چرخ اقتصاد ملت بر دوش امتحان شده کارمندان است


استاندار خراسان جنوبیبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند خراسان‌جنوبی، جواد قناعت، استاندار خراسان‌جنوبی، ساعت شب قبلی ۱۱ اردیبهشت ماه در آیین تکریم اجتناب کرده اند مقام کارمند خراسان جنوبی افزود: مقام شامخ کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند آنقدر رفیع است کدام ممکن است معصومین به این حرفه شریف اشتغال داشتند.

وی یکپارچه‌ داد: در دین مبین اسلام طرفدار فراوانی شده {کسی که} کار می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند است مورد اکرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت قرار بگیرد؛ کارگرها در هشت سال حفاظت مقدس همراه خود وجود همه محدودیت‌ها خوش درخشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همه کمبودها جدا آمدند به همان اندازه نیازهای ملت تامین شود.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: در بازدیدهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند واحدهای تولیدی استان صورت گرفت متنوع اجتناب کرده اند اجزا کارخانجات را کارمندان ساخت کردند به همان اندازه اجتناب کرده اند خروج فارکس جلوگیری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آرم اجتناب کرده اند ابتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری کارمندان استان دارد.

وی تصریح کرد: خراسان جنوبی به بهشت معادن افسانه ای است با این حال استفاده حداقلی شده کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند این قابلیت‌های عظیم استفاده کنیم؛ معادن خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه‌ای در استان موجود است کدام ممکن است مخصوص خراسان جنوبی است کدام ممکن است امیدواریم همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این معادن منحصر به شخص بتوانیم قابلیت‌ها را {در این} بخش شکوفا کنیم.

استاندار خراسان جنوبی ذکر شد: در بحث سرمایه در ورود به را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت‌های شهرک تجاری کدام ممکن است مطرح شد اشیا مورد بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها مورد تاکید است ساخت استان حتما در شخصی استان مورد ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده قرار گیرد.

وی بازگشت به شد: محل حضور کارمندان فصلی در جاده، ایمنی شغلی کارمندان، ضرر بیمارستان میلاد، سهمیه گاز گازوییل، عدم حضور نمایندگان در دوره ها کارگری، عدم اجرای ساختار تفصیلی شهر بیرجند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کارمندان مطرح شد کدام ممکن است مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.

قناعت دقیق کرد: هر بار بین کارفرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند کار با هم خوش بینانه باشد برکات بیشتری ممکن است داشته باشد کدام ممکن است به دلیل آن منفعت برای ملت را به در کنار ممکن است داشته باشد.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر