فیلم | تلاوت مسابقات احمدی وفا دارآیین آغازین بین آخوندهای قرآن
حمیدرضا احمدی وفا، بین آخوندها، قرآن کریم، آغاز مراسم افتتاحیه، سی و هشتمین، دوره مسابقات بین آخوندها، قرآن کریم، با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. ، مجید پرداخت. کجاست خواننده در میان آیات ملی ۲۱ تا ۲۴ سوره احزاب و آیات ابنادایی سوره علق ر تلاوت کردی به صورت در آدم در حال تماشای مکنید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر

عوری ۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان زکات در شهرستان سنندج جمع آوری کرد.


هیوا رحیمی، کاردانی

به گذرش، ایکنا از کردستان، هیوا رحیمی، مشارکت همکار، عالی مردمی، عرضه کردستان، ۹ اسفند، جلسه، زکات، زکات، شهرستان سنندج، تقدیم کرد: ۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون درهم.

زکات جماعتی به بام شهرستان سنندج، نشان کرد و افزود: زکات جماعتی است که وسعت آن به بام شهرستان سنندج و ۱۴۲ روستا است.

مشارکت زیاد، میزان عرضه کردستان بیانیه کردی: موجودی زکات جمع آوری شده، مبلغ زکات جمع آوری شده، چهارهار یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان زکات واجب است و چهار یک میلیارد تومان زکات فطریه و ۸۴۰ میلیون تومان زکات طبیعت است.

مجموع پول نیازمندان همن در حوزه های زکات و تقسیم شدت استس کجاست؟

رحیمی گفت: منبع پردخت ۲۷۲ برای کمک درمنی، خرید و حدث، یک مسکن و همچنین منبع ۵۴۰۰ کیلومتر، محل زکات پوردختی خیران نیازمندان پرداخت شدااست.

وی یادور شاد: با دستورات اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان تصمیم دارم استر است با شرکت کردم در کالج اصناف و بازاریان زکات پول تجارت توسط منبعی خریداری شد تصمیم به کارگردانی گیر تا نیازمان پسرا بود که در آن خداپسندانا بود. بهره مند دستور داد.

گفتنی است، دار پایان جلسا با اهدای هیئت تقدیر از همکاری و همراهی تأثیرگذار و مؤثر حوزه زکات سنندج قدردانی.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر

تبیین دیدگاه اسلام و مسیحیت درباره پیوند زننگی و مادرنگی


نعیما پورمحمدیبه گزارش ایکنا، نحمیا پورمحمدی، عضو هیأت علمی ادیان و مذاهب دانشگاه، ۹ اسفند ماه اور علمی «الهیات مادری»، گیف: ماهمترین پرسش، جایگاه دین مادرانگی پشهن قاچنسه کجاست؟ عین دو نقش درد، آیه الحیات، گفتن آست که مادربودن قسمت که زن دارایی و آگر کاسی مادر نباشد ذن آنها لانه؟ فرضیه دیگر چیست؟ سوال دگر اینکه آیا استفاده از داشبورد او برای کار بیشتر و جمع آوری یک کانادایی تصمیمی است و کجاست؟

کجا به حفار برچی پرسه‌ش‌های اشاره می‌کنیم به پاسخ اضافه می‌کنیم: ما می‌خواهیم زنا کنیم، چه می‌خواهیم، ​​ماهیت این ذن منحرف چیست، چگونه تصویرش می‌کنی و ماهیتش را با آن سامان می‌دهی؟ زنانی مثل فرزند درند چه وضعیتی دارد؟ همچانین باز میتوانیم بهای فراروی الحیات بگدریم کا عایا مرا متن مقدس کجا می خواهی بخواند باگویند ذن آیا هویت مستقل است؟ خاستگاه استعمار آشیانه مردانه کجاست؟

پورمحمدی ب بیان انکه چهار نظریه کل نگر به معنای فردگارایی، فمینیستی، دوگانگی و مصف قرایی در زیمینه حیاتات مادری مطهر آست، گیف: باید ببنیم جایگاه دین دکتر بربار نظریات چیاست کجاست؟ با وقوع یک کلاسیک فمینیستی که خلوص تقوای شادخامداری کجاست، انگیزه اجتماعی، نبربری، ذن، و مرده از شدت آست، و مادری خود بخشی است. از ذن لانه و کمال ذن زوما فرزندوری آنها لانه هستند. ازهر چیزی که باعیس رشد ذن آست باید پرهیز چوود و مادری بیر کجا اساس است، مانی نظر کجا موضوع آست.

استادیوم دانشگاه ادیان و آموزه های بیان کرد: همچینین بردشت فردگرای شهائی به مثابه کلاسیک فمینیست و باورمندان به جایی که رویکرد مادری را فادیلات نمیدانند. منظورم این است که زنان بیاد دیدگاه اخلاق جنسی، سقط جنین و فرزندوری را ‘پترند’ و در عین رویکرد، ماهیت یا شغل اولویت دادده و فرزندوری را مانه پاپیشرفت و عدم استقلال مالی و . .. میداند.

نگاه بیدبناه، دفاتر انسانی، منسوب به کتیبه مدری

واژه ها را اضافه می کنیم: بردشت دوگانه، اوج بیدبنی آست به معنی مادرشدان، ذن بودن راز بین میبرد و عین دو با آنها دشمن هستند. نگاه مسرف قرایی هستند نگاه تبعیدی درهرشوند چند متر و کجاست باور فرسنداوری که معادل تولید کالا هسته و کالا هست توسط بند داست درد کجاست کالای بانک کانادا ای خوب؟ و یک واقعیت مادی وجود دارد، بانک مردم و عصر زنا، آیا درست است که می خواهید از کانادا بهره مند شوید؟

پورمحمدی با مرجع نگاه الهیات مسیحی با مفهوم مادری، اعلام کرد: کتاب برخی الهیاتی مسیحی، دو خانالگو از دوران باستانی دانش کردی آست; عین دو الگو هوا و مریم هستند; حوا مادر همه آفریده شد و به عنوان منبعی از ذن و درستی مرد شدید آفریده شد، تصویر خدای آفریدا شونده و مریم با شدت انسان او آفریده شد، رستگار شوند و الگویی زنده ماندند. چنین نگاهی در مصیحیت، نگام خلیلی مقدس از مادربودن درد; الگاوی دوم به معنای مریم (ق) آنها بر دو قسم هستند، مادر خداوند است و آنچه می بینند استعاره کامل از مفهوم مدری است که مفهومی مسیحی است و به میکند معروف است.

نگاه باشکوه و جلال مسیحیت به مادری

ما اوزود: صحنه کجاست، مریم، مادر عیسی سرفا اینتور لانه که عیسی را زیمان کرده بیلکه خدا از یا عهد گارفتح که مریم، مادر کلیما خدا بساد و پیمان گاودانا با خدا بست تا مرام مشداغرجات. عصر جدید باک مادر یعنی مریم است. بنابرین حر بر که مادری، تاریخ بیشر تکرار شد (مدره فرزند متولد کانادا) گوئی تجدید منشور خدا با بیشر آست. دینگاه مسیح با مادرنگی ابهات و جلال میداد و بیر کجاست نقطه تایید میچود ک آ آگر عیسی مسیح است رنگهای بیشر چند کرد و مرغ را انسان برادشت و نجات کارگر بوداز، مارین.

عضو هیئت عالمی دانشگاه، ادیان و مذاهب، باعان انکه، قرآن کریم، هم مریم را در مامورت و رسالت عیسی مسیح علیه السلام دخیل میدان و ای باید با درد و با عنان برخورد کرد. سفری که او را رها کرد و به خورد خورد و از کجا پیروی کرد که میچود که زنان دوره مدرن و معاصر را یافت که میان آن دو به میتوانند پیوند برقر کنند.

ما یک پاسخ اضافه کردیم: Hyatt Madrangi Maiguid Maryam(Q) Rah An Ra Beh Shamma Nsan Dada Ast; یا بدن زنا داش اوست و روح خدا نورانی است و پیوند روح و بدن یکی است. یعنی کارکرد مادری یا با تن و بلوغ و برآمدن بیرونی و دانشگاه روح و روان است و در دی میتوانند فراتر از بخورند و زنان میتوانند بین عشق زنانا و مادربودن و سیاسی رفیع آن. و فعالیت اجتماعی مرتبط با تصمیم کند.

نگاه به آشیانه تابو قرآن چیست؟

پورمحمدی با مرجع دینگاه سنت اسلامی و قرآن منسوب به مدری افزود: مادرگی در متن قرآن، تابو و نامقداس و راز مگو آشیانه و دور ماورد مهار بخش های آن شدت جستجو; سرشماری جهتی منشأ جنین و شکل نطفه است و فرزند و شیردی و … راوی سوره مریم هستند. برخی فرهنگا دوست دارم در را نهدینا کنند که نبید در بر سوهن گفت والی قرآن آنجا که انگاره باطل را پس میزند.

پاسخ اضافه می کنیم: سوره مریم درد زیمان را مرجع تصمیم دادااست و بعد از خورده خرما و آنکه خدا ناز یا رأ میکشاد و نجرانی یا راز بین میبرد سپ فرزند یا نادا میهد و یا رااز از-. تهمین زمان، آنها را از ناپاکی و تابو دیر سنت لانه اسلامی نجات ده. امام علی (علیه السلام) خانه کعبه را با دنیا آمد و باز فرهنگایی را پس میزند که زیمان را امیری مذموم و مذموم تصمیم پرشکوه میهند را اداره کرد. ویژگیهاi anā ā ūr‌i‌iهاi i i i e e e unddند، ر قرآن، صریح و راحت، بیانیه میچود. پاکدمنی مریم و انکه بوشرا یا را لامس ناکردا هر دو رک و روشنی بیان میچود هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه، ادیان و مذاهب نمایندگی کرد: زکریا، حرف از پری، نازیه همسرش، خود میزند، ولی مریم سخن، ده وتر و لمس، میانجیگری، نام حرم میزند و تو، تو، تو، مردم، کلمه، کلمه کجایی؟ مثلاً در برخی شهرا و روستاهایی، چیزی که حنوز زنان جرأت نکرد نامش را ببرد، زمان حرف بزنند کجاست.

قرآن مادری را تنها راه ادغام ذن نامیده

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب تحفه: همشنین قرآن تصدیق ندارد که تنها راه بازیبی امری مقدس و ادغام است، مادرانگی اسست بلکه اسرار درد دوگانگی بین مادری و مقدس را بشکند و راه ذر تحریر سوره ۱۲; آسیه ساز آشیانه ولی الگو برای اهل ایمان و حتی مردان آست و مریم مثل مادر آست پااز الگو هست. همسار زکریا، همسار ابراهیم، ​​نازا هست و توری قرآن نامه نازده که بچدار شادان، افتخار من به عنوان زنانی که مادر نامیشان گم شده آن هستند. در نگاه قرآن زنان و مادران تصویر اهل ایمان بودن و تقوای دشتن مقدس هستند و مصدر زوما مدری به معنای تقدیس است و نه یعنی تقدیس نکردن

پاسخی اضافه می کنیم: سوره مبارکه کوثر، فاطمه (س) کوثر بری پیامبر (ر) مرافیه، قوت جریان، چون حنوز، دختر، زمان، زمان، شاد، کوثر; حدیثی از لباس هست که میخوانیم با ​​حق فاطمه و همسرش، فاطمه و پاپسرس و … منظورم ججه فاطمه، دار جائگاه زنا، مستقل و شروع شده با حق یا قسم ید. میچود و می فرمید با فاطمه، پدرش، شوهرش و پسرانش. خدیجه (س) اگر بد قیام کرده ای، حضرت معصومه (س) در اصل جفت نگرندند ک بچدار بشوند و آسیه فرزند ندشت است. دار ماورد شیردی که محل حضور درد است و ثقل آن برای تقدیس درد لازم است. فاطمه (ق)، زمانی ام ابیها تخلص گردات که حنوز همسری ندشت.

عضو هیئت عالمی دانشگاه ادیان و عقاید GFT: بنابراین زن میتواند هچگاه ژواد نکند ولی معلمی پشید که پرای چاگردنش مادری مایکیند، هار دیچتری و لو اینکه باچدار نشد میچدواد; الهیات مسیحی، آنها در طوفان زینی میتون هستند، مادر را رها کردم و حتی اگر دوستش داشته باشم، مادربودن، تصویری از زیستی را می بینم، تجربه ای به شدت محکوم شده است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر

الزام به انتقال ویروس کرونا


حجت الاسلام، حجت گنابادی نژاد.  همیار همنگ کننده، بازدیدکننده آمور استانداری خراسان رضویبه گزارش، ایکنا از خراسان رضوی، حجت الاسلام، حجت گنابادی نژاد. معاون بازدیدکنندگان امور هماهنگ کننده استاندارد خراسان رضوی، ظهر امروز ۹ اسفندماه، جلسه شورای درهشتمین هماهنگی حفظ و نشر ارزشاهی دفاع مقدس خراسان رضوی، جایگاه دارالقرآن خراسان رضوی وابسته، ذهی آئی شاخ وزارت دفاع به کارگردانی نوع دوستی فرهنگ و گواهی مهربان قدرشناس به نظر شناخت هویت است، از این رو بیاد آن را مرهون حفظ و نشر علاقه دفاع مقدس ارزشاهی به سیمای گرد دانست.

اشاره ما به فرمایشات رهبر اکثر انقلاب در دار به ویژه اهمیت گسترش آن فرهنگ نوع دوستی و شهادت است، عنوان کردی: نبید اجزا داد فرهنگ دفاع مقدس همانطور که عنوان حادثه معجزه گوناست، تضعیف shawd, chanankeh aknah n shahadah wathar ghanaaz Books by Amuzesh, Prush and Sayer, his book delete Chud.

گنابادی نژاد نشان دادن یک کرد: نگاه او به سیاست طایفه، اینکه سیاست الگوی خرد فرهنگی است، خطر حذف معارف دفاع مقدس در قالب یک کارنامه میهود که باید در کجاست. جهت چاود

کاردان هماهنگ کنانده امور زائرین تنها ایستاده خراسان رضوی بیانیه کرد: انگیزهی تضعیف کناندا پیرامون جهاد در داخل کوشور نز ادامه دار پس هدف زائر کجاست که در روبروی نقشاهی دششتزل، دشمن حرف و حرف،

و منفعت متناسب را به مناسبت های دفاع مقدس و عملیات آن تضمین می کند، دوران یونگ، ابزار کرد: باید داده ها و رحمانودی، انقلاب، قانون اساسی کارعمور فرهنگی، تصمیم گارد گرفت. و حرم، vermaisat، مناسبت های دفاعی.

گنابادی‌نژاد علاقه پیام‌رسان‌های آن و در خصوص آستان صداوسیما به برنامه آوزاش، این برنامه دفاع مقدس را در جریان برنامه‌اش در بانیاد حفظ آثار و هماندیشی در در تأیید حوزه کردستان به او نسبت داد.

منظور از عملیات بدر چیست عبارت عملیات مهم است دفاع مقدس دفاع مقدس است نشان دادن پاسخ : حرف نامه باری نامه مخصوصا در جاهایی که از عملیات با ماشین استفاده می شود منبعی که به شدت هدایت می شود و فرصت بهره مندی از کردها کجاست.

هاماننگکننده، امور زائرین، استاندارد، خراسان رضوی، در بخشی، دگر به عنوان سخننش، دکتر خاص، صفر راهیان نور، خاطرانشان کرد: جای مکث نیست، انتظار، کجاست. سفر فرحم شداح پرچ مهدزهد، د.و متصدی امور اهل رستا است.

چگونه به آدم بابا: برای رفتن به جستجوی مسکن و مسکن، حمل و نقل با پا، باید جایی برای تصویر گیر پیدا کرد، البته برای جستجوی مسکن، و جستجوی مسکن، و به جستجوی مسکن و به جستجوی مسکن و جستجوی مسکن دستگاههای در راستا همکاری دشت بشند با پول طلایی پیوند خورده است.

گنابادی‌نژاد همچنین خستر همکاری دستگاه‌های مؤثر حوزه همل و انتقال نظر داوران کاروانهای راهیان نور خراسان رضوی شاد.

کاردان هماهنگکاننده امور زایران استاندارد خراسان رضوی ابراز کرد: از-نروی رائت رعیت عد-دستور-اعمال-حی-بهدشتی-در-کاروانهای-راهیان-نور-مور-تأیید-الاس-به-لام-تزقی- -تا تا زریق زر زر زر سن داز

گنابادی‌نژاد اوزود: سفر کاروان راهیان نور دارای مناطق عملیاتی از نوع فن‌آوری فرنگی بوده و در خدمت گسترش نوع‌دوستی فرهنگ بوده و شاهد تغییر مثبت در مسیر نگارش گوانان می‌چود، چرا که متر نبید بشد است.

این بحث وجود دارد که شما از کجا شروع کردید، از کجا شروع کردید؟

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر

نمایشگاه قرآن و آتار در گلستان گشایش شگی + معکوس


نمایشگاه قرآن و عترت گلستان

با حضور علی مهاجر معاون سیاسی، امنیتی، گلستان و رعیت، مدیر فرهنگ و اسلامی گلستان و دو مدیر گلستان و مدیران گل ساز، خبرنگار اسلامی گلستان، فخر- ای ذه القرآن قصر فخرانی قران قران گشایش تنگ.

نمایشگاه به مناسبت فرا راسیدین، هفت قرآن و عطار، آستان گلستان، از امروز، فعالیت های خود رادار با حضور جمعی از دو قرآنی مسئول و موثر دکتر تالار فخرالعظم کجاست. دین اسعد گرگانی آغاز میکند و تا ۱۶ اسفند آدم درد.

گفتنی است، تقدیم کتاب و محصولات فرهنگی، مشاوره قرآنی، سبک زندگی، نمایش خلیق و داستان گویی با عبارت «گرفا هی نام کشتی کجاست» صبح امروز. ساعت ۹ صبح ساعت ۱۲ هجری و بعد از ظهر آن ساعت ۱۱ است

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر

دامنه برگزیدگان


دامنه برگزیدگانبه نام گذرش خبرنگار ایکنا، دامنه، دامنه، جایزه سارو، افشای اثربخشی یک تنش دفاع مقدس، نهم اسفند، در تماشاخانه، حوزه مهر، هنری برگزار شد.

تشریفات تشرف، توحید معصومی، دبر دومینو، دامنه، جایزه، سارو، بان، انکه، دکتر سال، ۹۸، آقایی، نیل، مدیریت پیمان های دفاع مقدس در قالب یک مظهر تحت تعقیب است.

اشاره به اینکه اولین دورا عین رویداد، سال ۹۲ در بخش صحنه، یعنی آگرا کشش و فرمانروایی، سیر تصمیم به سفت شدن توسط طهراهی حوزه تیلازیونی و آثار مکتوب بابردازیم، افزود: دار عین عین تنها. سایت باستان شناسی امروزی رعانه، صاحبان ارسال کردی.

دامنه دبیر، دورا جایزا سیررو، آدام داد: جا در از دوران، توافق ارزمند کجاست، ممنون. در داوری بخش، آثار مکتوب، دفتر پوهی های دفاع مقدس، از جمله به نام زیاد کرندند.

محمد یاشار نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح نز کجاست مراسم اعلام کردی : چه خبره عزیزانی چنانکه برگزاری کجاست رویداد یاری راسنند شکر میکانم. مفاهیم دفاع از بیت المقدس نوشته سیار ارزمند هستند و جی کار سیار در حنار درند، در حالی که هانووز آنگونا منبع تصمیم بهره برداری توسط نجرفته اند.

وی با تشکر از شکست Agai Nelly در طول مدت فعالیت، بیانیه کردی: وی، پس از ۲۷، تصمیم به تبدیل جی دگر مشغول خدمت به Shunde است. به نظر من همین جا، درد باز، آنها جمعیت هستند، ما کمال از را دشت بشم و عمیدوارم راه تشکر می کنیم و نیروهای دفاع مقدس، آدم پدا کیند را رهبری می کنند.

Run Adam مراسم از حمید نیلی مدیر سابق ستاد مهندس کجاست. نلی در عین تجیل خود چینن هدیه: بعد از از دو سال کار دار یک تاکتیک دفاع مقدس، رابطه من و همکرم پیش آمد که خداحافظی را سخت میکند. آرزو دارم کارهایی که در کجاست مدت سورت گرفت، آدم پدا کیند. نگاهی به کوهان کاسانی کا با آنها کاردم، هالایت مای طالبم.

بخشش مراسم تجلیل از تخصص هانیرمند درگدشته مجید وحیدزاده دشت کجاست. همچنین از علی سلیمانی به عنوان امسال اهل حنار را ترک کرد و خانه بقیع شفت تجلیل شاد. لشکر خانوادا علی سلیمانی هادر بودند کجاست و جایزه هرمند ارزنده را دریفت کارداند.

تشریفات دور آدما، برگزیدگان بخشهای، توضیحات مختلف وزیر اطلاعات شادند;

بخش اطهر مکتوب (مقاله، پایان نامه و کتاب پژوهشی)

در بخش پایان نامه، لوح تقدیر و هدیه نقدی با “پایان نامه” نوشه سعید نوروزی اهدا شد.

کتاب در بخش پوچی، لوح تقدیر و هدیه نقدی در کتاب صحنه در قاب هشت اثر علیرضا پارسی داده شاد.

مقاله در بخش، لوح تقدیر و هدیه انتقادی با مقاله درک نظری تنش های دفاع مقدس، دار گافمان، تنش های مقاومتی نوشته علی رویین و تنش های کربردی و بزائی در منطقه عملیاتی شرات جونگ در نوشته سید حسین فهیدی.

بخش نمیشنا

جایزه وجه هایت داوران، دیپلم افتخار از هامارا، هدیه انتقادی از محمد تیموری، نویسنده نمایشنامه «داستان ایز دل خاک» یک هدیه است.

لوح تقدیر ضریح سوم با نیلوفر عاج، نویسانده نمایشنامه «کجائی ابراهیم؟» هدیه تنگ

لوح تقدیر دوم مقام اثر ایوب آکاخانی، نویسنده، مجموعه نمایشنامه «تریلوگی های جینگ» تقدیم به شاد.

هتک حرمت سیرو، دیپلم افتخار بی هیوا ربانی، نویسنده نمایشنامه «دایک» احدا شاد.

بخش مالتی پلکسر است

آش ترهی: لوح تقدیری که در آن پلاک ترهی رعنا بهلولی زنجانی «نجات اربیل» لوح و هتک حرمت سرو است، دیپلم به آن افتخار می کنم، آناهیتا جواهرچی تراحی پلاک ترهی «تراحی سلام…»

عکاسی بخش برداری

لوح تقدیر و هدیه انتقادی از علی جعفری مدیر فیلمبرداری برنامه تلویزیونی «کاشتن کبوشا» به کارگردانی برداری طاطیر اهدا شد.

هتک حرمت سرو، دیپلم افتخار به او، هدیه، نقدی با عکس بردران، تی شرت، قلقلک، بلند پرچین… دادا شاد.

بخش بازیگیری زن

لوح تقدیر و هدیه نقدی توسط حدیث رضایی بازیگر تاتار توییتی “کشتن کبوسا” اهدا شد.

بخش بازیگیری مرد

لوح تقدیر و هدیه انتقادی محسن سلیمانی فارسانی، بازیگر توییتر توییتی «بهش لقب بده بالا پرچین…» هدیه است.

هتک حرمت سرو، دیپلم افتخار به آن، هدیه نقدی جهانگیرالماسی، بازیگر «قلقلک، پرچین…» هدیه است.

بخش کارگردانی هنری

لوح تقدیر و هدیه نقدی حبیب نریمانی، کارگردان هنری تاتار، «کاشتن کبوشا»، هدیه.

هتک حرمت سرو، دیپلم افتخار هیمارا، هدیه نقدی مهرداد رایانی به طور خاص، کارگردان هنری طاطیر، تلیزیونی «این پاکرون بلند را قلقلک کن…» ارائه تنش.

بخش کارگردانی تیلازیونی

هتک حرمت سرو، دیپلم غرور و هدیه پولی با بیژن صمصامی، تیشرت کاردان، قلقلک، گرانفروشی… و سکوت هدیه است.

بخش نمایشنامه نویسی

لوح تقدیر و هدیه نقدی مهدی ایوبی، نواسنده نمایشنامه “حریر بار زمیننه سرب” هدیه ای تقدیم می کند.

هتک حرمت سرو، دیپلم افتخار و هدیه پولی توسط مهرداد رایانی به طور خاص، نویسانده نمایشنامه «اسکات» با اهدای شاد.

جایزه Weihah Hait Dauran

دران آماده شده، هتک حرمت سرو و دیپلم افتخار هیمارا، هدیه انتقادی صابر محمدی، کارگران تولزیونی و تهیه کیندا، گروهی از توئیترها، «سفرش چگونه است؟» آن را رها کن مجموعه شمیل چهار تل تاتار «خواستن»، «محرم زنده است»، «عروس» و «حریر بر زمینه سرب» میچود کجاست؟

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر

قنادی ۱۵۰ بیمار کرونا طییک رز در بیمارستان حی فارس


عمار کرونا، آستان پرشیابه نام گذرش ایکنا از فارس لینک عمومی لینک عمومی علم و خدمات بهداشتی درمانی شیراز جهت اطلاع و غیره.

دکتر آمده آست: “در ابتدای مطالعه در Bemarie Taknon میلیون، ۶۰ هزار، ۸۴ تست تشخیصی، تست مولکولی و تست سریع انجام دهید.

مجموع آزمایشات انجام شده شدت تست تعداد شروع جمعیت تکنون شما یک میلیون و ۷۰۵ هزار و ۴۷۸ تست تشخیصی مولکول بدنه ماشین ۵۰۷ هزار و ۳۱۶ منبع تثبیت کننده قطعی بیمار تثبیت کننده قطعی تیز شدن سیناسایی تعداد خطرات ۶ تست سریع انجم شاده ۹۹ هزار و ۱۹۵ بیمار مستب شناسایی شادده آست.

دسته جدید ۱۵۰ بیمار تا شده ۲۴ ساعته تعداد ۱۸۱ بمار نصب شده و مشکوک است دارای علایم دار بیمارستان قنادی های ایستان اینجاست که ۱۸۱ بیمار به گردش در آمده است و وجود دارد راهنما، اقدام دامپزشکی، I.

۲۴ ساعت پیش ۱۴ منبع جدید فوتی کووید ۱۹ در فارس شدت خود را ثابت کرد و مجموع جانپختگان نشی به عنوان کووید ۱۹ با هفت هزار و ۸۰۳ نفر رشید آغاز شد.

آنها ۵۸۹ هزار و ۵۱۴ استانی مبتلا به کووید-۱۹ هستند.

وضعیت فعلی، سرشماری کل دوز، زرقا، شدت کرونا، در شهرستان، زیر، گروه دانشگاه، علوم و خدمات بهداشتی درمانی، درمانی، شیراز، بر اساس محاسبه تعداد ساعات، با تعداد هفت میلیون و ۸۰۶ هزار و ۷۶ هزار و ۷۵۹ روز، روز، سه میلیون، ۴۸ هزار، ۶۹ دزیت دوم، ییک میلیون، ۳۹۷ دز هزار و ۹۱۷ دزیت نوبت سوم و اکسن بوده است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر

پرچم های برنامه رز بالا بزرگدشت شاهد در فارس


حجت الاسلام محمد جواد محمدی پور مدیر بنیاد شهید و عامور ثارگران فارسبه گسارش ایکنا از فارس، با انتقال لینک های عمومی به بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس، حجت الاسلام محمد جواد محمدی پور، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس امروز، نهم اسفندماه اسلام آباد: -قدس اسلامی دفاع سرمایهشان بود، گزستند که عین ماودرا کار راحتی و فداکاری بزرگی محسب میچود.

وای افزود : شهدا قهرمانان جامیا هستند و اولاد جوآن معرافی شونده و چه شغل داریم سیره و منش شهیدان راا با حافظ امانتداری از جوآن معریفه شونده است.

مرجع محمدی پور با در پیش رو بودن ۲۲ اسفندماه رز بزرگدشت به شهادت آناتومی برنامه سلام گل رز کجاست فارس پرداخت و هدیه: به مناسبت برنامه متنوع فرنگی، اعتقادی و ورزی در آستان فارس برگزار می. .

اعلامیه کردی: پیمان با شهدا و عطرافشانی مزار مطهر دو شهید آراکری طرح ایران سرسبز و کاشت نیهال به نام شهدا، تجلال از خانوادحی اکثر شاهدای شاغلایی دار بنیاد و دستگاههوی مشانی آقاری نگاری میل نگاری هستند. سرخ نجران و برگیزاری مسابقات، دارت تشبیهی وارش، شطرنج، بخشی، به صورت برنامه ای، بالا، بنیاد شهید و امور ثارگران فارس، به مناسبت روز بازرگدشت شهدای آست.

محمدی پور همچانین در آدم از آگری طرح صباس با شعار صلح شهید، آگری طرح علمداران حماس، تجلیل ازخادمان و مشاوران ایثارگران دستگاههای آگری، پیگیری عمور خانوده های اکثر شهدا و با حضور آژیار قاضی رایگان دانشگاه و پایگیرش. در بیاض آستان خبر داد.

سید علی محمدی دانشیار فرهنگی و آموزچی بنیاد شهید و عامور ثارگران فارس نز بیانیه کرد: برگزاری و پینارهای سرساری با موضوع گرامیدشت یاد و خاطره شهیدان و تکریم و تکریم خانوده شاهی ازهه غازی. -جاز حوزه نوع دوستی و دکترای او، همایش مسلمان جایژ شهید پیروات (بزرگداخت شهید فجری زاده)، برگزاری کنگره ملی تجلیل گاز همسران هدایی جانباز با حسرت دوبره مسابقه عنوان، ادبی انچانویسی دانشرانی روزنیاهار جمع آوری شده و روزمازان روزاناها. بخش دیگری BL Bernamhaai Bonyad Astan on مناسبت ها ۲۲ اسفند رز بذرگدشت شهدا ست.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر

HealthPopuli.com


در نظرسنجی انجام شده در فوریه ۲۰۲۲ یک چالش هزینه trifecta وجود دارد که به بودجه خانوارهای ایالات متحده ضربه می زند. صبح مشاوره: افزایش تورم مسکن، غذا و انرژی، و نوع کووید-۱۹ Omicron که هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را برای برخی از مصرف‌کنندگان افزایش داده و بدهی‌های پزشکی را افزایش می‌دهد.

این امر بر این واقعیت تأکید می‌کند که هزینه‌های پزشکی در ایالات متحده به‌عنوان یک کالا یا خدمات مصرف‌کننده شکل می‌گیرد و با سایر اقلام خانگی مانند غذا و بنزین پرهزینه برای پر کردن مخازن بنزین رقابت می‌کند.

یا به روشی دیگر، گاز و مواد غذایی هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را از بین می‌برند، که منجر به بدهی‌های پزشکی یا مراقبت‌های خود جیره‌بندی مردم می‌شود – چه خدماتی برای پیشگیری، مدیریت بیماری مزمن، یا پر کردن داروهای تجویزی.

این پدیده جدیدی نیست، اما در همگرایی همه‌گیری ویروس کرونا، چالش‌های زنجیره تامین و تورم قیمت مصرف‌کننده، و آخرین عامل در بازار قیمت‌گذاری انرژی: تهاجم روسیه به اوکراین و تأثیر متعاقب آن بر بازار انرژی و انرژی، دوباره به ما مراجعه می‌کند. اثرات قیمت پایین دست، همیشه صعودی.

من شروع کردم سلامت مردم وبلاگی در سپتامبر ۲۰۰۷ با پستی با عنوان “مراقبت های بهداشتی خط شماره ۱ در اقتصاد ملی ما است … و بیشتر از جیب خود برداشته می شود”، این علامت را از پمپ بنزین تامز شل نشان می دهد که قیمت گاز را با “بازو، Leg, or your first Born» در سال ۲۰۰۷ بر روی تابلوی آنها ارسال شد.

۱۵ سال بعد، AAA به ما می‌گوید که امروز (۲۸ فوریه ۲۰۲۲)، افرادی که خودروها را با مخازن بنزین پر می‌کنند، با میانگین قیمت هر گالن در ایستگاه‌های سلف‌سرویس ۳.۶۱ دلار در سراسر ایالات متحده مواجه هستند. به طور دقیق تر، ۴.۸۳ دلار در کالیفرنیا، و ۳.۸۵ دلار در ایلینوی، و پایین ترین قیمت ۳.۲۳ دلار در آرکانزاس.

هزینه های مصرف کننده ایالات متحده از دسامبر ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۲ برای آموزش، مخابرات، اجاره خودرو و وام، مراقبت های بهداشتی، بیمه خودرو، گاز، مواد غذایی، بیمه سلامت و حمل و نقل عمومی افزایش یافت.

هزینه برای پوشاک (۱۴٪ کاهش)، الکل (۹٪ کاهش)، بلیط هواپیما (۹٪ کاهش) و مراقبت شخصی (۹٪) بسیار کاهش یافت.

جهش انرژی که بین نوامبر ۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۲ به طور پیوسته به سمت راست و بالا حرکت کرد، یکی از داده های کلیدی است که توسط صبح مشاوره میانگین هزینه ماهانه برای خدمات آب و برق در مقابل شاخص قیمت مصرف کننده هر ماه در طول سال افزایش می یابد. مخارج ماهانه برای خدمات آب و برق از ژانویه ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۲ افزایش یافت، با چند افت کوتاه مدت و سپس از نوامبر تا دسامبر ۲۰۲۱ افزایش یافت و در ژانویه ۲۰۲۲ حدود ۲۰۵ دلار در ماه برای یک خانواده متوسط ​​ایالات متحده کاهش یافت.

امنیت غذایی خانواده های آمریکایی را در سال اول همه گیری به چالش کشید. در اواخر مرحله دلتا به Omicron، ناامنی غذایی در تمام گروه‌های درآمدی “بالاتر” شده است، به خصوص که رشد دستمزدها با تورم قیمت مواد غذایی در سال جدید مطابقت نداشت.

نمودار میله ای عمودی نشان می دهد که تا ژانویه ۲۰۲۲، بیش از ۱۳ درصد از مردم مطمئن نبودند که می توانند صورتحساب ماهانه خواربار فروشی خود را بپردازند، که یکی از بالاترین نرخ های ناامنی غذایی از ژانویه ۲۰۲۱ است.

توجه داشته باشید که بیش از ۱۶٪ از خانواده هایی که کمتر از ۵۰۰۰۰ دلار در سال درآمد داشتند تا ژانویه ۲۰۲۲، چالش های امنیت غذایی را احساس کردند، در حالی که در دسامبر ۲۰۲۱ کمتر از ۱۲٪ بود.

نرخ افرادی که به توانایی خود در پرداخت قبوض ماهانه مواد غذایی اعتماد ندارند، از ۱.۸ درصد در دسامبر ۲۰۲۱ به ۵.۷ درصد در ژانویه ۲۰۲۲، بیش از سه برابر شده است.

پس از اندیشیدن به قیمت انرژی و بنزین و قبوض مواد غذایی، اکنون هزینه های مراقبت های بهداشتی را در نظر بگیرید.

سهم بزرگسالان آمریکایی که بدهی پزشکی را گزارش می‌کنند در ژانویه ۲۰۲۲ افزایش یافت، از ۱۶ درصد خانوارهای دارای بدهی پزشکی به تقریباً ۲۰ درصد – از هر پنج خانواده – یک نفر – بدهی پزشکی را گزارش می‌کنند که در سمت چپ تصویر ظاهر می‌شود.

Omicron باعث استفاده بیشتر از خدمات مراقبت های بهداشتی در ژانویه ۲۰۲۲ شد و بر اساس این گزارش، بدهی های پزشکی را افزایش داد. مشاوره صبحگاهیداده های خود را خوانده است. نویسندگان گزارش انتظار دارند: «در ادامه روند، خانوارهایی که بدهی‌های پزشکی را پرداخت می‌کنند، علاوه بر افزایش تورم، بار هزینه‌ای اضافی خواهند داشت که به طور بالقوه هزینه‌ها را محدود می‌کند».

و، در حالی که سهم بزرگسالان بیمه نشده ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت، نابرابری ها در بین گروه های جمعیتی ادامه دارد – عمدتاً بزرگسالان در خانواده هایی که کمتر از ۵۰۰۰۰ دلار در سال درآمد دارند، افراد با بیکاری بیشتر و برخی از آنها پوشش مراقبت های بهداشتی را که از طریق کارفرمایان خود دریافت کرده بودند از دست می دهند. بیمه

نکات داغ Health Populi: مایکل ماسلین این کارتون را برای اهل نیویورک در شهریور ۹۴ …. پیش بینی ظهور سلامت خرده فروشی در فروشگاه رفاه (سی استور) و پمپ بنزین.

فکر کنید: Wawa با CVS Health با Teladoc ملاقات کرد.

در سال ۱۹۹۴، این یک سناریوی فوق‌العاده پیش‌بینی‌کننده بود…و سناریویی که اکنون در حال اجراست، با هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی که نقش مهمی در هزینه‌ها به همراه گاز، غذا و مسکن دارد.

را صبح مشاوره یافته‌های نظرسنجی برای فوریه ۲۰۲۲ جدولی را برای ادامه گسترش اکوسیستم سلامت خرده‌فروشی تنظیم می‌کند، زیرا می‌بینیم که نسل بعدی مراقبت‌های اولیه در مدل‌ها و مکان‌های مختلف از طریق زنجیره‌های داروخانه (CVS Health، Walgreens)، شرکت‌هایی که بر مراقبت‌های اولیه متمرکز شده‌اند (از دربان، تامین مالی و اجرا می‌شود). سبک به حالت‌های متمرکز Medicaid و Medicare Advantage)، و برنامه‌های بهداشتی اول مجازی که شامل تریاژ سلامت مصرف‌کننده قبل از برخوردهای رو در رو با مراقبت‌ها می‌شود.

و در واقع …. C-فروشگاه ها مانند Dollar Store سایت های آزمایش و کاوش در استراتژی های مراقبت های بهداشتی را در این دوره همه گیری جدید ارائه می دهند.

مراقبت مبتنی بر ارزش در حال حاضر در ذهن و در جیب بیماران است زیرا آنها همچنان به پمپاژ ماهیچه های مصرف کننده سلامت خود ادامه می دهند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر

Runmaye آلمانی قرآنی در بوشهر


با حضور حسین حیدری، شاهدار بوشهر و جمعی از یاران شهیدری، دیدگاه او در برنامه اوست و اسفندماه رز بوشهر، ۹ اسفندماه برگزار شاد را خواهد یافت.

حیدری از کجا شروع کردی؟

اشاره به چندین پروه مهم نیما کارا دار سات شهر، آدام داد: پرویت های همچون، چهارراه شهید سلیمانی، جانمایی فازی سبز، اردوگاه دائمی مسافرین نوروزی، سرمایه قدری و بهره پرداری شهر شهیر شهیر شهره. شهیر پاشه هوائی، عنوان مقدمه خیابان سلامت، شرط اتمام هستند که آن ها را پگیری میکنم و در آن راز خانه میرسانیم است.

حیدری در پاک ایهی سوال پرسید من که هستم منبع افزیش تاثیر آن فرنگی شهداری جزء ویژه آیه قرآن بام ماه بوشهر عنوان قرآن دارد. آیه انیک گاهشماری ایران تاریخ مشروطه کارخود دهد در خود در شرح دهران آیات قرآن دشته و پای خوبئی تصویر غرفه آست.

مدیر آداما مسعود غلاززاده دستیار انفرادی خدمات شهری مدیر حوزه پسمند شهرداری همچانین با اشاره به ۱۶ اسفندماه رز قرآنی بوشیر با نمایش پاسخ : بوشهر لقب قرآن پایتخت ایران را دارد و با وجود پگیری های نامنده و ولی ایدر غزنی فقیه شهر کجا برنامه بلند است و چند برابر است می بینید مثل آن آنجاست قرآن آلمانی است سطح ماه بوشهر.

ما در پایان یک برنامه است سلام وح، هفتا بوشهر خبر داد و افزود کرد: آغاز برنامه ها از امروز نهم اسفندما با نست خبری بود و در ۱۲ اسفندماه گبرروبی و اعترافشانی گلزار شهدای شهر بوشهر را خیمه دشت; همانطور که یک برنامه پرمخاطب مربوط به افتتاحیه جشنواره فرهنگی و رازشی در میدان رئیسعلی دلواری، المبیاد و رازشی محلات، جشن های شبانه، جشنواره های شعبانی، مسابقات موتوری قهرمانی کاشور و دور رز ۱۸ اسفندامام بوشهر غرقار.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر

رژیم لاغری سریع