پیوند سوره بقره همراه خود سوره الرحمن در تلاوت محمود شحات


فیلم |  پیوند سوره بقره با سوره الرحمن در تلاوت محمود شحاتبه گزارش ایکنا؛ محمود شحات {در این} تلاوت آیه ۱۸۶ سوره بقره: [آنان] باید فرمان من می خواهم را اطاعت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به من می خواهم ایمان بیاورند به همان اندازه راه شخصی را پیدا کنند.» به آیات اول به همان اندازه چهارم سوره الرحمن: [خداى] خداوند رحمان قرآن را آموخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان را آفرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق را به او آموخت.

تلاوت کدام ممکن است در ۱۲ فروردین ۱۳۸۹ در استان شرکیه، حجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل بیات اجرا شد به رئوس مطالب زیر بود:

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر