۱۶۶۵ بازدید پیگیری اجتناب کرده اند اماکن گردشگری در استانداری اردبیل


گردشگریبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند اردبیل، صغری فرشی معاون گردشگری اداره کل میراث زیبایی شناختی استانداری اردبیل ضمن گفتن این خبر در اردبیل ذکر شد: میراث زیبایی شناختی توسط ارگان های سایر استان ها به پایان رسید.

معاون گردشگری اداره کل میراث زیبایی شناختی استانداری اردبیل افزود: همراه خود ملاحظه به اینکه ۲ سال پس اجتناب کرده اند کرونا جهش زیادی در ورود مسافران به استان تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدهای نظارتی نسبت به قبلی افزایش کشف شد. سال ها.”

به مشاوره وی، در ایام سفر ۱۱ مورد شکایت اجتناب کرده اند سوی مسافران سند شده کدام ممکن است ۶ مورد آن تکراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمرتبط بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ مورد نیز توسط این اداره کل معامله با شده است.

فرشی همراه خود ردیابی به حضور مسافران خارجی در سفر نوروزی در استان ذکر شد: همراه خود امتحان شده های صورت گرفته برای بهبود گردشگری استان در سال های قبلی، امسال شاهد افزایش اقامت مسافران در استان اجتناب کرده اند منصفانه نفر بوده ایم. به همان اندازه سه روز، کدام ممکن است فوق العاده حیاتی است.” جدا از این توانستیم مسافران خارجی را اجتناب کرده اند کشورهایی مشابه با هلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین برای بازدید اجتناب کرده اند استان فریب دادن کنیم.

معاون گردشگری اداره کل میراث زیبایی شناختی استانداری اردبیل ذکر شد: استقبال اجتناب کرده اند امکانات جدید گردشگری استان مشابه با پل معلق شیشه ای خرگوش نماد دهنده اثربخشی امتحان شده های این اداره کل برای افزایش جاذبه های گردشگری در تعدادی از سال قبلی است. سال ها.”

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر