کلینیک توصیه‌های قرآنی در ملت راه‌اندازی شود + صوت


آیت الله رمضانی

آیت‌الله رضا رمضانی، عضو مجلس خبرگان مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، در محیط بازدید اجتناب کرده اند بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار ایکنا، کسب اطلاعات در مورد استاندارد نمایشگاه اظهار کرد: آنچه کدام ممکن است تذکر من می خواهم را {در این} نمایشگاه به شخصی جلب کرد اینجا است کدام ممکن است قرآن در مقیاس مختلف قابل مقایسه با بُعد تربیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بُعد آموزشی به معرض حاضر درآمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نکته‌ای است کدام ممکن است باید مدنظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است پرداخته شود.

وی همراه خود خاص اینکه اگر ما همراه خود مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهم قرآنی شناخته شده شویم، متوجه می‌شویم کدام ممکن است این کتاب الهی بهتر از توصیه را در زمینه‌های مختلف اعم اجتناب کرده اند سیاسی، اجتماعی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص به انسان حاضر می‌دهد، ذکر شد: افرادی که همراه خود استناد به قرآن توصیه حاضر می‌دهند، بدانند کدام ممکن است این توصیه‌‌ باید همراه خود زبان ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان فطرت در کنار باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز به یاد داشته باشیم کدام ممکن است کانون اصلی بی نظیر قرآن بر بُعد تربیتی است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشخصه‌های بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم را حضور فضلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگران قرآنی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود:  این پژوهشگران عملکرد عملیاتی توصیه‌های قرآنی را ایفا می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع فوق العاده حائز اهمیت است. معمولاً شاید همراه خود شخصی بگوییم می‌توان به‌صورت عمومی اجتناب کرده اند قرآن توصیه گرفت ولی {در این} نمایشگاه افرادی حضور دارند کدام ممکن است در موضوع‌های مختلف متخصص محسوب می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تخصص‌هایشان در جاری حاضر مراجعه به هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشخصه نمایشگاه قرآن امسال باید عالی شود.

رمضانی همراه خود خاص اینکه باید کلینیکی همراه خود هدف حاضر توصیه‌های قرآنی راه‌اندازی شود، ذکر شد: توصیه‌های قرآنی باید در استان‌های ملت حاضر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رسانه‌ها اصرار می‌کنم کدام ممکن است اجتناب کرده اند این خانه به خوبی استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این مسیر زمینه انس محله همراه خود قرآن کریم را فراهم سازند، چون محله به‌ویژه کودکان همراه خود چنین ادبیاتی همراه خود قرآن ارتباط برقرار می‌کنند.

وی در طولانی مدت عنوان کرد: نکته حائز اهمیت تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است چنین حرکت‌هایی سبب می‌شود اجتناب کرده اند تلاوت صرف گذر کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن به‌عنوان یک مدل تلقی شود؛ به عبارت بیشتر قرآن مدل‌ای برای تشکیل خانوار مفید، حیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز ادبیات مفید در جهان جهانی است.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر