کسب مقام دوم آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همدان در منطقه نظارت بر مدارس


محمود النقوی مدیرکل آموزش و پرورش همدانمحمود نقوی مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استانداری همدان ذکر شد: میزان حضور اطلاعات آموزان در مدارس دولتی ۸۴ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استانداری همدان ۹۵ سهم است.

وی شکسته نشده داد: این اداره کل در مرحله کشوری در بخش نظارت بر مدارس رتبه دوم را کسب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۲۱۴۸ دانشکده بازدید شد کدام ممکن است نتایج این بازدیدها در سامانه گزارش شد.

نقوی ذکر شد: اخیراً ۱۰۰ هزار ماسک، ۱۰ هزار مایعات بهداشتی برای یک نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ گالن پاک کننده سطوح در مرحله سوم در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هفته جاری ۳۰۰ هزار ماسک همراه خود مشارکت کمیته کمک امام خمینی (ره) در مناطق محروم گلوله کردن شد. در حومه شهر.

وی همراه خود ردیابی به اینکه انواع اطلاعات آموزان اجتناب کرده اند ۱۹ نفر به ۲۶ نفر مرتفع است، تصریح کرد: سریع ۱۲۰۰ نفر فریب دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۰۰ نفر نیز بازنشسته می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع ۶۰۰ اطلاعات آموز به کمبودهای استان اضافه تبدیل می شود. علاوه بر این ۴۳۰۰۰ ساعت آموزشی اضافی موجود است کدام ممکن است در سال بلند مدت به ۵۷۰۰۰ ساعت خواهد رسید.

نقوی ذکر شد: ۳۰۷ هزار اطلاعات آموز زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد در ۲۵۰۰ دانشکده در قالب ۱۱۵۰۰ گروه درس تحصیل می کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۳۰ هزار اطلاعات آموز در مدارس غیردولتی هستند.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استانداری همدان ذکر شد: مسافران نوروزی همراه خود هدف تکریم ساکنان، مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی شدند. بیش اجتناب کرده اند ۳۰ هزار نفر در مدرسه های آموزشی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان همدان در نوروز ۱۴۰۱ پذیرفته شدند.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر