۲۵ نفر بر تأثیر کرونا جان باختند


29 نفر بر اثر کرونا جان باختند

به گزارش ایکنا ؛ وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت ادعا کرد: تاکنون ۶۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۸ نفر در نوبت اول، ۵۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۳ نفر در نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۵ نفر در نوبت سوم. . دوز واکسن کرونا تزریق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کل واکسن های تزریق شده در ملت به ۱۴۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۶ دوز رسید. ساعت شب قبلی ۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۷ دوز واکسن کرونا در ملت تزریق شد.

اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه بلافاصله ۳۰ فروردین بر مقدمه معیارهای تشخیصی بسته شدن، ۲۰۹ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید ۱۹ در ملت تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۹ نفر بستری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع مبتلایان کووید ۱۹ در ملت به هفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۸ نفر رسید.

متاسفانه در ۲۴ ساعت قبلی ۲۵ فرد مبتلا کووید۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۴ نفر رسید. ۱۳۰۷ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تحمل مراقبت هستند.

خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۶ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند. تاکنون ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۵۵ شهر همراه خود رنگ زرشکی، ۸۴ شهر نارنجی، ۲۷۴ شهر همراه خود رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ شهر به رنگ آبی هستند.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر