چرا انجام ۴۳ ساله جمهوری اسلامی باورپذیر است؟


محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک و سفیر سابق ایران در استرالیا

پس اجتناب کرده اند تأکیدات مکرر رئیس معظم انقلاب بر مبحث «جهاد تفسیر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین اندازه مختلف این ایده، در عید ۱۴۰۱، پاسخ پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی در بخش سیاسی. یکی اجتناب کرده اند این شبهات کدام ممکن است دشمنان در کل این ۴۳ سال توده ها مطرح کرده اند، عدم نماد دادن نظام ناکارآمد نظام جمهوری اسلامی همراه خود ملاحظه به وضعیت نامناسب معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی ملت در سال های جدیدترین با بیرون اشاره کردن وسعت است. تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای آمریکا

محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرستاده سابق ایران در استرالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکزیک در ذکر شد وگو همراه خود ایکنا همراه خود ساختار این شبهه، صحت ماجرا را ذکر شد: آن یک است خطا است. اولاً در مقابل همراه خود رژیم پهلوی باید ذکر شد کدام ممکن است میزان صادرات نفت در آن نقطه حدود ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند تحریم ها این رقم ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار بشکه بود. در آن نقطه باند آن ۳۵ میلیون نفر بود کدام ممکن است اکنون ۸۰ میلیون نفر است. به عبارت تولید دیگری میزان صادرات نفت به ازای هر ایرانی در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب بیش اجتناب کرده اند ۵ برابر فاصله در گذشته اجتناب کرده اند تحریم {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل باید دستاوردهای جمهوری اسلامی در ۵ ضرب شود از این عوامل مثبت علیرغم کاهش صادرات نفت و یک دو.۵ {بوده است}. برابر افزایش باند

موفقیت انجام جمهوری اسلامی در محرومیت زدایی

وی افزود: در حالی کدام ممکن است حساب کردن مسکن در اواخر دوران پهلوی ۵۲ سال بود، اکنون به ۷۶ سال رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در آن نقطه انواع روستاهای دارای آب، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین کمتر بود، همین الان انواع روستاها کمتر شده است. این چشم اندازها را ندارند». در وسط پهلوی اکثر افراد زیر جاده فقر بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳ سال امتحان شده برای محرومیت زدایی همراه خود وجود دستاوردهای فراوان ادامه دارد کافی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است سطحی کدام ممکن است می خواستیم نرسیدیم، با این حال این {به دلیل} وضعیت فاجعه بار است. {افرادی که} در آن فاصله مسکن می کنند.

قدیری ابیانه ذکر شد: ثانیاً در مقابل همراه خود کشورهای همسایه کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر نفت غنی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی کدام ممکن است به مردمشان حاضر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع بیشتر اوقات {در این} رسانه ها مطرح تبدیل می شود، باید ذکر شد کدام ممکن است خواه یا نه باند بی نظیر این ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت نفت است. صادرات برابری باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت صادرات نفت در گذشته اجتناب کرده اند ارزیابی تحریم ها (۲.۳ میلیون بشکه در روز)، می بینیم کدام ممکن است سهم عربستان سعودی در صادرات نفت منصفانه سال برای منصفانه ایرانی ۱۸ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه کویتی برای ۵۳ سال در مقابل همراه خود منصفانه ایرانی است. اماراتی ۶۰ سال برای ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطری ۱۳۵ سال.. ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} شرایط همراه خود ارائه دهندگان حاضر شده قابل ارزیابی نیست. متاسفانه این داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقایقی است کدام ممکن است رسانه های ما در اختیار افراد قرار نمی دهند.

درو کردن نادرست افراد اجتناب کرده اند واقعیت درآمدهای نفتی در ملت

این کارشناس عالی مدیریت استراتژیک ذکر شد: در عین جاری توده ها در موجود در ملت آگاه شده کدام ممکن است ایران روی دریای نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از معادن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شخصی مسئولان هم منقل این صحبت ها را زدند. واقعیت را ۱۰۰۰ برابر کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تحت هیچ شرایطی اغراق نیست، به هر طریقی مناسب است کدام ممکن است ایران در دریای نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین قرار دارد با این حال ساخت نفت ملت حدود ۴ میلیون بشکه در روز است. یعنی ماهانه ۱.۵ بشکه نفت ایران ساخت تبدیل می شود کدام ممکن است حدود ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار بشکه آن به ۰.۸۶ بشکه برای هر ایرانی صادر تبدیل می شود کدام ممکن است اگر سهم ۱۴.۵ درصدی نمایندگی نفت برای قیمت ها کسر می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای سرمایه گذاری حدود ۰.۷۶ بشکه {خواهد بود} کدام ممکن است برای شرایط در گذشته اجتناب کرده اند تحریم جدید است.

وی شکسته نشده داد: در بودجه سال ۱۳۹۷ کدام ممکن است همراه خود اعتقاد لغو تحریم ها بسته شد، شهرت صادرات نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات گازی ۹۶ هزار میلیارد تومان بود یعنی سهم هر ایرانی ۱۰۰ هزار تومان در ماه است، در حالی کدام ممکن است افراد به تعداد زیادی نفر در نظر گرفته شده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انواع ۱۰۰۰ بار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه این {تصور غلط} افراد بر این باورند کدام ممکن است مقامات ممکن است تمام نیازهای آنها اجتناب کرده اند جمله مسکن، معیشت، معامله با، اشتغال، مراقبت های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را برطرف تدریجی. در عین جاری اگر کل بودجه نهایی را در تذکر بگیریم، سهم هر ایرانی حدود ۴۰۰ به همان اندازه ۵۰۰ هزار تومان در ماه است. همراه خود این اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام قطعاً مطالبات افراد برآورده نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان کشوری نتوانستند این واقعیت را روشن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند مسئولان این باورهای غلط را تحریک کردن کردند.

قدیری ابیانه ذکر شد: همراه خود وجود شفاف بودن این درآمدها وقتی رقم درآمد منصفانه سال از طریق ملت آگاه تبدیل می شود نجومی به نظر می رسد مانند است در حالی کدام ممکن است ۹۶ هزار میلیارد تومان برای این باند ۸۰ میلیونی رقم چندانی نیست. در همین بودجه سال ۱۴۰۱ صادرات ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز پیش سوراخ بینی شده است کدام ممکن است برای هر ایرانی ۰.۴۲ بشکه هر دو کمتر اجتناب کرده اند نیم بشکه است. افراد معمولا پیش سوراخ بینی های شخصی را بر مقدمه تصوری کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابعاد درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه منصفانه ملت دارند انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خطا است.

مسئولیت رسانه ها {اطلاع رسانی} به افراد اجتناب کرده اند واقعیت درآمدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های مقامات است

فرستاده سابق ایران در مکزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرالیا ذکر شد: شخصاً یکی اجتناب کرده اند کارهای مهمی کدام ممکن است رسانه ها باید برای اطلاع افراد اجتناب کرده اند واقعیت وضعیت ملت انجام دهند، دقیق میزان درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی قیمت ها به افراد است. ” به طور ملموس.» اگر انجام نظام را همراه خود این حقایق بسنجیم، نمره نسبتاً خوبی می گیریم، در واقع کاستی هایی در کار ما وجود داشت، با این حال این کمبودها درمورد به ادارات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران هستند. در عین جاری، مدیریت همه مشکلات نیست، افراد عملکرد دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن یک است {تصور غلط} است کدام ممکن است افراد در اطراف هم بنشینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده کنند مدیران می توانند هر کاری بخواهند انجام دهند.

وی در طولانی مدت ذکر شد: این اعلام کردن را به این علت مطرح می کنم کدام ممکن است سنت کاری ما فوق العاده ضعیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی یکی اجتناب کرده اند اسراف کننده ترین کشورهای دنیا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل همراه خود شکسته نشده این رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند ها نخواهیم شد به نتیجه برسیم. گویی نهج البلاغه مملو اجتناب کرده اند گلایه های امام علی (علیه السلام) است کدام ممکن است خطاب به {افرادی که} به وظایف شخصی حرکت نکرده اند. به عبارت تولید دیگری، حتی وقتی امام معصوم تحت سلطه محله باشد، با این حال افراد به وظایف شخصی حرکت نکنند، نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های برتر محقق نمی شود. به همین دلیل، همه باید خوشایند حرکت کنند. سریع دولتمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب به نیازها شخصی رسیدند.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر