداقل ۶۵ درصدی دسترس در بازار را نمایندگی های داده ها بنیان پر می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین منظور تفاهم نامه ای همراه خود معاونت آموزشی رئیس جمهور منعقد کرده ایم.

خوب بازار هواداران در وسط تحمیل کنید

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش علاوه بر این خطاب به سرپرست این وسط ذکر شد: برای انجام این کارها باید وسط انبساط تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همین الان دنبال شود ۹ فردا. کودک هایی کدام ممکن است اندیشه دارند را {در این} وسط مخلوط کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای او یا او معلم تربیت کنید.

او افزود: “این ساختمان را به ۱ وسط فناوری هر دو “طرفدار بازار” تغییر کنید. اجتناب کرده اند کودکان همراه خود تخصص حمایت کنید به همان اندازه بتوانند هنگام آغاز کار شخصی به بازار کار هدایت شوند.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود تاکید بر لزوم حمایت اجتناب کرده اند استعدادهای جوان، تصریح کرد: نباید همراه خود اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت جلوی کودکان را بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت باشید اگر این حمایت ها {اتفاق بیفتد}، می توانیم پس اجتناب کرده اند خوب سال سهم بیشتری اجتناب کرده اند بازار خانه را تامین کنیم. سال.”

وی خاطرنشان کرد: کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان ما آمادگی، نشاط، توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها اجباری را دارند، با این حال مهم اینجا است کدام ممکن است در قوای مختلف اجتناب کرده اند آنها حمایت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همان چیزی است که رئیس جمهور احترام به صراحت دقیق کرده است.

نوری در نهایت ذکر شد: دوستان عزیزی کدام ممکن است {در این} صنعت پرانرژی هستند این قول را ارائه می دهیم می دهم کدام ممکن است رویکرد ما در مقامات اصلاح کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری ساده جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه برگزار نمی کنیم اما علاوه بر این اجتناب کرده اند این بخش حمایت شدید خواهیم کرد.

شاهد رشد ساخت در بخش ورزشی خواهیم بود

مهدی علی اکبرزاده سرپرست کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان ضمن خیر مقدم به حاضران در مراسم افتتاحیه ذکر شد: چه همنوایی خوبی، همخوانی بهار شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه آغازی نو در جهان ورزشی برای نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین جشنواره سراسری ورزشی ها همراه خود توجه درست اجتناب کرده اند موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی های کودکانه.

سرپرست کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان شکسته نشده داد: هیچکس {نمی تواند} در بخش آموزش ورزش تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به نیازهای کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان بی اطلاع است.

وی کسب اطلاعات در مورد تاثیر ورزشی بر نظام آموزشی ذکر شد: {همه ما} در نظام آموزشی به امتیازات کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان ملاحظه داریم. ورزشی ها یکی اجتناب کرده اند ابزارهایی هستند کدام ممکن است مسکن کودکان اجتناب کرده اند طریق آن معنا پیدا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه ما} در سطوح اولین مسکن همراه خود آن در کار با هم هستیم. ما نباید فراموش کنیم کدام ممکن است {همه ما} کودک بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای دوران کودکی ما اکنون خواستن دیگران است.

سرپرست وسط شکسته نشده داد: ورزشی موقعیت مهمی در مسکن کودک داشت. با این حال {هیچ کس} {نمی تواند} اجتناب کرده اند شر خوب عروسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ماشین اسباب ورزشی برای خوب مرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب خانم خلاص شود. ما در کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان به مقوله اسباب ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی اهمیت زیادی می دهیم. اجتناب کرده اند جلوه های آن نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشنواره ورزشی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه حضور در مجامع سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان است.

علی اکبرزاده کسب اطلاعات در مورد حضور در مجامع در سراسر جهان ذکر شد: همین الان آرزو می کنم این خبر خوش را به همه حاضران، تهیه کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران برسانم کدام ممکن است طی ۲ روز قبل از این به عضویت صفحه بحث عروسک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی های آسیایی درآمدیم.

وی افزود: این افتخاری است برای کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان کدام ممکن است در جهان فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب در مجامع در سراسر جهان حضور دارد. ما قبلاً در زمینه ورزشی در سراسر جهان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفی برای ادعا کردن خواهیم داشت. حضور در مجامع در سراسر جهان به معنای تأثیرگذار بودن نیست، اما علاوه بر این به معنای تأثیرگذار بودن است. ما به این علت وارد این جهان می شویم کدام ممکن است باید صنعت اسباب ورزشی سراسری شخصی را به دنیا راه اندازی شد کنیم.

مدیرعامل کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان تصریح کرد: همین الان ۱۰۵ برند ورزشی {در این} جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب است بدانید کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۳۰ نسبت دوستان همین جا اجتناب کرده اند نمایندگی های هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان هستند.

علی اکبرزاده همراه خود ردیابی به مانترا سال ذکر شد: در سالی کدام ممکن است به مانترا ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی مزین شده است، نباید اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان خوب مانترا اما علاوه بر این اصل اجرایی در بخش آموزش استفاده کنیم. . اساس ورزشی ما اساساً مبتنی بر داده ها است، ساخت باید رشد بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایلیم همراه خود عملیات حال اصولاً در صادرات پرانرژی باشیم به همان اندازه واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئنم نیروهای جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند این امر را محقق خواهند کرد.

مدیرعامل کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان تصریح کرد: در داوری جشنواره حضور کشف کردم، همراه خود داوران صحبت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار را تماشا کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزان جهش کیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان انتخاب ملاحظه کردم. در این دوران تعیین کنید ها اصلاح کرد.

علی اکبرزاده در نهایت ذکر شد: صنعت اسباب ورزشی در جاری رشد است. انشاالله در سال های بلند مدت شاهد رشد ساخت {در این} بخش باشیم.

نمایشگاه به همان اندازه ۲۸ فروردین مداوم

آیدین مهدی زاده مجری نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا هفتمین جشنواره سراسری اسباب ورزشی در ابتدای افتتاحیه این مناسبت ذکر شد: ۲ سال است کدام ممکن است منتظر این هیاهو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمع هستیم. ۲ سال است کدام ممکن است منتظریم مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد همراه خود یادآوری ای در خور شناسایی ایران، تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان به طور قابل توجهی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ملت پوست بیایند.

مهدی زاده شکسته نشده داد: حمایت وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، مدیرعامل کانون پرورش ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر حمایت ۱۰۵ تولیدکننده ایرانی در امتداد طرف مردم کدام ممکن است در همه زمان ها همراه خود ما بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار داشته اند، ما را مقاوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادها را به هم پیوند داد. جشنواره.” افراد اجتناب کرده اند زمان برگزاری نمایشگاه {در این} وضعیت همراه خود ما در کنار بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی را کدام ممکن است در نمایشگاه تحقیق کردیم را زیر تذکر داشتند.

وی ذکر شد: ما مدیون همه خواهید کرد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدم اگر متولیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان شناخته شده به عنوان میزبان در خدمت خواهید کرد بودند، باعث خوشحال از ما بود کدام ممکن است این مهمانان را در امتداد طرف شخصی ببینیم. .

دبیر هفتمین جشنواره سراسری ورزشی‌های ملت افزود: اجتناب کرده اند همه افرادی که اجتناب کرده اند تذکر پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی در کنار ما بودند به همان اندازه نمایشگاه را به بهتر از نحو برگزار کنیم، جا دارد اجتناب کرده اند بخش پولی، بین‌الملل، حمایت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کدام ممکن است ما را در برگزاری این نمایشگاه یاری کردند، تشکر کنم. جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاهی در خور شناسایی ایران امیدواریم محصولات متنوع محبوب خواهید کرد واقع شود برای این مناسبت کدام ممکن است نزدیک به ۱۰۰۰ تأثیر را در آن {خواهید دید} اجتناب کرده اند ۲۱ به همان اندازه ۲۸ آوریل در امتداد طرف خواهید کرد خواهیم بود.

مهدی زاده در نهایت ذکر شد: این مناسبت همراه خود مانترا رئیس معظم انقلاب در سال ۱۴۰۱ پیوند خورده است کدام ممکن است شعاری است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ساخت، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال صحبت می تنبل.

در نهایت مراسم افتتاحیه این مراسم همراه خود حضور یوسف نوری وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، مهدی علیا اکبرزاده رئیس کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان، آیدین مهدی زاده دبیر هفتمین جشنواره سراسری ورزشی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برگزار شد. فیلمسازانی کدام ممکن است به در کنار ۲ نفر {در این} مراسم حضور داشتند. نوجوانانی کدام ممکن است لباس بومی لری روکش دار بودند، روبان را بریدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اجتناب کرده اند ۱۰۰ اتاقک در نمایشگاه اسباب ورزشی دیدن کردند. {در این} بازدید اتاقک داران بخشی اجتناب کرده اند محصولات شخصی را به وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تقدیم کردند. در نهایت این بازدید، محمدرضا معجونی داستانی را برای حاضران در نمایشگاه حاضر کرد.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر