ورود به تلاوت های مختلف در این سیستم سراج قرآنی + دانلود


به گزارش ایکنا ؛ این سیستم قرآنی سراج توسط پژوهشکده سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف قرآنی محل کار فروش اسلامی بخش علمیه قم ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند نیمه های مختلف آن انصافاً رایگان است.

سراج بر روی پلتفرم اندروید به ۵ زبان فارسی، عربی، انگلیسی، ترکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسوی ساخت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۲ بخش تلاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهر قرآن کریم {تشکیل شده است}.

بخش ترتیل قرآن کریم این این سیستم برای ادغام کردن محتوای متنی قرآن کریم، هفت تفسیر فارسی، ۴ تفسیر به زبان های خارجی، مانکن تفسیر، تفسیر سید محمدرضا صفوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صوت قرآن بیش اجتناب کرده اند ۷۰ قاری است.

بخش ترتیل قرآن کریم همراه خود هدف تلاوت قرآن کریم برای عموم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر مردم سازماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدل جدید چاپ شده شد. در نیمه کلی ترتیل قرآن، تمامی مشتریان می توانند در قرائت قرآن نمایندگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان می توانند همراه خود انواع جزء هر دو فعلی مشخص شده در قرائت قرآن نمایندگی کنند.

دسترسی به تلاوت های متنوع و جذاب به پنج زبان دنیا در برنامه سراج قرآنی + دانلود

در بخش نوک گروه، بیشتر مردم نیز می توانند گروه دهندگان جامعه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های خانوادگی باشند. برای این منظور شخص ممکن است ترمینال گروهی مشخص شده شخصی را در این سیستم تحمیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اشتراک گذاری در وب های اجتماعی اجتناب کرده اند دوستان، اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران شخصی دعوت به نوک آن تدریجی.

دسترسی به تلاوت های متنوع و جذاب به پنج زبان دنیا در برنامه سراج قرآنی + دانلود

شخص دعوت شده به صفحه پایانی {می رود}، جزء هر دو طرف را برای مطالعه انواع می تدریجی، عنوان او شناخته شده به عنوان خوب نمایندگی کننده سند تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیست نمایندگی کنندگان حاضر داده تبدیل می شود.

اجتناب کرده اند تولید دیگری پتانسیل ها این ناخوشایند افزار می توان به محتوای متنی مناسب قرآن کریم، تفسیر فارسی به در کنار تفسیر سید محمدرضا صفوی، تفسیر به ترکی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر العینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تلاوت شش قاری مناسب

دسترسی به تلاوت های متنوع و جذاب به پنج زبان دنیا در برنامه سراج قرآنی + دانلود

تلاوت بیش اجتناب کرده اند ۷۰ قاری در هر آیه، تفسیر فارسی قرآن، تفسیر صوت قرآن به زبان های خارجی، حاضر محتوای متنی قرآن همراه خود تفسیر تفسیر به در کنار گرافیک انصافاً اجتناب کرده اند تولید دیگری مشخصه های این این سیستم است. سراج.

دسترسی به تلاوت های متنوع و جذاب به پنج زبان دنیا در برنامه سراج قرآنی + دانلود

سراج امکان دانلود مستقیم صوت های قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر، افزودن آیات به لیست کنجکاوی مندی ها برای ورود ساده، پتانسیل ها جستجو در سوره، آیه، جز را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنی، تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر قرآن، قابلیت به اشتراک گذاری محتوای متنی، تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر آیات، گزاف گویی به ۱ سوره، جز، صفحه شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان اصلاح نوع، رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس فونت محتوای متنی، فونت های مختلف قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارسی، امکان انواع عدم حاضر آیات هر دو تفسیر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان ذخیره مطالعه تعدادی از سطح ای بر ایده گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت مطالعه، تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر آیات برای شخص.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر