۲- رویکرد کلی در تشکیل جلسات قرآن


مهدی دغغل گفت: در برخورد با قرآن دو روش وجود دارد: اول ذکر و اصرار. یعنی مردم قرآن را به قصد ثواب و ذکر می خوانند. تلاوت قرآن به این سبک مستلزم رعایت مسائل فنی مانند صوت، لحن و غیره نیست. زیرا هدف کسب ثواب است. دومین رویکردی که در برخورد با قرآن می توان داشت، رویکرد تخصصی است. در این رویکرد، هدف تربیت خوانندگان حرفه ای خواهد بود.