وضعیت وخیم ۱۴۷


عمار کرونا، آستان پرشیابه نام گذرش در فارس، لینک های عمومی، روابط عمومی، علم و خدمات، بهداشتی درمانی شیراز جهت اطلاع و غیره هستیم.

دکتر آمده آست: «آغاز تحصیل اهل بماریه تکنون، دو میلیون، ۷۳ هزار، ۸۵۱ آزمایش تشخیصی، مولکول و تست سریع، آزمایشگاه، آستان، تحیا، شدا، ۶ ک، پارسی آن نمشا، ۸.

تعداد کل آزمایش های انجام شده، شدت آزمایش، تعداد شروع جمعیت تکنون، تعداد میلیون ها و ۷۱۲ هزار، ۸۰۶ تست تشخیصی مولکول، بدنه ۵۰۹ هزار و ۷۹۶ منبع تثبیت کننده قطعی بیمار تثبیت کننده قطعی شاهنسایی شدا “مورث گاز” ۶ تست سریع انجم شاده ۱۰۲ هزار و ۴۰ بیمار استابلایزر شنسایی شادده است.

شیرینی ۱۰۲ بیمار جدید ۲۴ ساعت پیش تا شده، یک عدد بیمار ۷۴۰ نصب شده و مشکوک است.

۲۴ ساعت

همچنین از ابتدی شوئین بیماری تکنون ۵۹۷ هزار و ۵۴۲ استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستانها تارخ شده و او ازاله خانگی خارج از شدند.

وضعیت فعلی، سرشماری کل دوز، زرقا، شدت کرونا، کرونا، در شهرستان، های زیر، گروه دانشگاه، علوم پزشکی و خدمات در بهشتی درمنی شیراز، بر اساس محاسبه تعداد ساعات، توسط هفت ۱ میلیون، ۸۵۵ هزار، ۸۸۵ دسامبر، ۶ دسامبر، سه میلیون، ۵۶ هزار، ۹۳۶ دزی نوب دوم، ییک میلیون، ۴۲۴ دزی هزار، ۱۸۴ دزی نوپت سوم و اکسن بوده است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر