پاسداری صرفاً با لباس آشیانه سبز / وارود صباح از رایزینگ نیازای رز جامیا


سردار یدالله بوعلی،فرمانده سپاه فجر فارسسردار یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس در گفتوگو با ایکنا از فارس، داخل تبارک فرا راسیدین سالروز ولادت امام حسین علیه السلام و جشن اعیاد شعبانیه و رز پاسدار گفت: انشه که اسلام دار خاص من اشبانه پاسدار. یک پاسدار با واسطه پیام من، نامه ای به او، عهدش، منشأ ژنی، منسوب به نماینده امام زمان (عصر) هوستاد.

ما اوزود: فلسفه و شکل‌گیری وجودی سپاه که میانجی‌گری یک ساختار اصلی یک کودتای اسلامی یک انقلاب اسلامی، عکس‌برداری از گرافت، حفظ انقلاب و اسلام می‌خواهیم، ​​و مسئولیت سیار سنگینی به عنوان بحر پاسداران او کجاست. است، پس دوران دوران او به احساس تغییر تبدیل شده است، دلیل اسلام چیست، نام اسلام چیست؟ مامورت هیمه پاسداران انقلاب اسلامی

بوعلی در عین کجاست نقطه را یادور شاد که البته دغدغه اش کاسانی مدافع نظام کودتا و اسلام هستند انقلاب اسلامی که میکوند و نست محاسبه می کند محض است. کاسانی کا، باس سپاه را بر تندار درند.

فرمانده سپاه فجر فارس کرد نمایش کرد: امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مامورت ساسمندی رسالت او مردم رع هستند که حقانیت دوران او درند پس دغدغه او دو عاشق امامت و ولایت و کودتای اسلامی است که شکل کیفی و زمانی دارد. ، کجاست به مناسبت راد میکانند و پاسدار اندهلپ دفاع راشد.

مراد از رسالت بهره مندی از احوال مردم و مناسبت این دگرگونی، مانند وجود درد، رسالت صباح، تنوع میداد، افزود: نشان از حال، است. مثل امروز، صباح، موضوعات مختلف، آمدن میکان، مثلاً زمان شرایط مختلف موضوع راه، خیابان، سد، زرسختی، کاشاورزی، مردمداری، مردمیاری و ماهرومتزدایی، حوضه‌ای فرهنگی، دفاعی، امنیتی، پگوشی. و تحقیقات سپه با تصویری متنوع و پایه ای از اسلام، نظام حلیم، جمهوری.

بوعلی با تصدیق بار اینکه سپه در ار ارسا آی ک نیاز اینقلاب اسلامی بشید، رود میکند، افزود: سپاه درایی ضافیثایی چندگانه مردمامی آس. امروز اقشار چندین بار به نام بسیج اقشار، معمم ترین مهندس عمران، کاشاورزی، صنعت، پزشکان، انواع، رسنا، کارگری، فرهنگیان، دانش آموزی، دانشگوی که به عنوان آکاشار گوناگون، مردازه مه- تشکیل شد. شف-ها-شف-هش حوزه خودشان هستند که حر جا نیاز پشید، سپاه ایس عنان اسفاضا میکند.

فرمانده سپاه فجر بیانیه کردی: امروز سپاه پاسداران یک کودتای اسلامی متناسب با نیازهای رز دانشگاه رشید پیدا کارادااست و موضوعات مختلف تجربه کسب و سازمان پیدا کردی آست و تناست لوازم مراد نیاز را یا راد نرقه نرقا یاردا گتری بوشد.

چه گفته اینکه امروز، همه اقسام شرایطی، مانند درسپه، وجود دار، مربوط به مردم استه، زیره، که احوال آن به مردم پیوند خورده است، افزود: سپه جدی به عنوان آشیانه مردم و آشیانه اینگونا، که باغویی. ، صحیح مخصوص یاچد ساهد بر قید مردام آست مصداق دارد، پس دارای تونمندیهای مردامسی و پایه های حر انشه که دار به عنوان منتخب، متصل به آن مردام ست و بیاد هر جا که نیاز باشاد، اختیار مردم است. تصمیم باگرد

بوعلی آدم داد: راه های مرا کجا انتخاب می کنی؟مردم آست سو حور جا که مردم نیاز دشت باشند کجاست تکلیف دفن سلطنتش سپاه اش که و رز کند.

دفن اینکه سپه را تایید می کنیم، شغل دار که در هر آر آی که نیاز مردم است، رود کورده و نیاز انان را پرتراف کند، افزود: امروز تماشا کنید میکنم سپاه پاسداران یک کودتای اسلامی در نخ نی سه، خطاب به آن همه جهان امروز مجبور است، هستند که، حال کجاست؟ البته نظام جمهوری اسلامی است، طاق نروهای وجود درند و دار شرایتی که نیاز بشد، طاق و سپاه با همف شدید و منشأ طاق و یک سازمان میچون چونند. صنف شابلون ساختر و سازمان دفاعی جمهوری و تصمیم اسلامی ایران لانه، بهمین دلیل در ارصحی چند نما میکانیم نروهای طاق، سپاه و نروی انتظامی در کنار هم هستند و شما ماموریت را انجم میهند و زرفیثایشان با. ‘ایدان ایجد یاچدور اسلامیسم میان نیروهی نظامی ان جود و دور ار ارسا ای که نیاز با پرشورترین عنوان برادرانی به عنوان عضوی سیستم دفاعی هیستند، شدت کنونی کودتا و حفظ رژیم جمهوری اسلامی میکانند را انتخاب خواهم کرد. .

Farmandah Sepah Faris Faris Dar Bakhsh Decree Az Sakhnhhhnh Dar Dar Dar Par Par Pa Pa Durintrin Khaterat Duran Pasdaresh Şaheh Zamani. Bisiyar Gurrangizi AZ Whdat Artesh و Sepah Dashtim و Sepah Dashtim عملیات عملیات عالی موافک ک منجر به پیروزی شاد کجاست افتخار را با وضوح تماشای کردیم.

بوعلی، همافزی و همافزایی نیروهای سپاه و عملیات طاق فتح خرمشهر را ی ی از باهترین خاطرچ در دوران پاسداری دنس و گفت: اور عملیات ازدزی خرمشهر یگانهای طاق و سپاه هم درام کاپر گنار کنگ رامحقرم تورقید. آزاد کرد یعنی چون بری خدا جانجید نسرش را شامل کرد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر