ورزش‌ ضد صهیونیستی سیدهادی خسروشاهی به روایت ساواک


فعالیت‌ ضدصهیونیستی استاد خسروشاهی بر اساس اسناد ساواک

به گزارش خبرنگار ایکنا، مرحوم آیت‌الله سیدهادی خسروشاهی، گذشته تاریخی‌نگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلمات پیشکسوت کشورمان بودند کدام ممکن است در بزنگاه‌های سیاسی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی موضع‌گیری شخصی را داشتند. به رویداد فینال جمعه ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز قدس، اسنادی اجتناب کرده اند حضور سرزنده ایشان در موضوع کشتی علیه رژیم صهیونیستی، کدام ممکن است توسط سیدمحمود خسروشاهی، فرزند ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست کتابخانه وسط تجزیه و تحلیل‌های اسلامی در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است، اجتناب کرده اند نظرتان می‌گذرد.

در بخشی اجتناب کرده اند ادعا سیدهادی خسروشاهی علیه رژیم صهیونیست غاصب در سال ۱۳۴۶ آمده است نابود باد اسرائیل، پایگاه تجاوزی امپریالیسم غرب؛ خوب بار تولید دیگری نبرد‌افروزان غارتگر غرب «اجتناب کرده اند پایگاه اسرائیلی به ملت‌های اسلامی تجاوز کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بار تولید دیگری همراه خود این تجاوز ضد انسانی» ماهیت ننگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد بشری شخصی را به جهانیان نماد دادند.

در بخش عکس اجتناب کرده اند این ادعا آمده است، تجاوزکاران فرومایه غرب هر چندی یکبار اجتناب کرده اند این پایگاه جنگی شخصی به بلاد اسلامی حمله می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان بی‌گناه را به شومینه می‌بندند. در نبرد وحشیانه‌ای کدام ممکن است اسرائیل به اصل امپریالیست‌های غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک نیروی دریایی انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا «علیه مسلمانان عرب‌زبان آغاز کرده است» هیچگونه قوانین اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی مراعات نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان بیگناه به طور بی‌رحمانه‌ای کشته می‌شوند.

فعالیت‌ ضد صهیونیستی سیدهادی خسروشاهی به روایت ساواک

علاوه بر این در ادعا آمده است؛ ما نیازمند برداشتن بلافاصله تجاوز استعمار غربی به ملت‌های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر چیدن بساط پوشالی عمال صهیونیسم بین‌المللی اجتناب کرده اند روده ها بلاد عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عودت خوب میلیون آواره فلسطینی به وطن آبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجدادی خودشان هستیم. ما مردمان مسلمان ایران به اصل قرآن مجید حاضریم کدام ممکن است {در این} نبرد مقدس علیه امپریالیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدوران اسرائیلی آن [ناخوانا] برادران مسلمان شخصی بجنگیم. 

  • اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارشات ساواک با اشاره به این ادعا

فعالیت‌ ضدصهیونیستی استاد خسروشاهی بر اساس اسناد ساواک

خیلی محرمانه
• نخست وزیری
• گروه داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی ملت
• س. ا. را انتخاب کنید و انتخاب کنید. ا. ک
• اجتناب کرده اند: منتشر شده ۳۱۶
• به:
• شماره:
• گذشته تاریخی: ۴۶/۳/۲۲
• کسب اطلاعات در مورد: منتشر شده اعلامیه

محترما به منظور که استحضار دارند اعلامی‌های خرس عنوان(نابود باد اسرائیل پایگاه تجاوزی امپریالیسم غرب) به امضای دانشجویان بخش علمیه قم به انواع معدودی در قم منتشر شده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساواک مزبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری آنان اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه را گفتن دارند. اینک پاسخ واصله حاکیست کدام ممکن است اعلامیه منظور وسیله دنبال کنندگان سیدصادق روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط سیدهادی خسروشاهی کدام ممکن است طبق اطلاع صاحب تجهیزات پلی‌کپی است به چاپ رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عکاسی هما در قم نیز دارای تجهیزات پلی‌کپی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به اصالت خبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وجود تجهیزات پلی‌کپی تحقیقات شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه متعاقباً به عرض خواهد رسید.

همراه خود عرض اینکه در اجرای اوامر تیمسار ریاست به ساواک قم ابلاغ شد در صورتی کدام ممکن است تجهیزات پلی‌کپی وجود داشت در موقعی باید بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شود کدام ممکن است مطالب خلافی را پلی‌کپی می‌کنند مراتب استحضار معروض گردید.

• محترماً جهت استحضار تیمسار به مدیریت کل تقدیم می‌شود.

• سیدهادی خسروشاهی همراه خود خمینی نیز ارتباط دارد.

در صورتی کدام ممکن است مراقبت ننمایید گسترش ورزش او بروز خواهد داد. ۴۶/۳/۲۲

• محترماً جهت استحضار تیمسار مدیریت کل تقدیم می‌شود. باصری‌نیا ۴۶/۲/۲۱

سیدهادی خسروشاهی همراه خود [امام] خمینی نیز ارتباط دارد.

• در صورتی کدام ممکن است مراقبت ننمائید گسترش ورزش او روز بروز زیادتر می تواند.

رئیس عملیات: صابری
رئیس بخش ۳۱۶: باصری‌نیا
رئیس اداره یکم عملیات: ثابتی
• دستور در پرونده ۱۶۱۶۱۱
• آقای صابری همراه خود ملاحظه به اینکه خسروشاهی داماد روحانی است اجتناب کرده اند ساواک قم درخواست شده است شود کدام ممکن است ضمن گفتن نتیجه تحقیقات معموله با اشاره به صحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقم موضوع نسبت به مدیریت از واقعی خسروشاهی نیز اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تفسیر هر نوع فعالیتی اجتناب کرده اند او مراقبت را منعکس نمایند. ضمناً اجتناب کرده اند گزارش خبر واصله بنده را خبردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اطلاعات کسی مزبور منعکس فرمایند. در این بین مشخصات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات صاحب عکاسی را نیز روشن فرمائید.

فعالیت‌ ضدصهیونیستی استاد خسروشاهی بر اساس اسناد ساواک

خیلی محرمانه
• نخست وزیری
• گروه داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی ملت
• س. ا. را انتخاب کنید و انتخاب کنید. ا. ک
• اجتناب کرده اند: ساواک قم
• شماره: ۱۲۴۱/۲۱
• گذشته تاریخی: ۴۶/۳/۲۶
• اتصال:
• به: مدیریت کل اداره سوم ۳۱۶
• کسب اطلاعات در مورد:
• عطف: ۲۴۱۸۹/۳۱۶ ـ ۲۱/۳/۴۶

تحقیقات حال نماد می‌دهد کدام ممکن است اعلامیه مورد بحث شناخته شده به عنوان نابود باد اسرائیل به امضای دانشجویان بخش علمیه قم اجتناب کرده اند ناحیه آقای نجفی نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع چاپ اعلامیه شخصی آقای نجفی کدام ممکن است در مورخه شماره ۱۰۳۹/۲۱ ـ ۱۸/۳/۴۶ این ساواک به آن است ردیابی شده اجتناب کرده اند حدود شایعات تجاوز نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون اعلامیه مزبور در قلمرو این ساواک تفسیر نشده است…

به استحضار می‌رساند کدام ممکن است طبق تحقیقات معموله تاکنون این نتیجه حاصل شده کدام ممکن است تهیه اعلامیه نابود باد اسرائیل به وسیله سیدهادی خسروشاهی داماد سیدصادق روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیخ عبدالرحیم ربانی پلی‌کپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی به تماس گرفتن شیخ نوائی اصفهانی معمم ساکن طبقه دوم دانشکده فیضیه کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند عاملین dishing out بوده شناسائی شده کدام ممکن است نسبت به دستگیری وی اقدام می تواند. ضمناً مشارالیه اجتناب کرده اند گذشته تاریخی منتشر شده اعلامیه به همان اندازه کنون در قم تفسیر نشده است. همراه خود ملاحظه به مفاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امریه شماره ۲۴۲۱۱ ـ ۳۱۶ ـ ۲۲/۳/۴۶ به استحضار می‌رساند کدام ممکن است بازرسی اجتناب کرده اند منزل مشارالیه به تذکر حیاتی می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورتی کدام ممکن است تجهیزات پلی‌کپی اجتناب کرده اند منزل وی اختراع گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبه‌های باقی نخواهد ماند. هر نوع مقرر فرمائید اجرا گردد.

رئیس ساواک قم ـ مهران
رونوشت برابر دستور است در پرونده ۱۶۱۶۱۱

فعالیت‌ ضدصهیونیستی استاد خسروشاهی بر اساس اسناد ساواک

خیلی محرمانه
• نخست وزیری
• گروه داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی ملت
• س. ا. را انتخاب کنید و انتخاب کنید. ا. ک
• اجتناب کرده اند: ۳۱۶
• شماره:
• گذشته تاریخی: ۴۶/۴/۳
• اتصال:
• به:
• کسب اطلاعات در مورد: منتشر شده اعلامیه

محترماً به عرض میرساند. به منظور که استحضار دارند اعلامی‌های خرس عنوان(نابود باد اسرائیل پایگاه تجاوزی امپریالیسم غرب) به امضای دانشجویان بخش علمیه قم به انواع معدودی در قم منتشر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساواک مزبور گفتن گردیده بود کدام ممکن است نسبت به شناسائی عاملین تهیه گفتن مزبور اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه را گفتن دارند. پاسخ واصله حاکی بود کدام ممکن است اعلامیه منظور وسیله دنبال کنندگان سیدصادق روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط سیدهادی خسروشاهی(داماد روحانی) کدام ممکن است طبق اطلاع دارای تجهیزات پلیکپی میباشد به چاپ رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عکاسی هما در قم نیز دارای تجهیزات پلی‌کپی میباشد.

تیمسار ریاست ساواک پی‌نوشت فرموده بودند: «در صورتی کدام ممکن است تجهیزات پلی‌کپی وجود داشته باشد موقعی باید بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات مزبور ضبط شود کدام ممکن است مطالب خلافی هم در جاری پلی‌کپی باشد.»

در اجرای اوامر صادره مراتب به ساواک قم گفتن پاسخ واصله حاکیست کدام ممکن است برابر تحقیقات معموله اعلامیه مورد بحث به وسیله سیدهادی خسروشاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیخ عبدالرحیم ربانی پلی‌کپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی به تماس گرفتن شیخ نوائی اصفهانی معمم ساکن دانشکده فیضیه کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند عاملان dishing out بوده شناسائی کدام ممکن است نسبت به دستگیری وی کدام ممکن است فعلاً در قم نمی‌باشد اقدام می تواند. ساواک مزبور اضافه کرده بازرسی منزل سیدهادی خسروشاهی حیاتی به تذکر می‌رسید. در صورتی کدام ممکن است تجهیزات پلی‌کپی اجتناب کرده اند منزل وی اختراع گردد به عنوان حق می تواند کدام ممکن است تهیه‌کننده اعلامیه مزبور این فردی {بوده است}.

حدس و گمان: همراه خود ملاحظه به مراتب فوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض اینکه ساواک محل نیاز بازرسی منزل خسروشاهی را گفتن داشته در صورت تصویب درخواست شده است شود کدام ممکن است همراه خود رسمیت قانونی نسبت به بازرسی منزل او اقدام نمایند.

دستور در پرونده ۱۶۱۶۱۱
پی‌نوشت مدیریت کل: موافقت می‌شود. ۴۶/۴/۵

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر