گام های بلندتری برای نتیجه گیری عدالت اجتماعی بردارید. غرض تصمیم گیری در ۱۴۰۱ ه


جلسه شورای عالی قوه قضاییه

به گزارش ایکنا ؛ شورای برتر قضایی به نقل اجتناب کرده اند وسط رسانه های قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در مونتاژ در امروز دوشنبه ۱۵ فروردین ماه حلول ماه خجسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خجسته را تبریک اظهار داشت. رمضان، این ماه منصفانه جایگزین برجسته. را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمود: برای رضای همگان نزد خدا، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی اجتناب کرده اند نعمت های الهی، فرمود: ماه مبارک رمضان دارای کرامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید مشتاق حرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرمت این ماه باشند.

رئیس قوه قضائیه همراه خود ردیابی به موضوع «اجرای درست سند تغییر قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفکیک آن» کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند انتخاب های ۱۵ گانه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ است، اظهار داشت: تعمیق قوه قضاییه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی شدن این موضوع. عملیاتی، اطمینان حاصل شود که نتیجه گیری بخشیدن به نیازها نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف قوه قضائیه در قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات مندرج در بیانات مقام معظم مدیریت.

رئیس قوه قضائیه یکی اجتناب کرده اند نیازها بی نظیر قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ شمسی «برداشتن گام های برتر برای نتیجه گیری عدالت اجتماعی» را برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا به بیانات مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات گام دوم شرع اسلامی ردیابی کرد. انقلاب بر ایده اجرای عدالت.

نتیجه گیری مانترا سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت همه جانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه جانبه اجتناب کرده اند تولیدکنندگان، خرده فروشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان یکی اجتناب کرده اند ۱۵ انتخاب قوه قضائیه در سال جاری است کدام ممکن است حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در مونتاژ در گذشته به صراحت دقیق کرد. شورای برتر فدرال اجتناب کرده اند بین برداشتن؛ رئیس کل دادگستری در مونتاژ در امروز بار تولید دیگری به مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات مختلف قوه قضائیه تذکر داد کدام ممکن است برای نتیجه گیری مانترا سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق سازی بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی آن امتحان شده مداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیرانه داشته باشند.

قاضی {در این} خصوص تاکید کرد: مانترا سال نباید تنها در گوشه کاغذ نوشته شود، اما علاوه بر این باید برای اجرای آن امتحان شده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضاییه به همه عوامل ملت {کمک خواهد کرد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مورد تولید دیگری. نیروها برای حضور در این هدف.»

رئیس قوه قضائیه همراه خود ردیابی به دعای مباح در ماه مبارک رمضان کدام ممکن است در آن اجتناب کرده اند خداوند منان خواستاریم، «بازکردن گره های کار مردمان» را یکی اجتناب کرده اند نیازها بی نظیر گروه خرس امر شخصی در سال ۱۴۰۱ شمسی دانست. ایشان فرمودند: «سیر کردن هر گرسنه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیر کردن هر غمی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: گره‌گشایی اجتناب کرده اند کار مردمان مزیت‌آمیز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار همراه خود مزیت‌ترین کار در محله است، متعاقباً همراه خود ملاحظه به قوام ماه مبارک رمضان همراه خود در اوایل سال ۱۴۰۱ افسران قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران باید در گره گشایی اجتناب کرده اند کار مردمان کوشاتر باشند.

«تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع ورود مردمان به تجهیزات قضایی» اجتناب کرده اند تولید دیگری نیازها قوه قضائیه در سال جاری است کدام ممکن است حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در مونتاژ در امروز شورای برتر قضایی بر آن تاکید کرد. رئیس کل دادگستری {در این} خصوص اظهار داشت: ورود مردمان به عدالت باید کم ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویارویی همکاران قضایی همراه خود ارباب رجوع در کنار همراه خود مهربانی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه در سال جاری برای حضور در این هدف امتحان شده زیادی خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه علاوه بر این به مسئولان قضایی پیشنهاد کرد اجتناب کرده اند تحمیل محیط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری محیط های دیگران پرهیز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را سرگرم کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها بر پیشبرد نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها هدف اصلی کنند.

«پرهیز اجتناب کرده اند تجمل گرایی، اشرافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمل گرایی» اجتناب کرده اند تولید دیگری پیشنهاد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکیدات حجت الاسلام محسنی اژه ای به مسئولان قضایی بود. در همین راستا رئیس کل دادگستری به زیردستان بازگشت به شد: ملاحظه به رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری باعث تبدیل می شود مردمان اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات شخصی غافل شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای او یا او چاره اندیشی کنند.

در همین راستا قاضی علاوه بر این به همگان بازگشت به شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند هرگونه اقدامی کدام ممکن است ارزش های سیاسی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادی را بر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان تحمیل می تدریجی، کنارً خودداری کنند.

در یکپارچه مونتاژ در امروز شورای برتر قضایی، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به کلیه نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های قوه قضاییه اصل داد این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها ممکن سال جاری شخصی را در اسرع وقت حاضر کنند. وی علاوه بر این به معاونت راهبردی قوه قضاییه اصل داد به همان اندازه بر این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها حاضر شده اجتناب کرده اند سوی قوه های مختلف مطابق همراه خود سند تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقتضیات زمان نظارت تدریجی.

رئیس قوه قضائیه اجتناب کرده اند نهاد زندان برای ایجاد هشت انتخاب در سال جاری «طبقه بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفکیک بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی زندانیان همراه خود برای درمان معیارهای مختلف اجتناب کرده اند جمله سن، نوع جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید …» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «گذراندن مجازات در زندان» تقدیر کرد. ” . اقامتگاه هر دو نزدیکترین زندان به اقامتگاه خانوار آنها حتی الامکان.

«استفاده اجتناب کرده اند توانمندی مردمان در بازپروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگیری زندانیان» اجتناب کرده اند تولید دیگری پیشنهاد‌های قاضی به رئیس زندان بود. شخصی را به اکثریت اینها کمک های خیریه محدود نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پتانسیل بالای مردمان برای تحمیل تنظیمات تا حد زیادی در زندان ها بیشترین استفاده را ببرید.

رئیس قوه قضائیه در یکپارچه مونتاژ در امروز شورای برتر قضایی به اصل سال قبلی شخصی در خصوص نحوه استفاده اجتناب کرده اند دستبند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستبند هنگام دستگیری هر دو سوئیچ متهمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشاور قانونی قوه قضاییه اصل داد بدون در نظر گرفتن سریعتر همکاری اجباری را انجام دهند. به همان اندازه حد بالقوه. همراه خود سایر ادارات قضایی مطابق کلیه اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات فعلی، دستورالعملی برای نظم بخشیدن به استفاده اجتناب کرده اند دستبند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیر اطمینان حاصل شود که دستگیری متهمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ محکومان اجتناب کرده اند زندان به دادسرای کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو سالن دادگاه متعهد شدن شود.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اصل صادره در سال قبلی مبنی بر استفاده اجتناب کرده اند دستبند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیر برای متهمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومان اجتناب کرده اند سوی ضابطان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات های قضایی به طور درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل اجرا نشده است.

وی افزود: اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است اجباری نیست همه متهمان در برابر این توجه اولیای دم هر دو همکاران شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این هنگام سوئیچ محکومان اجتناب کرده اند زندان به مراجع قضایی اجتناب کرده اند دستبند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستبند استفاده کنند، بجز این مجرمان مضر باشند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در طولانی مدت ضمن تقدیر اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی کدام ممکن است در ایام نوروز در تحمیل فضای استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در ملت کمک کردند، اجتناب کرده اند شیوع تصادفات خیابان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده همه ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های ذیربط در راستای نتیجه گیری این امر ابراز تاسف کرد. کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم تعمیر آسیب های خیابان ای تاکید کرد.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر